ἐνυβρίζω
 • Meaning: to insult, outrage
 • Forms:
  • ἐνυβρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐνυβρίσας
ἔνυδρα
ἔνυδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • with water in it, holding water
  • watery, of water
  • living in water, having its habitat in water
 • Substantival Meaning:
  • seafood
 • Forms:
ἐνύδρων
ἔνυξε, ἔνυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νύσσω
ἐνυπῆρχε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to begin, take the initiative
 • Root: ὑπάρχω
ἐνύπνια
ἐνυπνιάζεσθε
ἐνυπνιάζεται
ἐνυπνιάζομαι
ἐνυπνιαζόμενοι
ἐνυπνιαζόμενος
ἐνυπνιαζομένου
ἐνυπνιαζομένων
ἐνυπνιάζω
 • Meaning:
  • to dream
  • to see an extraordinary vision
  • to communicate an extraordinary vision
 • Forms:
Present
 • ἐνυπνιάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνυπνιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνυπνιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐνυπνιαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐνυπνιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐνυπνιαζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐνυπνιαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἐνυπνιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνυπνιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνυπνιασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐνυπνιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνυπνιάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνυπνιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠνυπνιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἠνυπνιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνυπνιάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐνυπνιασάμην
ἐνυπνιασθείς
ἐνυπνιάσθη
ἐνυπνιάσθην
ἐνυπνιάσθης
ἐνυπνιασθήσονται
ἐνυπνιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dreamer
ἐνυπνίοις
ἐνύπνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dream, something seen in sleep
  • extraordinary vision
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνύπνιονἐνύπνια
GENἐνυπνίουἐνυπνίων
DATἐνυπνίῳἐνυπνίοις
ACCἐνύπνιονἐνύπνια
ἐνυπνίου
ἐνυπνίῳ
ἐνυπνίων
ἐνυποταγήσεται
ἐνυποτάσσω
 • Active Meaning:
  • to make (someone) a subject
  • to give a command
 • Passive Meaning:
  • to be made a subject to (someone)
 • Forms:
  • ἐνυποταγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐνύσταξαν
ἐνύσταξε, ἐνύσταξεν
ἔνυστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fourth stomach of cows
  • large colon
  • great intestine, by implication: dung