ἐγγαστριμύθοις
ἐγγαστρίμυθον
ἐγγαστρίμυθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: a ventriloquist, spirit medium, spirit channel
 • Note: a person who could speak without moving his lips and claimed that he had a demon in his stomach who spoke
 • Forms:
  • ἐγγαστριμύθοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐγγαστρίμυθον Adj: Acc Sing Fem
  • ἐγγαστριμύθους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐγγαστριμύθῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἐγγαστριμύθων Adj: Gen Plur Masc
ἐγγαστριμύθους
ἐγγαστριμύθῳ
ἐγγαστριμύθων
ἐγγεγλυμμένα
ἐγγεγραμμένα
ἐγγεγραμμένη
ἐγγεγραμμένος
ἐγγέγραπται
ἐγγίει
ἔγγιζε
ἐγγίζει
ἐγγίζειν
ἐγγίζῃ
ἐγγίζομεν
ἐγγίζοντας
ἐγγίζοντες
ἐγγίζοντι
ἐγγίζοντος
ἐγγιζόντων
ἐγγίζουσα
ἐγγιζούσαις
ἐγγίζουσαν
ἐγγιζούσῃ
ἐγγιζούσης
ἐγγίζουσι
ἐγγίζουσιν
ἐγγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring near, bring up to
  • to approach, be at hand, come near, draw near
  • to be near, close by
  • to get to, reach
  • to be next of kin, closely related to
  • to be on the point of +Infin
  • to come close to the point of (doing something)
  • to accelerate the coming of
 • Cognates: ἐγγίζω, προσεγγίζω, συνεγγίζω
 • Forms:
  • ἐγγίει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔγγιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγγίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐγγίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐγγίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐγγίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐγγίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐγγίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγγίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐγγίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐγγιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐγγίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐγγιζούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἐγγίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐγγιζούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ἐγγιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐγγίζουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐγγίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγγίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγγιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐγγιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐγγίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγγίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐγγίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγγίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐγγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐγγισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐγγισάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐγγίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐγγίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐγγίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔγγισόν Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐγγίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἤγγιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠγγίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἤγγικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤγγισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤγγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγγίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤγγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγγίζων
ἐγγιοῦσι
ἐγγιοῦσιν
ἐγγίσαι
ἐγγίσαντος
ἐγγίσας
ἐγγίσασα
ἐγγίσατε
ἐγγισάτω
ἐγγισάτωσαν
ἐγγίσει
ἐγγίσῃ
ἐγγίσῃς
ἐγγίσητε
ἔγγισόν
ἔγγιστα
ἐγγίσωμεν
ἐγγίσωσιν
ἐγγίων
ἐγγλυφῆναι
ἐγγλύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut in, carve
  • to mark carvings (on something)
  • to engrave
 • Cognates: διαγλύφω, ἐγγλύφω, ἐπιγλύφω
 • Forms:
  • ἐγγεγλυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐγγλυφῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἔγγραπτον
ἔγγραπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inscribed, written, decreed
  • Substantival:
   • a written document
 • Forms:
  • ἔγγραπτον Adj: Acc Sing Neut
ἐγγραφέσθωσαν
ἐγγραφή
ἐγγραφήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσονται
ἔγγραφοι
ἔγγραφος
ἐγγράφω
ἐγγράφως
ἐγγράψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
 • Root: ἐγγράφω
ἐγγυᾶσθαι
ἐγγυάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give or hand over as a pledge, be surety
   • to stand security, secure
   • to betroth, promise
  • Middle:
   • to give surety
   • to promise to give in marriage
 • Cognates: διεγγυάω, ἐγγυάω, παρεγγυάω
 • Forms:
  • ἐγγυᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγγυήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγγυήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐγγυώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐνεγυήσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐγγύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acting as a guarantor
  • surety, pledge, security
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγγύηἐγγύαι
GENἐγγύηςἐγγυῶν
DATἐγγύῃἐγγύαις
ACCἐγγύηνἐγγύας
VOCἐγγύηἐγγύαι
ἐγγύῃ
ἐγγύην
ἐγγυήσεται
ἐγγυήσῃ
ἐγγύθεν
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Adverb: from nearby, from near at hand
  • Preposition +Gen: close by
ἔγγυον
ἔγγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • guarantor
  • something that guarantees
  • reliable
  • reliance
  • surety pledged, a bondsman
 • Forms:
  • ἔγγυον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐγγύου Adj: Gen Sing Neut
ἐγγύου
ἐγγύς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • near, near at hand
  • close (relative)
  • nearby
  • ready
 • Cognates: ἐγγύς, σύνεγγυς
 • Forms:
  • ἔγγιστα Adverb
  • ἐγγίων Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἐγγύτατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • ἐγγύτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
ἐγγύτατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγύτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγύτερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer, closer
ἐγγυώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐγγυάω