ἐγκάθετοι
ἐγκάθετος
ἐγκαθέτους
ἐγκάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit (in ambush)
  • to lie in wait
  • to dwell upon, reside
  • to encamp
  • to remain engaged against (a military target)
  • to sit in or on
 • Cognates: ἐγκάθημαι, ἐπικάθημαι, κάθημαι, παρακάθημαι, περικάθημαι, προκάθημαι, συγκάθημαι
 • Forms:
  • ἐγκαθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐγκαθημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐγκαθήμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐγκαθήμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐγκαθημένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐγκάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαθήμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐνεκάθηντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεκάθησθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐγκαθήμενοι
ἐγκαθημένοις
ἐγκαθήμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐγκάθημαι
ἐγκαθήμενος
ἐγκαθημένους
ἐγκάθηνται
ἐγκαθήσονται
ἐγκάθηται
ἐγκαθίζω
ἐγκαθίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let down, to send in
 • Forms:
  • ἐγκαθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐγκαθίσατε
ἐγκαθίσῃ
ἐγκαίειν
ἐγκαίνια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • Hanukkah, Feast of Lights
  • festival of Rededication
  • feast of renovation, feast of inauguration
  • re-consecration of the Temple
  • dedication, giving, donation
 • Forms:
  • ἐγκαινίοις Noun: Dat Plur Neut
ἐγκαινιεῖ
ἐγκαινίζεσθε
ἐγκαινίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to renew, restore
   • to bring into existence as new
   • to inaugurate (the use of), dedicate, consecrate
  • Middle:
   • to reform oneself
 • Cognates: ἀνακαινίζω, ἐγκαινίζω, ἐπανακαινίζω, ἐπικαινίζω, καινίζω
 • Forms:
  • ἐγκαινιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκαινίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγκαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγκαινίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐγκαινίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐγκεκαίνισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαίνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεκαίνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεκαινίσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαινίσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐγκαίνιος
ἐγκαινίοις
ἐγκαινίσαι
ἐγκαίνισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inauguration
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγκαίνισιςἐγκαινίσεις
GENἐγκαινίσεωςἐγκαινίσεων
DATἐγκαινίσειἐγκαινίσεσι(ν)
ACCἐγκαίνισι(ν)ἐγκαινίσεις
ἐγκαινισμόν
ἐγκαινισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dedication, consecration
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐγκαινισμόςἐγκαινισμοί
GENἐγκαινισμοῦἐγκαινισμῶν
DATἐγκαινισμῷἐγκαινισμοῖς
ACCἐγκαινισμόνἐγκαινισμούς
VOCἐγκαινισμέἐγκαινισμοί
ἐγκαινισμοῦ
ἐγκαίνισον
ἐγκαινίσωμεν
ἐγκαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dedication, consecration
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγκαίνωσιςἐγκαινώσεις
GENἐγκαινώσεωςἐγκαινώσεων
DATἐγκαινώσειἐγκαινώσεσι(ν)
ACCἐγκαίνωσι(ν)ἐγκαινώσεις
ἐγκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to paint in encaustic (colours mixed with wax)
  • to use decorative ceramic paint
  • to burn
 • Forms:
  • ἐγκαίειν Verb: Pres Act Infin
ἐγκακεῖν
ἐγκακέω
ἐγκακήσητε
ἐγκακοῦμεν
ἐγκακῶμεν
ἐγκαλεῖσθαι
ἐγκαλείτωσαν
ἐγκαλέσει
ἐγκαλέω
ἐγκαλοῦμαι
ἐγκαλουμένης
ἐγκαλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐγκαλέω
ἐγκαλῶν
ἐγκάρδια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: found in the heart, what is in the heart
ἔγκαρπον
ἔγκαρπος
ἐγκαρτερέω
ἔγκατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: entrails, bowels, internal organs
ἐγκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Note: Like καταβάλλω
ἐγκατακρυβῶσιν
ἐγκατακρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to entomb
 • Forms:
  • ἐγκατακρυβῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐγκατάλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • remnant, residue, trace, posterity
  • something that remains behind
  • survivors
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐγκατάλειμμαἐγκαταλείμματα
GENἐγκαταλείμματοςἐγκαταλειμμάτων
DATἐγκαταλείμματιἐγκαταλείμμασι(ν)
ACCἐγκατάλειμμαἐγκαταλείμματα
ἐγκαταλείμματα
ἐγκαταλείπει
ἐγκαταλειπόμενοι
ἐγκαταλείποντας
ἐγκαταλείποντες
ἐγκαταλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to leave behind
  • to forsake, abandon, desert (as an act of betrayal of trust)
  • to neglect and provide no care
  • to neglect, disregard (as unimportant and irrelevant)
  • to give up, quit
  • to leave in the care of someone
  • to leave for future benefit
 • Forms:
Present
 • ἐγκαταλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλείποντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐγκαταλείποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλείπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐγκατέλειπας Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐγκατέλειπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκατέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐγκατέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐγκαταλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐγκαταλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐγκαταλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγκαταλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐγκαταλειφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλιπῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐγκαταλειφθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐγκατάλιπε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγκαταλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐγκαταλίπῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐγκαταλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐγκαταλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐγκαταλίποιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἐγκαταλιπόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλίπω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐγκαταλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐγκαταλιπών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐγκαταλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐγκατελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγκατελείφθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγκατελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγκατέλιπαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγκατελίπατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐγκατέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκατέλιπες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγκατελίπετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐγκατελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐγκατέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγκατέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐγκαταλελεῖφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἐγκαταλελειμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐγκαταλελειμμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἐγκαταλελειμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐγκαταλελειμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐγκαταλελειμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐγκαταλελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγκαταλελειμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐγκαταλέλειπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλέλοιπα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐγκαταλελοίπατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐγκαταλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλελοιπώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐγκαταλείπων
ἐγκαταλειφθήσεται
ἐγκαταλειφθέντες
ἐγκαταλειφθῶ
ἐγκαταλείψει
ἐγκαταλείψεις
ἐγκαταλείψομεν
ἐγκαταλείψουσι(ν)
ἐγκαταλείψω
ἐγκαταλελειμμέναι
ἐγκαταλελειμμέναις
ἐγκαταλελειμμένη
ἐγκαταλελειμμένην
ἐγκαταλελειμμένοι
ἐγκαταλελειμμένον
ἐγκαταλελειμμένους
ἐγκαταλέλειπται
ἐγκαταλελεῖφθαι
ἐγκαταλέλοιπα
ἐγκαταλελοίπατε
ἐγκαταλέλοιπεν
ἐγκαταλελοιπώς
ἐγκαταλιμπανόντων
ἐγκαταλιμπάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leave behind, forsake
 • Forms:
  • ἐγκαταλιμπανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἐγκατάλιπε
ἐγκαταλιπεῖν
ἐγκαταλίπῃ
ἐγκαταλιπῃς
ἐγκαταλίπητε
ἐγκαταλίποι
ἐγκαταλίποιτο
ἐγκαταλιπόντες
ἐγκαταλίπω
ἐγκαταλίπωμεν
ἐγκαταλιπών
ἐγκαταλίπωσιν
ἐγκαταπαίζεσθαι
ἐγκαταπαίζω
ἐγκαταστηρίζω
ἐγκατασφραγίζω
ἐγκατασφραγισθῇ
ἐγκατέλειπας
ἐγκατέλειπε(ν)
ἐγκατέλειπον
ἐγκατελείφθη
ἐγκατελείφθημεν
ἐγκατελείφθησαν
ἐγκατέλιπαν
ἐγκατελίπατε
ἐγκατέλιπε(ν)
ἐγκατέλιπες
ἐγκατελίπετε
ἐγκατελίπομεν
ἐγκατέλιπον
ἐγκατεστήριξε
ἐγκατοικεῖ
ἐγκατοικέω
ἐγκατοικῶν
ἐγκάτοις
ἔγκατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inner part
  • entire insides of a human body
  • centre of human intellect
  • intestines (of fish)
 • Forms:
  • ἐγκάτοις Noun: Dat Plur Neut
ἐγκαυχᾷ
ἐγκαυχάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast, take pride in (someone)
  • to boast in arrogance
  • to exult
 • Cognates: κατακαυχάομαι, καυχάομαι
 • Forms:
  • ἐγκαυχᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγκαυχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγκαυχώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐγκαυχωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐνεκαυχήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἐγκαυχᾶσθαι
ἐγκαυχώμενοι
ἐγκαυχωμένοις
ἐγκεῖμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be involved with, be concerned about
  • to weigh upon (someone)
  • to be inclined to, apply oneself to
  • to insist, warn urgently
  • to cling, be devoted to, be bent toward
 • Forms:
  • ἔγκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐνέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐγκειμένου
ἔγκειται
ἐγκεκαίνισται
ἐγκεκήδευνται
ἐγκέκλεισται
ἐγκεκολαμμένα
ἐγκεκραμένους
ἐγκεκρυμμένα
ἐγκεκρυμμένη
ἐγκέκρυπται
ἐγκεκύφατε
ἐγκεκυφόσιν
ἐγκεκυφότες
ἐγκεντρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to goad, spur on
  • to graft into, poke in, engraft
  • to sting, bite
 • Cognates: κεντρίζω
 • Forms:
  • ἐγκεντρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγκεντρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκεντρισθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐνεκεντρίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεκεντρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ἐγκεντρίσαι
ἐγκεντρισθήσονται
ἐγκεντρισθῶ
ἐγκεράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mix
  • Passive:
   • to be united
 • Forms:
  • ἐγκεκραμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐγκεχειρισμένος
ἐγκέχηναν
ἐγκηδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury in (a place)
 • Cognates: κηδεύω
 • Forms:
  • ἐγκεκήδευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐγκισσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stimulate
  • to be in heat (animal desire)
  • to have yearnings like one pregnant
 • Cognates: ἐγκισσάω, κισσάω
 • Forms:
  • ἐγκισσῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐγκισσήσωσι(ν) Verb: 1Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐνεκίσσησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκίσσων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεκίσσων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐγκισσῆσαι
ἐγκισσήσωσιν
ἐγκλείοντες
ἐγκλεισθῆναι
ἐγκλείσθητι
ἐγκλείω
ἐγκληθείς
ἔγκλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reproach
  • Legal term: defence against an accusation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔγκλημαἐγκλήματα
GENἐγκλήματοςἐγκλημάτων
DATἐγκλήματιἐγκλήμασι(ν)
ACCἔγκλημαἐγκλήματα
ἐγκλήματα
ἐγκλήματος
ἔγκληρον
ἔγκληρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having a share of inheritance
 • Forms:
  • ἔγκληρον Adj: Acc Sing Masc
ἐγκλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enclose with a collar
 • Forms:
  • ἐγκλοίωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἐγκλοίωσαι
ἐγκοίλια
ἐγκοίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • entrails, within the belly
  • intestines, internal organs
 • Forms:
  • ἐγκοίλια Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔγκοιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sinking in hollows, hollow
  • underneath
  • located inside and beneath the surface of (e.g., underneath the skin)
 • Forms:
  • ἐγκοιλοτέρα Adj: Nom Sing Fem
ἐγκοιλοτέρα
ἐγκόλαμμα
ἐγκολαπτά
ἐγκολαπτόν
ἐγκολαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: engraved, sculptured
 • Forms:
  • ἐγκολαπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐγκολαπτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Masc
ἐγκολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut upon, carve upon
  • to engrave
 • Cognates: ἐκκολάπτω, κολάπτω
 • Forms:
  • ἐγκεκολαμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐγκολλάω
ἐγκολληθήσεται
ἐγκομβόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to put (something) on oneself, tie (something) on oneself
 • Forms:
  • ἐγκομβώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἐγκομβώσασθε
ἐγκοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγκοπήἐγκοπαί
GENἐγκοπῆςἐγκοπῶν
DATἐγκοπῇἐγκοπαῖς
ACCἐγκοπήνἐγκοπάς
VOCἐγκοπήἐγκοπαί
ἐγκοπήν
ἔγκοποι
ἔγκοπον
ἔγκοπος
ἐγκόπτεσθαι
ἐγκόπτω
ἐγκοσμέω
ἐγκοσμούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐγκοσμέω
ἐγκοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be angry with (someone)
  • to be indignant at
  • to bear a grudge
 • Forms:
  • ἐνεκότει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκότουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεκότουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐγκότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the object of anger
  • anger, hatred
ἐγκράτεια
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγκράτειαἐγκράτειαι
GENἐγκρατείαςἐγκρατειῶν
DATἐγκρατείᾳἐγκρατείαις
ACCἐγκράτειανἐγκρατείας
ἐγκρατείᾳ
ἐγκράτειαν
ἐγκρατείας
ἐγκρατεῖς
ἐγκρατεύεσθαι
ἐγκρατεύεται
ἐγκρατεύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to force (oneself)
 • Forms:
  • ἐνεκρατευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
ἐγκρατεύηται
ἐγκρατεύομαι
ἐγκρατευόμενοι
ἐγκρατευόμενος
ἐγκρατευομένων
ἐγκρατεύονται
ἐγκρατεύου
ἐγκράτευσαι
ἐγκρατεύσῃ
ἐγκρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to control
  • Middle:
   • to exercise self control
   • to restrain oneself
   • to force oneself (to do something)
   • to keep under control
 • Forms:
  • ἐγκρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐγκράτευσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγκρατεύσῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐγκρατεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐγκρατευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐγκρατευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐγκρατευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐγκρατεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐγκρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγκρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεκρατεύσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
ἐγκρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exercise control over
  • to hold on to (something) without letting go of
 • Forms:
  • ἐγκρατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Concord: Exo 9:2
ἐγκρατῆ
ἐγκρατής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐγκρατήςἐγκρατές
GENἐγκρατοῦς
DATἐγκρατεῖ
ACCἐγκρατῆἐγκρατές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐγκρατεῖςἐγκρατῆ
GENἐγκρατῶν
DATἐγκρατέσι(ν)
ACCἐγκρατεῖςἐγκρατῆ
ἐγκρατοῦς
ἐγκρῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐγκρίνω
ἐγκρίνειν
ἐγκρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to compare, class (someone) with (someone)
  • to admit, accept
 • Forms:
  • ἐγκρίνειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • ἐγκρῖναι Verb: Aor Act Infin
ἐγκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pancake, fritter, a cake made with oil and honey
ἐγκρούσῃς
ἐγκρούω
ἐγκρυβῶσιν
ἐγκρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hide in, conceal in, bury in, put (something) into (something)
  • to conceal, put out of view
 • Cognates: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, κρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
 • Forms:
  • ἐγκεκρυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐγκεκρυμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐγκέκρυπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκρυβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐγκρύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐγκρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέκρυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκρύπτων
ἐγκρυφίαν
ἐγκρυφίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • baked cake
  • cake baked in the ashes of a coal fire
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐγκρυφίαςἐγκρυφίαι
GENἐγκρυφίουἐγκρυφιῶν
DATἐγκρυφίᾳἐγκρυφίαις
ACCἐγκρυφίανἐγκρυφίας
ἐγκρύψεις
ἐγκτάομαι
ἐγκτᾶσθε
ἐγκτήσασθε
ἔγκτησιν
ἔγκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • estate, property, possession, tenure of land in
  • cost for tenure (of land)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔγκτησιςἐγκτήσεις
GENἐγκτήεωςἐγκτήσεων
DATἐγκτήσειἐγκτήσεσι(ν)
ACCἔγκτησινἐγκτήσεις
ἔγκτητα
ἔγκτητον
ἔγκτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • possessed (in a foreign country)
  • by acquisition, acquired
 • Cognates: ἔγκτητος, ἐπίκτητος, κτητός
 • Forms:
  • ἔγκτητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔγκτητον Adj: Acc Sing Fem
  • ἐγκτήτου Adj: Gen Sing Fem
ἐγκτήτου
ἐγκύκλιον
ἐγκύκλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • circular, rounded, round
  • circular letter, encyclical letter
 • Forms:
  • ἐγκύκλιον Adj: Acc Sing Fem
ἐγκυλισθήσονται
ἐγκυλισθῶμεν
ἐγκυλίω
ἔγκυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc//Fem
 • Meaning: pregnant
 • Forms:
  • ἐγκύῳ Noun: Dat Sing Fem
εγκύπτητε
ἐγκύπτω
ἐγκύψας
ἐγκύῳ
ἐγκωμιάζεται
ἐγκωμιαζέτω
ἐγκωμιαζομένων
ἐγκωμιαζόντων
ἐγκωμιάζουν
ἐγκωμιάζουσιν
ἐγκωμιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to praise, laud, extol, compound
  • to eulogize
 • Forms:
  • ἐγκωμιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκωμιαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐγκωμιαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐγκωμιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐγκωμιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκωμίων Part: Fut Act Nom Sing Masc/Neut
  • ἐγκωμίῳ Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
ἐγκώμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • eulogy
  • in the village: hence, native, common; victory
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐγκώμιονἐγκώμια
GENἐγκωμίουἐγκωμίων
DATἐγκωμίῳἐγκωμίοις
ACCἐγκώμιονἐγκώμια
ἐγκωμίῳ
ἐγκωμίων