ἐμπαγάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to entrap, ensnare
  • to attach, fasten
  • to wash within a spring
 • Cognates: ἐμπαγάομαι, παγάομαι
 • Forms:
  • ἐνεπάγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπαγῆναι
ἐμπαγῶ
ἐμπαίγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπαίγμαἐμπαίγματα
GENἐμπαίγματοςἐμπαιγμάτων
DATἐμπαίγματιἐμπαίγμασι(ν)
ACCἐμπαίγμαἐμπαίγματα
ἐμπαιγμάτων
ἐμπαίγματα
ἐμπαιγμόν
ἐμπαιγμονῇ
ἐμπαιγμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mocking, mocker
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπαιγμονήἐμπαιγμοναί
GENἐμπαιγμονῆςἐμπαιγμονῶν
DATἐμπαιγμονῇἐμπαιγμοναῖς
ACCἐμπαιγμονήνἐμπαιγμονάς
VOCἐμπαιγμονήἐμπαιγμοναί
ἐμπαιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocking, mockery, derision, scorn
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐμπαιγμόςἐμπαιγμοί
GENἐμπαιγμοῦἐμπαιγμῶν
DATἐμπαιγμῷἐμπαιγμοῖς
ACCἐμπαιγμόνἐμπαιγμούς
VOCἐμπαιγμέἐμπαιγμοί
ἐμπαιγμούς
ἐμπαιγμῶν
ἐμπαίζει
ἐμπαιζεῖν
ἐμπαιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐμπαίζω
ἐμπαίζοντας
ἐμπαίζοντες
ἐμπαίζω
 • Present
 • ἐμπαίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπαιζεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμπαιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐμπαίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐμπαίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐμπαίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐνέπαιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπαίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνέπαιζον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμπαίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπαίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐμπαίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐμπαιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐμπαῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐμπαίξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐμπαίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνέπαιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπαιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπαίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐμπεπαιγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐμπεπαιγμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐμπέπαιχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐμπέπαιχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐμπαίζων
ἐμπαῖκται
ἐμπαίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocker, scoffer, deceiver, a derider, i.e., (by implication) a false teacher
 • Cognates: ἐμπαίκτης, παίκτης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐμπαίκτηςἐμπαῖκται
GENἐμπαίκτουἐμπαικτῶν
DATἐμπαίκτῃἐμπαίκταις
ACCἐμπαίκτηνἐμπαίκτας
ἐμπαῖξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐμπαίζω
ἐμπαίξας
ἐμπαίξεται
ἐμπαίξονται
ἐμπαίξουσι(ν)
ἐμπαίξωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐμπαίζω
ἐμπαιχθήσεται
ἐμπαραγίνεται
ἐμπαραγίνομαι
ἐμπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle into something
 • Forms:
  • ἔμπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἔμπασον
ἐμπειρεῖ
ἐμπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rest
 • Forms:
  • ἐνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐμπειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be experienced in, have knowledge of (something)
  • to be well acquainted with
 • Forms:
  • ἐμπειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπειρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
ἐμπειρία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπειρίαἐμπειρίαι
GENἐμπειρίαςἐμπειριῶν
DATἐμπειρίᾳἐμπειρίαις
ACCἐμπειρίανἐμπειρίας
VOCἐμπειρίαἐμπειρίαι
ἐμπειρίᾳ
ἔμπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: experienced, acquainted with
 • Forms:
  • ἐμπείρων Adj: Gen Plur MFN
ἐμπειρῶ
ἐμπείρων
ἐμπεπαιγμένα
ἐμπεπαιγμένης
ἐμπέπαιχα
ἐμπέπαιχας
ἐμπεπηγός
ἐμπεπλεγμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμπλέκω
ἐμπεπλησμένοι
ἐμπέπλησται
ἐμπεποδοστάτηκας
ἐμπεπορημένοι
ἐμπεπτωκότας
ἐμπεπυρισμέναι
ἐμπεπυρισμένη
ἐμπεπυρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἐμπυρίζω
ἐμπεπυρισμένους
ἐμπεπύρισται
ἐμπεριέχοντος
ἐμπεριέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to embrace, hug
 • Forms:
  • ἐμπεριέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἐμπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw around
 • Note: Like περιβάλλω
ἐμπεριπατεῖ
ἐμπεριπατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to walk about, move among (people)
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • ἐμπεριπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπεριπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐμπεριπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμπεριπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐμπεριπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐνεπεριεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἐμπεριπατήσας
ἐμπεριπατήσω
ἐμπεριπατούντων
ἐμπεριπατῶν
ἐμπερίτομος
ἐμπεσεῖν
ἐμπεσεῖται
ἐμπέσῃ
ἐμπεσῇ
ἐμπέσῃς
ἐμπέσοι
ἐμπεσόντα
ἐμπεσόντες
ἐμπεσόντος
ἐμπεσοῦμαι
ἐμπεσούμεθα
ἐμπεσοῦνται
ἐμπέσω
ἐμπέσωμεν
ἐμπεσών
ἐμπεφραγμένοι
ἐμπεφυρμένοι
ἐμπεφυρμένους
ἐμπήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attach in, plant in
  • to fix in place
  • to thrust in, stick in, fill in
  • to place firmly into
  • to satisfy
  • to entrap, ensnare
 • Cognates: ἐμπήγνυμι, καταπήγνυμι, πήγνυμι, προσπήγνυμι
 • Forms:
  • ἐμπαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐμπαγῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐμπεπηγός Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • ἐνέπηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐνεπάγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπηδάω
ἐμπιμπλαμένη
ἐμπίμπλανται
ἐμπίμπλαται
ἐμπίμπλημι
 • Present
 • ἐμπιμπλαμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐμπίμπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπίπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπίμπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐνεπίμπλασαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπίμπλων
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπίμπλατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπιπλῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμπλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθῆσαι Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπλησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμπλήσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἐμπλήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμπλήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμπλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπλησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐμπλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐνέπλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνέπλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνέπλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέπλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔμπλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεπίπλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐμπλήσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐμπλήσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐμπλησθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐμπλησθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • ἐμπλησθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • ἐμπλησθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἐμπλησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐμπλησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐμπλησθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐμπλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐμπλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐμπλησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐμπλησθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐμπλησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐνεπλήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐνεπλήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνεπλήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνεπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεπλήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐμπεπλησμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐμπέπλησται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπίμπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelledἐμπιπρημι
 • Meaning: to kindle, burn, set on fire
 • Cognates: ἐμπίμπρημι, καταπίμπρημι, πίμπρημι, προσεμπίμπρημι
 • Forms:
  • ἐμπρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμπρήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ἐμπρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐμπρήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐμπρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐμπρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπίμπρα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπίμπρων
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπρήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμπίνω
ἐμπιόντος
ἐμπιπλᾷ
ἐμπιπλαμένη
ἐμπιπλάμενος
ἐμπίπλαται
ἐμπιπλᾷς
ἐμπίπλασθε
ἐμπίπλανται
ἐμπιπλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill
   • to satisfy
  • Passive:
   • to be filled with
 • Forms:
  • ἐμπιπλᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλαμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐμπιπλάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπίπλασθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπίπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
ἐμπίπλημι
ἐμπιπλῶν
ἐμπιπλῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐμπιπλάω
ἐμπίπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled: ἐμπίμπρημι
 • Meaning: to set on fire, burn
ἔμπιπτε
ἐμπίπτει
ἐμπίπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐμπίπτω
ἐμπίπτοντας
ἐμπίπτοντες
ἐμπίπτοντος
ἐμπίπτουσι(ν)
ἐμπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall into (e.g., fall into a pit)
  • to fall among (e.g., fall among thieves)
  • to fall upon, attack (e.g., thieves fall upon the rich)
  • to fall into (e.g., fall into false teaching)
  • to set in, arise
  • to fall into one's way (i.e., to meet, encounter)
  • to move over to (someone for protection)
  • to emerge
  • to be allotted
 • Forms:
 • Present
 • ἐμπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἔμπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπίπτοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐμπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐμπίπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐμπίπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐμπίπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπεσῇ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • ἐμπεσοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐμπεσούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐμπεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐμπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐμπέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐμπέσῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμπεσόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐμπεσόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐμπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐνέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐμπεπτωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
ἐμπιστευθέντα
ἐμπιστευθήσεσθε
ἐμπιστευθήσεται
ἐμπιστευθήτωσαν
ἐμπιστευομένων
ἐμπιστεύσαι
ἐμπιστεύσαντας
ἐμπιστεύσας
ἐμπιστεύσατε
ἐμπιστεύσει
ἐμπιστεύσειν
ἐμπιστεύσῃ
ἐμπιστεύσῃς
ἐμπιστεύω
 • Present
 • ἐμπιστευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐμπιστεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμπιστευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπιστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσειν Verb: Fut Act Infin
 • Aorist
 • ἐμπιστευθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐμπιστευθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐμπιστεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐμπιστεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐμπιστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμπιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐνεπίστευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπιστεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνεπίστευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐμπιστεύων
ἐμπλακέντες
ἐμπλακήσεται
ἔμπλασον
ἐμπλάσσω
ἔμπλαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaster (for healing wounds)
 • Forms:
  • ἐμπλάστρῳ Noun: Dat Sing Fem
ἐμπλάστρῳ
ἐμπλατύνει
ἐμπλατύνῃ
ἐμπλάτυνον
ἐμπλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to widen in, enlarge, broaden, extend
  • to expand, add to the area of
  • to add to the prestige or fame of
 • Cognates: διαπλατύνω, ἐμπλατύνω, πλατύνω
 • Forms:
  • ἐμπλατύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπλατύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπλάτυνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐμπλατύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμπλατύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐμπλατύνων
ἐμπλατύνωσιν
ἐμπλέκεσθαι
ἐμπλέκεται
ἐμπλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to entangle
   • to plait, weave, entwine
  • Passive:
   • to be entangled
   • to get entangled and stuck
   • to become entangled
   • to fight hand to hand
 • Cognates: ἐκπλέκω, ἐμπλέκω, παρεμπλέκω, περιπλέκω, πλέκω, συμπλέκω
 • Forms:
  • ἐμπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐμπεπλεγμένα
   • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμπλακέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐμπλακήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπλέκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπληθυνθείς
ἐμπληθύνω
ἐμπλῆσαι
ἐμπλήσαιμι
ἐμπλησάντων
ἐμπλήσει
ἐμπλήσεις
ἐμπλήσῃ
ἐμπλήσῃς
ἐμπλησθείη
ἐμπλησθείς
ἐμπλησθέντες
ἐμπλησθέντι
ἐμπλησθῇ
ἐμπλησθῆναι
ἐμπλησθῇς
ἐμπλησθῆσαι
ἐμπλησθήσεσθε
ἐμπλησθήσεται
ἐμπλησθήσῃ
ἐμπλησθήσονται
ἐμπλησθῆτε
ἐμπλήσθητε
ἐμπλήσθητι
ἐμπλησθήτω
ἐμπλησθῶ
ἐμπλησθῶσι(ν)
ἔμπλησον
ἐμπλήσω
ἐμπλήσωσι
ἐμπλοκή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπλοκήἐμπλοκαί
GENἐμπλοκῆςἐμπλοκῶν
DATἐμπλοκῇἐμπλοκαῖς
ACCἐμπλοκήνἐμπλοκάς
VOCἐμπλοκήἐμπλοκαί
ἐμπλοκῆς
ἐμπλόκια
ἐμπλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hair clasp, barrette, hair jewellery
  • an accessory or ornament woven into hair
  • a fashion of plaiting women's hair
 • Cognates: πλόκιον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπλόκιονἐμπλόκια
GENἐμπλοκίουἐμπλοκίων
DATἐμπλοκίῳἐμπλοκίοις
ACCἐμπλόκιονἐμπλόκια
ἐμπλοκίου
ἐμπνεόμενοι
ἐμπνέον
ἐμπνέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: breathing, alive
 • Forms:
  • ἐμπνέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐμπνεύσαντα
ἐμπνεύσεως
ἔμπνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of blowing on something or someone
  • breathing, a blast (of air), gust, on-breathing, breath upon
 • Cognates: ἔμπνευσις, πνεῦσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔμπνευσιςἐμπνεύσεις
GENἐμπνεύσεωςἐμπνεύσεων
DATἐμπνεύσειἐμπνεύσεσι(ν)
ACCἔμπνευσι(ν)ἐμπνεύσεις
ἐμπνέω
ἐμπνέων
ἔμπνουν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἔμπνους
ἔμπνους
ἐμποδίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμποδίζω
ἐμποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hinder, thwart movement or action
   • to hinder, hold back
   • to halt (from doing something)
   • to put the feet in bonds
   • to fetter
   • to entangle
   • to interrupt
   • to withhold and not give
  • Passive:
   • to be put in bonds
   • to be hindered
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • ἐμποδίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐμποδίζοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμποδίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπόδισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμποδισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐνεπόδιζον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεποδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμποδίσῃς
ἐμποδίσητε
ἐμποδισθῇς
ἐμπόδισον
ἐμποδιστικός
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • hindering, hampering, impeding, trammeling, being a hindrance
  • acting as an impediment to
 • Forms:
  • ἐμποδιστικῶν Adj: Gen Plur MFN
ἐμποδιστικῶν
ἐμποδοστατέω
ἐμποδοστάτης
ἐμποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make in
   • to put in
   • to lay claim to
  • Middle:
   • to usurp
   • to lay claim to
 • Forms:
  • ἐμποιῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐμποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐμποιῇ
ἐμποιούμενοι
ἐμπολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to traffic
  • to gain by trading
  • to deal in
 • Forms:
  • ἐμπολήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐμπολήσομεν
ἔμπονος
ἐμπόνου
ἐμπορεύεσθαι
ἐμπορεύεσθε
ἐμπορευέσθωσαν
ἐμπορεύομαι
 • Present
 • ἐμπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐμπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐμπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐμπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐμπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐμπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐμπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐνεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμπορεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐμπορευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐμπορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐμπορευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Perfect
ἐμπορευομένη
ἐμπορευόμενοι
ἐμπορευομένων
ἐμπορεύονται
ἐμπορεύσεσθε
ἐμπορευσόμεθα
ἐμπορεύσονται
ἐμπορευσώμεθα
ἐμπορία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπορίαἐμπορίαι
GENἐμπορίαςἐμποριῶν
DATἐμπορίᾳἐμπορίαις
ACCἐμπορίανἐμπορίας
ἐμπόρια
ἐμπορίᾳ
ἐμπορίαν
ἐμπορίας
ἐμπόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • market ("emporium"); centre for commercial activities
  • Plural: merchandise
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπόριονἐμπόρια
GENἐμπορίουἐμπορίων
DATἐμπορίῳἐμπορίοις
ACCἐμπόριονἐμπόρια
ἐμπορίου
ἐμπορίῳ
ἔμποροι
ἐμπόροις
ἔμπορος
Masculine
 SingularPlural
NOMἔμποροςἔμποροι
GENἐμπόρουἐμπόρων
DATἐμπόρῳἐμπόροις
ACCἔμπορονἐμπόρους
ἐμπόρου
ἐμπόρους
ἐμπορπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten with a brooch or pin
   • to buckle
  • Middle:
   • to fasten one's garment with a brooch
  • Passive:
   • to wear
 • Cognates: συμπορπάω
 • Forms:
  • ἐμπεπορημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐμπορποῦσθαι Verb: Pres Mid Infin
ἐμπορποῦσθαι
ἐμπόρῳ
ἐμπόρων
ἐμπρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn up, enkindle, i.e., set on fire, ignite
 • Cognates: πρήθω
 • Forms:
  • ἐνέπρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπρῆσαι
ἐμπρήσαντας
ἐμπρήσατε
ἐμπρήσειν
ἐμπρήσεις
ἐμπρήσομεν
ἐμπρήσουσι(ν)
ἔμπροσθε(ν)
 • Parse:
  • Preposition +Gen
  • Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • previously, formerly
   • in front of
   • ahead, forward
  • Preposition:
   • in front of, before, ahead of
 • Cognates: ἔμπροσθεν, πρόσθεν
 • Forms:
  • ἔμπροσθε prep
ἐμπρόσθια
ἐμπρόσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fore, in front
 • Forms:
  • ἐμπρόσθια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμπροσθίους Adj: Acc Plur Fem
  • ἐμπροσθίων Adj: Gen Plur MFN
ἐμπροσθίους
ἐμπροσθίων
ἐμπτύειν
ἐμπτύσαντες
ἐμπτύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐμπτύω
ἐμπτύσεται
ἐμπτυσθήσεται
ἔμπτυσμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἔμπτυσμαἐμπτύσματα
GENἐμπτύσματοςἐμπτυσμάτων
DATἐμπτύσματιἐμπτύσμασι(ν)
ACCἔμπτυσμαἐμπτύσματα
ἐμπτυσμάτων
ἐμπτύσουσι(ν)
ἐμπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit (upon)
 • Cognates: ἀποπτύω, ἐκπτύω, ἐμπτύω, προπτύω, πτύω
 • Forms:
  • ἐμπτύσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐμπτύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμπτύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐμπτύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπτυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπτύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπυριεῖ
ἐμπυρίζεται
ἐμπυρίζοντες
ἐμπυρίζουσιν
ἐμπυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set on fire
  • to burn up, roast in
 • Forms:
 • Present
 • ἐμπυρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπυρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐμπυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμπυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπυρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπυριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμπυρισθεῖσιν Perf: Aor Pass Dat Plur Masc
 • ἐμπυρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐμπυρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνεπυρίσαμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπύρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπυρίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνεπύρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπύρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπυρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπυρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐμπεπυρισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐμπεπυρισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐμπεπυρισμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐμπεπυρισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐμπεπύρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπεπύριστο Verb: Pluperfect Mid/Pass 3rd Sing
ἐμπυρισθεῖσι(ν)
ἐμπυρισθῇς
ἐμπυρισθήσονται
ἐμπυρισμόν
ἐμπυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of catching fire and being burned
  • burning
  • blight, rust
 • Forms:
  • ἐμπυρισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐμπυρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἐμπυρισμῷ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • fiery
  • Substantival:
   • someone who sets on fire
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐμπυριστήςἐμπυριστές
GENἐμπυριστοῦς
DATἐμπυριστεῖ
ACCἐμπυριστῆ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐμπυριστεῖςἐμπυριστῆ
GENἐμπυριστῶν
DATἐμπυριστέσι(ν)
ACCἐμπυριστεῖςἐμπυριστῆ
ἐμπυρίσωμεν
ἐμπυριῶ
ἔμπυροι
ἔμπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • possessing fire
  • feverish (from plague, pest, flu), in the fire
 • Cognates: ἄπυρος, διάπυρος, ἔμπυρος
 • Forms:
  • ἔμπυροι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἐμπύρων Adj: Gen Plur MFN
ἐμπύρων