ἐμπαγάομαι
 • Meaning:
  • to entrap, ensnare
  • to attach, fasten
  • to wash within a spring
 • Forms:
  • ἐνεπάγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπαγῆναι
ἐμπαγῶ
ἐμπαίγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mockery, jest, delusion
  • laughable, ridiculous object
 • Forms:
ἐμπαιγμάτων
ἐμπαίγματα
ἐμπαιγμόν
ἐμπαιγμονῇ
ἐμπαιγμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mocking, mocker
 • Forms:
ἐμπαιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocking, mockery, derision, scorn
ἐμπαιγμούς
ἐμπαιγμῶν
ἐμπαίζει
ἐμπαιζεῖν
ἐμπαιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐμπαίζω
ἐμπαίζοντας
ἐμπαίζοντες
ἐμπαίζω
 • Meaning:
  • to mock, scorn, jeer at, deride, ridicule
  • to deceive, trick, make a fool of
  • to abuse (someone)
  • to sport jestfully, play with
  • to use (someone) sexually
 • Forms:
Present
 • ἐμπαίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπαιζεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμπαιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐμπαίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐμπαίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐμπαίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνέπαιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπαίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνέπαιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνέπαιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐμπαίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπαίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐμπαίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐμπαιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐμπαῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐμπαίξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐμπαίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνέπαιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπαιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπαίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐμπεπαιγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐμπεπαιγμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐμπέπαιχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐμπέπαιχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐμπαίζων
ἐμπαῖκται
ἐμπαίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocker, scoffer, deceiver, a derider, i.e., (by implication) a false teacher
 • Forms:
ἐμπαῖξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐμπαίζω
ἐμπαίξας
ἐμπαίξεται
ἐμπαίξονται
ἐμπαίξουσι, ἐμπαίξουσιν
ἐμπαίξωσι, ἐμπαίξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐμπαίζω
ἐμπαιχθήσεται
ἐμπαραγίνεται
ἐμπαραγίνομαι
 • Meaning:
  • to come in upon
  • to come along and befall
 • Forms:
  • ἐμπαραγίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπάσσω
 • Meaning: to sprinkle into something
 • Forms:
  • ἔμπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἔμπασον
ἐμπειρεῖ
ἐμπαύω
 • Meaning: to rest
 • Forms:
  • ἐνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐμπειρέω
 • Meaning:
  • to be experienced in, have knowledge of (something)
  • to be well acquainted with
 • Forms:
  • ἐμπειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπειρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
ἐμπειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • experience
  • experience gained (by a craftsman)
 • Forms:
ἐμπειρίᾳ
ἐμπειρίαν
ἐμπειρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: experience
 • Root: ἐμπειρία
ἔμπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: experienced, acquainted with
 • Forms:
ἐμπείρους
ἐμπειρῶ
ἐμπείρω
 • Meaning: to be experienced in, have knowledge of
ἐμπείρων
ἐμπεπαιγμένα
ἐμπεπαιγμένης
ἐμπέπαιχα
ἐμπέπαιχας
ἐμπεπηγός
ἐμπεπλεγμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμπλέκω
ἐμπεπλησμένοι
ἐμπέπλησται
ἐμπεποδοστάτηκας
ἐμπεπορημένοι
ἐμπεπτωκότας
ἐμπεπυρισμέναι
ἐμπεπυρισμένη
ἐμπεπυρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐμπυρίζω
ἐμπεπυρισμένους
ἐμπεπύρισται
ἐμπεριέχοντος
ἐμπεριέχω
 • Meaning: to embrace, hug
 • Forms:
  • ἐμπεριέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἐμπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw around
 • Note: Like περιβάλλω
ἐμπεριπατεῖ
ἐμπεριπατέω
 • Meaning:
  • to walk about
  • to move among (people)
  • to travel, move about
 • Forms:
  • ἐμπεριπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπεριπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐμπεριπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμπεριπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐμπεριπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐνεπεριεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἐμπεριπατήσας
ἐμπεριπατήσω
ἐμπεριπατούντων
ἐμπεριπατῶν
ἐμπερίτομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (state of being) circumcised
ἐμπεσεῖν
ἐμπεσεῖται
ἐμπέσῃ
ἐμπεσῇ
ἐμπέσῃς
ἐμπέσοι
ἐμπεσόν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Neut
 • Meaning: to fall upon
 • Root: ἐμπίτνω
ἐμπεσόντα
ἐμπεσόντες
ἐμπεσόντος
ἐμπεσοῦμαι
ἐμπεσούμεθα
ἐμπεσούμενοι
 • Parse: Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • Meaning: to fall upon
 • Root: ἐμπίτνω
ἐμπεσοῦνται
ἐμπεσοῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to fall upon
 • Root: ἐμπίτνω
ἐμπεσούσης
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to fall upon
 • Root: ἐμπίτνω
ἐμπέσω
ἐμπέσωμεν
ἐμπεσών
ἐμπέσωσι, ἐμπέσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to fall upon
 • Root: ἐμπίτνω
ἐμπεφραγμένοι
ἐμπεφυρμένοι
ἐμπεφυρμένους
ἐμπήγνυμι
 • Meaning:
  • to attach in, plant in
  • to fix in place
  • to thrust in, stick in, fill in
  • to place firmly into
  • to satisfy
  • to entrap, ensnare
 • Forms:
  • ἐμπαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐμπαγῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐμπεπηγός Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • ἐνέπηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐνεπάγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπηδάω
 • Meaning: to jump upon, leap into
 • Forms:
  • ἐνεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπιμπλαμένη
ἐμπίμπλανται
ἐμπίμπλαται
ἐμπίμπλημι
 • Note: Also spelled ἐμπίπλημι
 • Active Meaning:
  • to fill very full
  • to have one's fill
  • to take one's fill
  • to consecrate
  • to have something reach its maximum effect
  • to meet and satisfy the desire of
 • Passive Meaning:
  • to become sated
  • to become satisfied
  • to fill up
 • Forms:
Present
 • ἐμπιμπλαμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐμπίμπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπίπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπίμπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐνεπίμπλασαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπίμπλων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνεπίμπλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπίμπλατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπιπλῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐμπλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθῆσαι Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπλησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐμπλήσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἐμπλήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμπλήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμπλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπλησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐμπλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐνέπλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνέπλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνέπλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέπλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔμπλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεπίπλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐμπλήσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐμπλήσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐμπλησθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐμπλησθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • ἐμπλησθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐμπλησθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἐμπλησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐμπλησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐμπλησθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐμπλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐμπλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐμπλησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐμπλησθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐμπλησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐνεπλήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐνεπλήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνεπλήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνεπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεπλήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐμπεπλησμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐμπέπλησται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπίμπρημι
 • Note: Also spelled ἐμπιπρημι
 • Meaning: to kindle, burn, set on fire
 • Forms:
  • ἐμπρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμπρήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ἐμπρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐμπρήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐμπρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐμπρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπίμπρα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπίμπρων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεπίμπρων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπρήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμπίνω
 • Meaning: to drink
 • Forms:
  • ἐμπιόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ἐμπιόντος
ἐμπιπλᾷ
ἐμπιπλαμένη
ἐμπιπλάμενος
ἐμπίπλαται
ἐμπιπλᾷς
ἐμπίπλασθε
ἐμπίπλανται
ἐμπιπλάω
 • Active Meaning:
  • to fill
  • to satisfy
 • Passive Meaning:
  • to be filled with
 • Forms:
  • ἐμπιπλᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλαμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐμπιπλάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπίπλασθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπίπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
ἐμπίπλημι
ἐμπιπλῶν
ἐμπιπλῶντα
ἐμπιπραμένων
ἐμπίπρημι
ἔμπιπτε
ἐμπίπτει
ἐμπίπτοντα
ἐμπίπτοντας
ἐμπίπτοντες
ἐμπίπτοντος
ἐμπίπτουσι, ἐμπίπτουσιν
ἐμπίπτω
 • Meaning:
  • to fall into (e.g., fall into a pit)
  • to fall among (e.g., fall among thieves)
  • to fall upon, attack (e.g., thieves fall upon the rich)
  • to fall into (e.g., fall into false teaching)
  • to set in, arise
  • to fall into one's way (i.e., to meet, encounter)
  • to move over to (someone for protection)
  • to emerge
  • to be allotted
 • Forms:
Present
 • ἐμπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἔμπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπίπτοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐμπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐμπίπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐμπίπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐμπίπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐμπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπεσῇ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • ἐμπεσοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐμπεσούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐμπεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐμπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐμπέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐμπέσῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμπεσόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐμπεσόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐμπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐνέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐμπεπτωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
ἐμπιστευθέντα
ἐμπιστευθήσεσθε
ἐμπιστευθήσεται
ἐμπιστευθήτωσαν
ἐμπιστευομένων
ἐμπιστεύσαι
ἐμπιστεύσαντας
ἐμπιστεύσας
ἐμπιστεύσατε
ἐμπιστεύσει
ἐμπιστεύσειν
ἐμπιστεύσῃ
ἐμπιστεύσῃς
ἐμπιστεύω
 • Meaning:
  • to trust in, give credence to
  • to entrust, commit to
  • to believe
  • to demonstrate as reliable and trustworthy
 • Forms:
Present
 • ἐμπιστευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐμπιστεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐμπιστευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπιστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσειν Verb: Fut Act Infin
Aorist
 • ἐμπιστευθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐμπιστευθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐμπιστεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐμπιστεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐμπιστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμπιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐνεπίστευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπιστεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνεπίστευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπιστεύων
ἐμπίτνω
 • Meaning: to fall upon
ἐμπλακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to plait in, weave, entangle
 • Root: ἐμπλέκω
ἐμπλακέντες
ἐμπλακέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to plait in, weave in, entangle
 • Root: ἐμπλέκω
ἐμπλακήσεται
ἔμπλασον
ἐμπλάσσω
 • Meaning: to plaster up
 • Forms:
  • ἔμπλασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἔμπλαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaster (for healing wounds)
 • Forms:
ἐμπλάστρῳ
ἐμπλατύνει
ἐμπλατύνῃ
ἐμπλάτυνον
ἐμπλατύνω
 • Meaning:
  • to widen in, enlarge, broaden, extend
  • to expand, add to the area of
  • to add to the prestige or fame of
 • Forms:
  • ἐμπλατύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπλατύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπλάτυνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐμπλατύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμπλατύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐμπλατύνων
ἐμπλατύνωσι, ἐμπλατύνωσιν
ἐμπλέκεσθαι
ἐμπλέκεται
ἐμπλέκω
 • Active Meaning:
  • to entangle
  • to plait, weave, entwine
 • Passive Meaning:
  • to be entangled
  • to get entangled and stuck
  • to become entangled
  • to fight hand to hand
 • Forms:
  • ἐμπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐμπεπλεγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐμπεπλεγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμπλακέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐμπλακήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπλέκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπληθυνθείς
ἐμπληθύνω
 • Meaning: to fill with
 • Forms:
  • ἐμπληθυνθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
ἐμπλῆσαι
ἐμπλήσαιμι
ἐμπλησάντων
ἐμπλήσει
ἐμπλήσεις
ἐμπλήσῃ
ἐμπλήσῃς
ἐμπλησθείη
ἐμπλησθείς
ἐμπλησθέντες
ἐμπλησθέντι
ἐμπλησθῇ
ἐμπλησθῆναι
ἐμπλησθῇς
ἐμπλησθῆσαι
ἐμπλησθήσεσθε
ἐμπλησθήσεται
ἐμπλησθήσῃ
ἐμπλησθήσονται
ἐμπλησθῆτε
ἐμπλήσθητε
ἐμπλήσθητι
ἐμπλησθήτω
ἐμπλησθῶ
ἐμπλησθῶσι, ἐμπλησθῶσιν
ἔμπλησον
ἐμπλήσω
ἐμπλήσωσι
ἐμπλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaiting, braiding (of the hair)
 • Forms:
ἐμπλοκῆς
ἐμπλόκια
ἐμπλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hair clasp, barrette, hair jewellery
  • an accessory or ornament woven into hair
  • a fashion of plaiting women's hair
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπλόκιονἐμπλόκια
GENἐμπλοκίουἐμπλοκίων
DATἐμπλοκίῳἐμπλοκίοις
ACCἐμπλόκιονἐμπλόκια
ἐμπλοκίου
ἐμπνεόμενοι
ἐμπνέον
ἐμπνέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: breathing, alive
 • Forms:
  • ἐμπνέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐμπνεύσαντα
ἐμπνεύσεως
ἔμπνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of blowing on something or someone
  • breathing, a breath
  • a blast (of air), gust of wind
ἐμπνέω
 • Meaning:
  • to breathe (e.g., to breathe threats)
  • to breathe, be alive
  • to blow a stream of air at
  • to inspire, infuse into
 • Forms:
  • ἐμπνεόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐμπνεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • ἐμπνέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμπνέον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
ἐμπνέων
ἔμπνουν
ἔμπνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with the breath in one
  • breathing and alive
 • Forms:
  • ἔμπνουν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἔμπνουν Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἐμποδίζοντα
ἐμποδίζω
 • Active Meaning:
  • to hinder, thwart movement or action
  • to hinder, hold back
  • to halt (from doing something)
  • to put the feet in bonds
  • to fetter
  • to entangle
  • to interrupt
  • to withhold and not give
 • Passive Meaning:
  • to be put in bonds
  • to be hindered
 • Forms:
  • ἐμποδίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐμποδίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἐμποδίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμποδίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπόδισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμποδισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐνεπόδιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεπόδιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεποδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμποδίσῃς
ἐμποδίσητε
ἐμποδισθῇς
ἐμπόδισον
ἐμποδιστικός
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • hindering, hampering, impeding, trammeling, being a hindrance
  • acting as an impediment to
 • Forms:
  • ἐμποδιστικῶν Adj: Gen Plur MFN
ἐμποδιστικῶν
ἐμποδοστατέω
 • Meaning:
  • to be in the way of (someone)
  • to present a difficult dilemma and impediment for
 • Forms:
  • ἐμπεποδοστάτηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐμποδοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • troubler, troublemaker
  • blocker, someone who is blocking the way
  • someone who presents a difficult dilemma and impediment
ἐμποιεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to make in, put in
 • Root: ἐμποιέω
ἐμποιεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to make in, put in
 • Root: ἐμποιέω
ἐμποιέω
 • Active Meaning:
  • to make in
  • to put in
  • to lay claim to
 • Middle Meaning:
  • to usurp
  • to lay claim to
 • Forms:
  • ἐμποιῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐμποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐμποιῇ
ἐμποιούμενοι
ἐμπολάω
 • Meaning:
  • to traffic
  • to gain by trading
  • to deal in
 • Forms:
  • ἐμπολήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐμπολήσομεν
ἔμπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vehement, toilsome, painful
  • requiring much endeavour
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 3Macc 1:28
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐμπόνου Adj: Gen Sing Fem
ἐμπόνου
ἐμπορεύεσθαι
ἐμπορεύεσθε
ἐμπορευέσθωσαν
ἐμπορεύομαι
 • Meaning:
  • to buy and sell
  • to conduct trade
  • to import goods
  • to be a merchant
  • to travel for business
 • Forms:
Present
 • ἐμπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐμπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐμπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐμπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐμπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐμπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐμπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐνεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐμπορεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐμπορευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐμπορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐμπορευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
ἐμπορευομένη
ἐμπορευόμενοι
ἐμπορευομένων
ἐμπορεύονται
ἐμπορεύσεσθε
ἐμπορευσόμεθα
ἐμπορεύσονται
ἐμπορευσώμεθα
ἐμπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • business, trade, commerce
  • market, merchandise
 • Forms:
ἐμπόρια
ἐμπορίᾳ
ἐμπορίαν
ἐμπορίας
ἐμπορικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: commercial, mercantile
 • Root: ἐμπορικός
ἐμπορικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: commercial, mercantile
ἐμπόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • market place
  • centre for commercial activities
  • business, store, shop
  • Plural: merchandise
 • Note: origin of English word "emporium"
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπόριονἐμπόρια
GENἐμπορίουἐμπορίων
DATἐμπορίῳἐμπορίοις
ACCἐμπόριονἐμπόρια
ἐμπορίου
ἐμπορίῳ
ἔμποροι
ἐμπόροις
ἔμπορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • merchant, trader
  • a wholesale dealer rather than a κάπηλος (retailer)
ἐμπόρου
ἐμπόρους
ἐμπορπάω
 • Active Meaning:
  • to fasten with a brooch or pin
  • to buckle
 • Middle Meaning:
  • to fasten one's garment with a brooch
 • Passive Meaning:
  • to wear
 • Forms:
  • ἐμπεπορημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐμπορποῦσθαι Verb: Pres Mid Infin
ἐμπορποῦσθαι
ἐμπόρῳ
ἐμπόρων
ἐμπρήθω
 • Meaning: to burn up, enkindle, i.e., set on fire, ignite
 • Forms:
  • ἐνέπρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπρῆσαι
ἐμπρήσαντας
ἐμπρήσατε
ἐμπρήσειν
ἐμπρήσεις
ἐμπρήσομεν
ἐμπρήσουσι, ἐμπρήσουσιν
ἔμπροσθε, ἔμπροσθεν
 • Parse:
  • Preposition +Gen
  • Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • previously, formerly
   • in front of
   • ahead, forward
  • Preposition:
   • in front of, before, ahead of
 • Forms:
  • ἔμπροσθε prep
ἐμπρόσθια
ἐμπρόσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fore, in front
 • Forms:
ἐμπροσθίους
ἐμπροσθίων
ἐμπτύειν
ἐμπτύσαντες
ἐμπτύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐμπτύω
ἐμπτύσεται
ἐμπτυσθήσεται
ἔμπτυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: spitting on
 • Forms:
ἐμπτυσμάτων
ἐμπτύσουσι, ἐμπτύσουσιν
ἐμπτύω
 • Meaning: to spit (upon)
 • Forms:
  • ἐμπτύσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐμπτύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμπτύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐμπτύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπτυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπτύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνέπτυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπυριεῖ
ἐμπυρίζεται
ἐμπυρίζοντες
ἐμπυρίζουσι, ἐμπυρίζουσιν
ἐμπυρίζω
 • Meaning:
  • to set on fire
  • to burn up, roast in
 • Forms:
Present
 • ἐμπυρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπυρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐμπυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐμπυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπυρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπυριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐμπυρισθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • ἐμπυρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐμπυρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνεπυρίσαμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπύρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπυρίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνεπύρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπύρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπυρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπυρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐμπεπυρισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐμπεπυρισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐμπεπυρισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐμπεπυρισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐμπεπυρισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐμπεπύρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπεπύριστο Verb: PluPerf Mid/Pass 3rd Sing
ἐμπυρισθεῖσι, ἐμπυρισθεῖσιν
ἐμπυρισθῇς
ἐμπυρισθήσονται
ἐμπυρισμόν
ἐμπυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of catching fire and being burned
  • burning
  • blight, rust
ἐμπυρισμῷ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • fiery
 • Substantival Meaning:
  • someone who sets on fire
 • Forms:
ἐμπυρίσωμεν
ἐμπυριῶ
ἔμπυροι
ἔμπυρον
ἔμπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • possessing fire
  • feverish (from plague, pest, flu)
  • in the fire
 • Forms:
ἐμπύρων