ἐμπαγάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to entrap, ensnare
  • to attach, fasten
  • to wash within a spring
 • Cognates: ἐμπαγάομαι, παγάομαι
 • Forms:
  • ἐνεπάγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπαγῆναι
ἐμπαγῶ
ἐμπαίγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπαίγμαἐμπαίγματα
GENἐμπαίγματοςἐμπαιγμάτων
DATἐμπαίγματιἐμπαίγμασι(ν)
ACCἐμπαίγμαἐμπαίγματα
ἐμπαιγμάτων
ἐμπαίγματα
ἐμπαιγμόν
ἐμπαιγμονῇ
ἐμπαιγμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mocking, mocker
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπαιγμονήἐμπαιγμοναί
GENἐμπαιγμονῆςἐμπαιγμονῶν
DATἐμπαιγμονῇἐμπαιγμοναῖς
ACCἐμπαιγμονήνἐμπαιγμονάς
VOCἐμπαιγμονήἐμπαιγμοναί
ἐμπαιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocking, mockery, derision, scorn
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐμπαιγμόςἐμπαιγμοί
GENἐμπαιγμοῦἐμπαιγμῶν
DATἐμπαιγμῷἐμπαιγμοῖς
ACCἐμπαιγμόνἐμπαιγμούς
VOCἐμπαιγμέἐμπαιγμοί
ἐμπαιγμούς
ἐμπαιγμῶν
ἐμπαίζει
ἐμπαιζεῖν
ἐμπαιζόμενον
ἐμπαίζοντας
ἐμπαίζοντες
ἐμπαίζω
 • Present
 • ἐμπαίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπαιζεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμπαιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐμπαίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐμπαίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐμπαίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐνέπαιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπαίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνέπαιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμπαίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπαίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐμπαίξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐμπαίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐμπαιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐμπαῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐμπαίξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐμπαίξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμπαίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνέπαιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπαιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπαίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐμπεπαιγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • ἐμπεπαιγμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐμπέπαιχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐμπέπαιχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐμπαίζων
ἐμπαῖκται
ἐμπαίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocker, scoffer, deceiver, a derider, i.e., (by implication) a false teacher
 • Cognates: ἐμπαίκτης, παίκτης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐμπαίκτηςἐμπαῖκται
GENἐμπαίκτουἐμπαικτῶν
DATἐμπαίκτῃἐμπαίκταις
ACCἐμπαίκτηνἐμπαίκτας
ἐμπαῖξαι
ἐμπαίξας
ἐμπαίξεται
ἐμπαίξονται
ἐμπαίξουσι
ἐμπαίξουσιν
ἐμπαίξωσι
ἐμπαίξωσιν
ἐμπαιχθήσεται
ἐμπαραγίνεται
ἐμπαραγίνομαι
ἐμπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle into something
 • Forms:
  • ἔμπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἔμπασον
ἐμπειρεῖ
ἐμπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rest
 • Forms:
  • ἐνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐμπειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be experienced in, have knowledge of (something)
  • to be well acquainted with
 • Forms:
  • ἐμπειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπειρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
ἐμπειρία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπειρίαἐμπειρίαι
GENἐμπειρίαςἐμπειριῶν
DATἐμπειρίᾳἐμπειρίαις
ACCἐμπειρίανἐμπειρίας
VOCἐμπειρίαἐμπειρίαι
ἐμπειρίᾳ
ἔμπειρος
ἐμπειρῶ
ἐμπείρων
ἐμπεπαιγμένα
ἐμπεπαιγμένης
ἐμπέπαιχα
ἐμπέπαιχας
ἐμπεπηγός
ἐμπεπλεγμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμπλέκω
ἐμπεπλησμένοι
ἐμπέπλησται
ἐμπεποδοστάτηκας
ἐμπεπορημένοι
ἐμπεπτωκότας
ἐμπεπυρισμέναι
ἐμπεπυρισμένη
ἐμπεπυρισμένον
ἐμπεπυρισμένους
ἐμπεπύρισται
ἐμπεριέχοντος
ἐμπεριέχω
ἐμπεριπατεῖ
ἐμπεριπατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to walk about, move among (people)
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • ἐμπεριπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπεριπατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπεριπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμπεριπατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐμπεριπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνεπεριεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἐμπεριπατήσας
ἐμπεριπατήσω
ἐμπεριπατούντων
ἐμπεριπατῶν
ἐμπερίτομος
ἐμπεσεῖν
ἐμπεσεῖται
ἐμπέσῃ
ἐμπεσῇ
ἐμπέσῃς
ἐμπέσοι
ἐμπεσόντα
ἐμπεσόντες
ἐμπεσόντος
ἐμπεσοῦμαι
ἐμπεσούμεθα
ἐμπεσοῦνται
ἐμπέσω
ἐμπέσωμεν
ἐμπεσών
ἐμπεφραγμένοι
ἐμπεφυρμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐμφύρω
ἐμπεφυρμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐμφύρω
ἐμπήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attach in, plant in
  • to fix in place
  • to thrust in, stick in, fill in
  • to place firmly into
  • to satisfy
  • to entrap, ensnare
 • Cognates: ἐμπήγνυμι, καταπήγνυμι, πήγνυμι, προσπήγνυμι
 • Forms:
  • ἐμπαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐμπαγῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐμπεπηγός Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνέπηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐνεπάγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπηδάω
ἐμπιμπλαμένη
ἐμπίμπλανται
ἐμπίμπλαται
ἐμπίμπλημι
 • Present
 • ἐμπιμπλαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐμπίμπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπίπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπίμπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπίπλω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • ἐνεπίμπλασαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπίμπλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπίμπλατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπιπλῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμπλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθῆσαι Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπλησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμπλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμπλήσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἐμπλήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμπλήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμπλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπλησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐμπλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐνέπλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνέπλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνέπλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέπλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔμπλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμπλήσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπλήσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐμπλησθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐμπλησθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐμπλησθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • ἐμπλησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • ἐμπλησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐμπλησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐμπλησθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐμπλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐμπλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐμπλησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐμπλησθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐμπλησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐνεπλήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐνεπλήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνεπλήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνεπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεπλήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐμπεπλησμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐμπέπλησται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπίμπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelledἐμπιπρημι
 • Meaning: to kindle, burn, set on fire
 • Cognates: ἐμπίμπρημι, καταπίμπρημι, πίμπρημι, προσεμπίμπρημι
 • Forms:
  • ἐμπρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμπρήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐμπρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐμπρήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐμπρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐμπρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπίμπρα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπίμπρων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπρήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμπίνω
ἐμπιόντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐμπίνω
ἐμπιπλᾷ
ἐμπιπλαμένη
ἐμπιπλάμενος
ἐμπίπλαται
ἐμπιπλᾷς
ἐμπίπλασθε
ἐμπίπλανται
ἐμπιπλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill
   • to satisfy
  • Passive:
   • to be filled with
 • Forms:
  • ἐμπιπλᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐμπιπλάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπίπλασθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπίπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
ἐμπίπλημι
ἐμπιπλῶν
ἐμπιπλῶντα
ἐμπίπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled: ἐμπίμπρημι
 • Meaning: to set on fire, burn
ἔμπιπτε
ἐμπίπτει
ἐμπίπτοντα
ἐμπίπτοντας
ἐμπίπτοντες
ἐμπίπτοντος
ἐμπίπτουσι
ἐμπίπτουσιν
ἐμπίπτω
 • Present
 • ἐμπίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἔμπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπίπτοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐμπίπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐμπίπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐμπίπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐμπίπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμπεσεῖται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐμπεσῇ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • ἐμπεσόντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • ἐμπεσόντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
 • ἐμπεσοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐμπεσούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐμπεσοῦνται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐμπέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐμπέσῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμπεσόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐμπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμπεσών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐνέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνέπεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέπεσον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐμπεπτωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
ἐμπιστευθέντα
ἐμπιστευθήσεσθε
ἐμπιστευθήσεται
ἐμπιστευθήτωσαν
ἐμπιστευομένων
ἐμπιστεύσαι
ἐμπιστεύσαντας
ἐμπιστεύσας
ἐμπιστεύσατε
ἐμπιστεύσει
ἐμπιστεύσειν
ἐμπιστεύσῃ
ἐμπιστεύσῃς
ἐμπιστεύω
 • Present
 • ἐμπιστευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἐμπιστεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμπιστευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμπιστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσειν Verb: Fut Act Infin
 • Aorist
 • ἐμπιστευθέντα Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐμπιστευθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐμπιστεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἐμπιστεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐμπιστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμπιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμπιστεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐνεπίστευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπιστεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνεπίστευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐμπιστεύων
ἐμπλακέντες
ἐμπλακήσεται
ἔμπλασον
ἐμπλάσσω
ἔμπλαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaster (for healing wounds)
 • Forms:
  • ἐμπλάστρῳ Noun: Dat Sing Fem
ἐμπλάστρῳ
ἐμπλατύνει
ἐμπλατύνῃ
ἐμπλάτυνον
ἐμπλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to widen in, enlarge, broaden, extend
  • to expand, add to the area of
  • to add to the prestige or fame of
 • Cognates: διαπλατύνω, ἐμπλατύνω, πλατύνω
 • Forms:
  • ἐμπλατύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπλατύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπλάτυνον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐμπλατύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπλατύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐμπλατύνων
ἐμπλατύνωσιν
ἐμπλέκεσθαι
ἐμπλέκεται
ἐμπλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to entangle
   • to plait, weave, entwine
  • Passive:
   • to be entangled
   • to get entangled and stuck
   • to become entangled
   • to fight hand to hand
 • Cognates: ἐκπλέκω, ἐμπλέκω, παρεμπλέκω, περιπλέκω, πλέκω, συμπλέκω
 • Forms:
  • ἐμπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐμπεπλεγμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμπλακέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐμπλακήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπλέκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμπληθυνθείς
ἐμπληθύνω
ἐμπλῆσαι
ἐμπλήσαιμι
ἐμπλησάντων
ἐμπλήσει
ἐμπλήσεις
ἐμπλήσῃ
ἐμπλήσῃς
ἐμπλησθείη
ἐμπλησθείς
ἐμπλησθέντες
ἐμπλησθέντι
ἐμπλησθῇ
ἐμπλησθῆναι
ἐμπλησθῇς
ἐμπλησθῆσαι
ἐμπλησθήσεσθε
ἐμπλησθήσεται
ἐμπλησθήσῃ
ἐμπλησθήσονται
ἐμπλησθῆτε
ἐμπλήσθητε
ἐμπλήσθητι
ἐμπλησθήτω
ἐμπλησθῶ
ἐμπλησθῶσι
ἐμπλησθῶσιν
ἔμπλησον
ἐμπλήσω
ἐμπλήσωσι
ἐμπλοκή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπλοκήἐμπλοκαί
GENἐμπλοκῆςἐμπλοκῶν
DATἐμπλοκῇἐμπλοκαῖς
ACCἐμπλοκήνἐμπλοκάς
VOCἐμπλοκήἐμπλοκαί
ἐμπλοκῆς
ἐμπλόκια
ἐμπλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hair clasp, barrette, hair jewellery
  • an accessory or ornament woven into hair
  • a fashion of plaiting women's hair
 • Cognates: πλόκιον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπλόκιονἐμπλόκια
GENἐμπλοκίουἐμπλοκίων
DATἐμπλοκίῳἐμπλοκίοις
ACCἐμπλόκιονἐμπλόκια
ἐμπλοκίου
ἐμπνεόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐμπνέω
ἐμπνέον
ἐμπνέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: breathing, alive
 • Forms:
  • ἐμπνέον Adj: Acc Sing Neut
ἐμπνεύσαντα
ἐμπνεύσεως
ἔμπνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of blowing on something or someone
  • breathing, a blast (of air), gust, on-breathing, breath upon
 • Cognates: ἔμπνευσις, πνεῦσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔμπνευσιςἐμπνεύσεις
GENἐμπνεύσεωςἐμπνεύσεων
DATἐμπνεύσειἐμπνεύσεσι(ν)
ACCἔμπνευσι(ν)ἐμπνεύσεις
ἐμπνέω
ἐμπνέων
ἔμπνουν
ἔμπνους
ἐμποδίζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμποδίζω
ἐμποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hinder, thwart movement or action
   • to hinder, hold back
   • to halt (from doing something)
   • to put the feet in bonds
   • to fetter
   • to entangle
   • to interrupt
   • to withhold and not give
  • Passive:
   • to be put in bonds
   • to be hindered
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • ἐμποδίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐμποδίζοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμποδίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπόδισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμποδισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐνεπόδιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεποδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμποδίσῃς
ἐμποδίσητε
ἐμποδισθῇς
ἐμπόδισον
ἐμποδιστικός
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • hindering, hampering, impeding, trammeling, being a hindrance
  • acting as an impediment to
 • Forms:
  • ἐμποδιστικῶν Adj: Gen Plur Neut
ἐμποδιστικῶν
ἐμποδοστατέω
ἐμποδοστάτης
ἐμποιέω
ἐμποιῇ
ἐμποιούμενοι
ἐμπολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to traffic
  • to gain by trading
  • to deal in
 • Forms:
  • ἐμπολήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐμπολήσομεν
ἔμπονος
ἐμπόνου
ἐμπορεύεσθαι
ἐμπορεύεσθε
ἐμπορευέσθωσαν
ἐμπορεύομαι
 • Present
 • ἐμπορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐμπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐμπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐμπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐμπορευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐμπορευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐμπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐνεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμπορεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐμπορευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἐμπορεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐμπορευσώμεθα Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Plur
 • Perfect
ἐμπορευομένη
ἐμπορευόμενοι
ἐμπορευομένων
ἐμπορεύονται
ἐμπορεύσεσθε
ἐμπορευσόμεθα
ἐμπορεύσονται
ἐμπορευσώμεθα
ἐμπορία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμπορίαἐμπορίαι
GENἐμπορίαςἐμποριῶν
DATἐμπορίᾳἐμπορίαις
ACCἐμπορίανἐμπορίας
ἐμπόρια
ἐμπορίᾳ
ἐμπορίαν
ἐμπορίας
ἐμπόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • market ("emporium"); centre for commercial activities
  • Plural: merchandise
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπόριονἐμπόρια
GENἐμπορίουἐμπορίων
DATἐμπορίῳἐμπορίοις
ACCἐμπόριονἐμπόρια
ἐμπορίου
ἐμπορίῳ
ἔμποροι
ἐμπόροις
ἔμπορος
Masculine
 SingularPlural
NOMἔμποροςἔμποροι
GENἐμπόρουἐμπόρων
DATἐμπόρῳἐμπόροις
ACCἔμπορονἐμπόρους
ἐμπόρου
ἐμπόρους
ἐμπορπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten with a brooch or pin
   • to buckle
  • Middle:
   • to fasten one's garment with a brooch
  • Passive:
   • to wear
 • Cognates: συμπορπάω
 • Forms:
  • ἐμπεπορημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐμπορποῦσθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐμπορποῦσθαι
ἐμπόρῳ
ἐμπόρων
ἐμπρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn up, enkindle, i.e., set on fire, ignite
 • Cognates: πρήθω
 • Forms:
  • ἐνέπρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπρῆσαι
ἐμπρήσαντας
ἐμπρήσατε
ἐμπρήσειν
ἐμπρήσεις
ἐμπρήσομεν
ἐμπρήσουσιν
ἔμπροσθε
ἔμπροσθεν
 • Parse:
  • Preposition +Gen
  • Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • previously, formerly
   • in front of
   • ahead, forward
  • Preposition:
   • in front of, before, ahead of
 • Cognates: ἔμπροσθεν, πρόσθεν
 • Forms:
  • ἔμπροσθε prep
ἐμπρόσθια
ἐμπρόσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fore, in front
 • Forms:
  • ἐμπρόσθια Adj: Acc Plur Neut
  • ἐμπροσθίους Adj: Acc Plur Fem
  • ἐμπροσθίων Adj: Gen Plur Neut
ἐμπροσθίους
ἐμπροσθίων
ἐμπτύειν
ἐμπτύσαντες
ἐμπτύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐμπτύω
ἐμπτύσεται
ἐμπτυσθήσεται
ἔμπτυσμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἔμπτυσμαἐμπτύσματα
GENἐμπτύσματοςἐμπτυσμάτων
DATἐμπτύσματιἐμπτύσμασι(ν)
ACCἔμπτυσμαἐμπτύσματα
ἐμπτυσμάτων
ἐμπτύσουσιν
ἐμπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit (upon)
 • Cognates: ἀποπτύω, ἐκπτύω, ἐμπτύω, προπτύω, πτύω
 • Forms:
  • ἐμπτύσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐμπτύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμπτύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐμπτύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπτυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπτύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐνέπτυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπυριεῖ
ἐμπυρίζεται
ἐμπυρίζοντες
ἐμπυρίζουσιν
ἐμπυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set on fire
  • to burn up, roast in
 • Forms:
 • Present
 • ἐμπυρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμπυρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐμπυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐμπυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμπυρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμπυριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμπυρισθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • ἐμπυρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐμπυρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνεπυρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπύρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεπυρίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνεπύρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπύρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεπυρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπυρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐμπεπυρισμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐμπεπυρισμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐμπεπυρισμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐμπεπυρισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐμπεπύρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεπεπύριστο Verb: Pluperfect pass 3rd Sing
ἐμπυρισθεῖσιν
ἐμπυρισθῇς
ἐμπυρισθήσονται
ἐμπυρισμόν
ἐμπυρισμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • act of catching fire and being burned
   • burning
  • Substantival:
   • blight, rust
 • Forms:
  • ἐμπυρισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐμπυρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἐμπυρισμῷ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • fiery
  • Substantival:
   • someone who sets on fire
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐμπυριστήςἐμπυριστές
GENἐμπυριστοῦς
DATἐμπυριστεῖ
ACCἐμπυριστῆ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐμπυριστεῖςἐμπυριστῆ
GENἐμπυριστῶν
DATἐμπυριστέσι(ν)
ACCἐμπυριστεῖςἐμπυριστῆ
ἐμπυρίσωμεν
ἐμπυριῶ
ἔμπυροι
ἔμπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • possessing fire
  • feverish (from plague, pest, flu), in the fire
 • Cognates: ἄπυρος, διάπυρος, ἔμπυρος
 • Forms:
  • ἔμπυροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐμπύρων Adj: Gen Plur Neut
ἐμπύρων