ἕνα
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Root: εἷς
ἐναγκαλίζῃ
ἐναγκαλίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take in one's arms, embrace, hug
  • to fold (your arms over your chest as a posture of inactivity)
 • Forms:
  • ἐναγκαλίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐναγκαλισάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
ἐναγκαλισάμενος
ἐναγκάλισμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐναγκάλισμαἐναγκαλίσματα
GENἐναγκαλίσματοςἐναγκαλισμάτων
DATἐναγκαλίσματιἐναγκαλίσμασι(ν)
ACCἐναγκάλισμαἐναγκαλίσματα
ἐναγκαλισμάτων
ἐναγωνίζομαι
ἐναγωνίσασθε
ἐναθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to contend with, be a contender, be a contestant, bear up bravely under, struggle bravely in
  • to enter a contest
 • Cognates: ἐναθλέω, προαθλέω, συναθλέω
 • Forms:
  • ἐνήθλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐνάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nine times
ἐνακισχίλιοι
ἐνακισχιλίους
ἐνακισχιλίων
ἐνακόσιοι
ἐνακοσιοστός
ἐνακούουσιν
ἐνακουσθήσεται
ἐνακόσιοι
 • Parse: Number
 • Meaning: 900
ἐνακούω
ἐνάλιος
ἐναλίων
ἐναλλαγή
ἐναλλάξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: crosswise, in opposite directions
ἐναλλάσσω
ἐνάλλεσθε
ἐνάλλομαι
ἐναλλόμενος
ἐναλοῦμαι
ἐνανθρωπέω
ἔναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in front of and facing
  • before
  • in full view of
  • mentally in the presence of
  • in the estimation of
ἐναντία
ἐναντίᾳ
ἐναντίας
ἐναντίοι
ἐναντίοις
ἐναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • opposite, facing
  • before, in the presence of
  • in the sight of, in judgment of
  • on the other hand
  • against (in hostile sense)
ἐναντιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to set oneself against, oppose, withstand
 • Forms:
  • ἐναντιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐναντίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • opposite, against, contrary
   • facing, over against
   • in front of, in the eyesight of
   • opposite, reverse
   • opposed, contrary, hostile
   • in the estimation of
  • Substantival:
   • an opponent
 • Cognates: ἐναντίος, ὑπεναντίος
 • Forms:
  • ἐναντία Adj: Acc Plur Neut
  • ἐναντίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐναντίας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐναντίοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐναντίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἐναντίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐναντίων Adj: Gen Plur Masc
ἐναντιοῦ
ἐναντιουμένους
ἐναντίους
ἐναντιοῦται
ἐναντιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to oppose within, withstand, contradict
  • Middle:
   • to contest in opposition to
   • to become hostile
 • Forms:
  • ἐναντιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐναντιουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐναντιωθῆναι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἐναντιωθησόμενα Verb: Fut Pass Part Acc Plur Neut
ἐναντιωθῆναι
ἐναντιωθησόμενα
ἐναντίων
ἐναπέθανε
ἐναπέθανεν
ἐναπερείδω
ἐναπερείσασθαι
ἐναποθνήσκω
ἐναποσφραγίζομεν
ἐναποσφραγίζω
ἐνάρετον
ἐνάρετος
ἐναργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clear, evident, visible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐναργήςἐναργές
GENἐναργοῦς
DATἐναργεῖ
ACCἐναργῆἐναργές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐναργεῖςἐναργῆ
GENἐναργῶν
DATἐναργέσι(ν)
ACCἐναργεῖςἐναργῆ
ἐναρίθμιος
ἐνάρκησεν
ἐναρμοσάμενοι
ἐναρμόσασθε
ἐναρμόζω
ἐναρμόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • orderly, coherent
  • musical, of musical sound, harmonious
ἔναρξαι
ἐναρξάμενοι
ἐναρξάμενος
ἐνάρχεται
ἐνάρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to begin, make a beginning
 • Cognates: ἀπάρχω, ἄρχω, ἐνάρχομαι, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προενάρχομαι, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • ἐναρξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐναρξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐνάρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐναρχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐναρχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐναρχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐνάρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἔναρξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐνῆρκτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐναρχόμενος
ἐναρχομένου
ἐναρχομένους
ἐνάρχου
ἐνατενίσας
ἐνατενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look intently in, gaze earnestly in
  • to stare intently
 • Cognates: ἀτενίζω
 • Forms:
  • ἐνατενίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐνάτῃ
ἐνάτην
ἐνάτης
ἔνατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἔνατος
ἔνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninth
 • Forms:
  • ἔνατον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἐνάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐνάτην Adj: Acc Sing Fem
  • ἐνάτης Adj: Gen Sing Fem
  • ἐνάτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐνάτῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἐννάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐννάτην Adj: Acc Sing Fem
  • ἐννάτης Adj: Gen Sing Fem
ἔνατος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: nineteenth
ἐνάτου
ἐνάτῳ
ἐναυάγησα
ἐναυάγησαν
ἐναφήσω
ἐναφίημι