ἕνα
  • Parse: Adj: Acc Sing Masc
  • Root: εἷς
ἐναγκαλίζῃ
ἐναγκαλίζομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning: to take in one's arms, embrace, hug
  • Forms:
    • ἐναγκαλίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
    • ἐναγκαλισάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
ἐναγκαλισάμενος
ἐναγκάλισμα
ἐναγκαλισμάτων
ἐναγωνίζομαι
ἐναγωνίσασθε
ἐναθλέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to contend with, be a contender, be a contestant, bear up bravely under, struggle bravely in
  • Cognates: ἐναθλέω, προαθλέω, συναθλέω
  • Forms:
    • ἐνήθλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐνάκις
  • Parse: Adverb
  • Meaning: nine times
ἐνακισχίλιοι
ἐνακισχιλίους
ἐνακισχιλίων
ἐνακόσιοι
ἐνακοσιοστός
ἐνακούουσιν
top
ἐνακουσθήσεται
ἐνακούω
ἐνάλιος
ἐναλίων
ἐναλλαγή
ἐναλλάξ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: crosswise, in opposite directions
ἐναλλάσσω
ἐνάλλεσθε
ἐνάλλομαι
ἐναλλόμενος
top
ἐναλοῦμαι
ἐνανθρωπέω
ἔναντι
  • Parse: Adverb
  • Meaning: before, in front of, in presence of
ἐναντία
ἐναντίας
ἐναντίοι
ἐναντίοις
ἐναντίον
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
    • opposite, facing
    • before, in the presence of
    • in the sight of, in judgment of
    • on the other hand
    • against (in hostile sense)
ἐναντιόομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning: to set oneself against, oppose, withstand
  • Forms:
    • ἐναντιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐναντίος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
    • Adj: opposite, against, contrary
    • Adj: in front of, facing
    • Adj: opposed, contrary, hostile
    • Subst.: an opponent
  • Cognates: ἐναντίος, ὑπεναντίος
  • Forms:
    • ἐναντίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
    • ἐναντία Adj: Acc Plur Neut
    • ἐναντίας Adj: Gen Sing Fem
    • ἐναντίοι Adj: Nom Plur Masc
    • ἐναντίους Adj: Acc Plur Masc
    • ἐναντίων Adj: Gen Plur Masc
ἐναντιοῦ
ἐναντιουμένους
top
ἐναντίους
ἐναντιοῦται
ἐναντιόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to oppose within, withstand, contradict
  • Forms:
    • ἐναντιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
    • ἐναντιουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
    • ἐναντιωθῆναι Verb: Aor Mid/Pass Infin
    • ἐναντιωθησόμενα Verb: Fut Pass Part Acc Plur Neut
ἐναντιωθῆναι
ἐναντιωθησόμενα
ἐναντίων
ἐναπέθανεν
ἐναπερείδω
ἐναπερείσασθαι
ἐναποθνήσκω
ἐναποσφραγίζομεν
ἐναποσφραγίζω
top
ἐνάρετον
ἐνάρετος
ἐναργής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: clear, evident, visible
ἐναρίθμιος
ἐνάρκησεν
ἐναρμοσάμενοι
ἐναρμόσασθε
ἐναρμόζω
ἔναρξαι
ἐναρξάμενοι
ἐναρξάμενος
ἐνάρχεται
ἐνάρχομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • Active:
      • to be first, chief
      • to rule
    • Middle:
      • to begin, make a beginning
  • Cognates: ἀπάρχω, ἄρχω, ἐνάρχομαι, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προενάρχομαι, προϋπάρχω, ὑπάρχω
  • Forms:
    • ἐναρξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
    • ἐναρξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
    • ἐνάρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
    • ἐναρχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
    • ἐναρχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
    • ἐναρχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
    • ἐνάρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
    • ἔναρξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
    • ἐνῆρκτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
    • ἐνήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ἐναρχόμενος
ἐναρχομένου
ἐναρχομένους
ἐνάρχου
ἐνατενίσας
ἐνατενίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to look intently in, gaze earnestly in
  • Cognates: ἀτενίζω
  • Forms:
    • ἐνατενίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐνάτῃ
ἐνάτην
ἐνάτης
ἔνατον
  • Parse:
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut
    • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: ἔνατος
ἔνατος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: ninth
  • Forms:
    • ἔνατον
      • Adj: Nom/Acc Sing Neut
      • Adj: Acc Sing Masc
    • ἐνάτῃ Adj: Dat Sing Fem
    • ἐνάτην Adj: Acc Sing Fem
    • ἐνάτης Adj: Gen Sing Fem
    • ἐνάτου Adj: Gen Sing Masc
    • ἐνάτῳ Adj: Dat Sing Neut
    • ἐννάτῃ Adj: Dat Sing Fem
    • ἐννάτην Adj: Acc Sing Fem
    • ἐννάτης Adj: Gen Sing Fem
ἔνατος καὶ δέκατος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
  • Meaning: nineteenth
ἐνάτου
ἐνάτῳ
top
ἐναυάγησα
ἐναυάγησαν
ἐναφήσω
ἐναφίημι