ἐμφαίνει
ἐμφαίνω
top
ἐμφανές
ἐμφανῆ
ἐμφάνηθι
ἐμφάνης
ἐμφανίζειν
ἐμφανίζεται
ἐμφανίζουσιν
ἐμφανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make visible, appear
   • to reveal
   • to make known, make clear, explain, inform, let be known
   • to make a report, declare
  • Middle:
   • to manifest oneself, reveal one's nature
 • Cognates: ἀφανίζω
 • Forms:
  • ἐνεφανίσθη Verb: Aor Pass 3rd Sing
  • ἐμφανισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐμφανισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐμφανίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμφανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμφανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐμφανίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐμφάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφανίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐνεφάνιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφανίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνεφάνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεφάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεφάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμφανίσατε
ἐμφανισθῆναι
ἐμφανισθήσομαι
ἐμφανισμός
top
ἐμφανισμοῦ
ἐμφάνισον
ἐμφανίσω
ἐμφανῶς
ἐμφάσει
ἔμφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pretext (contrary to true intention)
  • reflection (in a mirror), outward appearance, impression
 • Cognates: ἔμφασις, πρόφασις, φάσις
 • Forms:
  • ἐμφάσει Noun: Dat Sing Fem
ἐμφέρεσθαι
ἐμφέρω
ἔμφοβοι
ἔμφοβος
ἐμφόβων
ἐμφραγμός
top
ἐμφράξαι
ἐμφράξει
ἐμφράξετε
ἔμφραξον
ἐμφράξουσι
ἐμφράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stop, shut, block up
  • to deny passage
 • Cognates: ἀναφράσσω, ἀποφράσσω, ἐμφράσσω, ἐπιφράσσω, καταφράσσω, περιφράσσω, συμφράσσω, φράσσω
 • Forms:
  • ἐμπεφραγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐμφράξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμφράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐμφράξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἔμφραξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφράξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐμφραχθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἐμφραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεφράγη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέφραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέφραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμφραχθείη
ἐμφραχθήσεται
ἐμφύρω
ἐμφυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to breathe on (someone), breathe at
  • to blow in, blow on, play the flute
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω, φυσάω
 • Forms:
  • ἐμφυσῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐμφυσήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐμφύσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφυσήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμφυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνεφύσησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφύσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφύσουν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμφυσῆσαι
top
ἐμφυσήσαντα
ἐμφύσησον
ἐμφυσήσω
ἐμφυσιοῦντες
ἐμφυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to implant, instill into, inspire, understand
  • to infuse life into
 • Cognates: φυσιόω
 • Forms:
  • ἐμφυσιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνεφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμφυσῶν
ἔμφυτον
ἔμφυτος