ἐμφαίνει
ἐμφαίνω
 • Active Meaning:
  • to exhibit
  • to make visible
  • to display, disclose, declare
  • to indicate
  • to let a thing be seen in a mirror
 • Passive Meaning:
  • to become visible
  • to be manifested
  • to make an appearance
 • Forms:
  • ἐμφαίνει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐμφάνηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνέφαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐμφαίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to exhibit, display in (a mirror)
 • Root: ἐμφαίνω
ἐμφανές
ἐμφανῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐμφάνης
ἐμφάνηθι
ἐμφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • belonging to public knowledge
  • physically visible, manifest
 • Forms:
  • ἐμφανές Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμφανῆ Adj: Acc Sing Masc
ἐμφανίζειν
ἐμφανίζεται
ἐμφανίζουσι, ἐμφανίζουσιν
ἐμφανίζω
 • Active Meaning:
  • to show forth, manifest, exhibit
  • to make clear, make plain
  • to declare, explain
  • to make visible, appear
  • to reveal, give evidence
  • to make known, inform
  • to make a report
  • to bring charges
 • Middle Meaning:
  • to manifest oneself, reveal one's nature
 • Forms:
Present
 • ἐμφανίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμφανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμφανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐνεφάνιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεφανίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐμφανισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐμφανίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐνεφανίσθη Verb: Aor Pass 3rd Sing
 • ἐμφανισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐμφανίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμφάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεφάνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεφάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνεφάνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεφανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμφανίσατε
ἐμφανισθῆναι
ἐμφανισθήσομαι
ἐμφανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: manifestation, information, disclosure
ἐμφανισμοῦ
ἐμφανιστάς
ἐμφανιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: informer
ἐμφάνισον
ἐμφανίσω
ἐμφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • manifestly, openly, visibly
  • conspicuously, obviously
  • in full view
ἐμφάσει
ἔμφασιν
ἔμφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pretext (contrary to true intention)
  • reflection (in a mirror), outward appearance, impression
ἐμφέρεσθαι
ἐμφέρω
 • Active Meaning:
  • to bear
 • Middle/Passive Meaning:
  • to rush in
  • to move forward to attack
 • Forms:
  • ἐμφέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἔμφοβοι
ἔμφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fearful, afraid, startled, terrified, frightened
 • Forms:
ἐμφόβων
ἐμφορηθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to be borne about in
 • Root: ἐμφορέω
ἐμφορέω
 • Meaning: to be borne about in
ἐμφραγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stoppage, barrier, an enclosure
  • barring of passage
ἐμφράξαι
ἐμφράξει
ἐμφράξεσθε
ἐμφράξετε
ἔμφραξον
ἐμφράξουσι, ἐμφράξουσιν
ἐμφράσσω
 • Meaning:
  • to stop, shut, block up
  • to deny passage
 • Forms:
  • ἐμφράξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐμπεφραγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐμφράξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμφράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐμφράξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἔμφραξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐμφραχθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • ἐμφραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεφράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνέφραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέφραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμφραχθείη
ἐμφραχθήσεται
ἐμφύλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsfolk
ἐμφυλίῳ
ἐμφύρω
 • Meaning: to mix up, knead in
 • Forms:
  • ἐμπεφυρμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐμπεφυρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐμφυσάω
 • Meaning:
  • to breathe on (someone), breathe at
  • to blow in, blow on, play the flute
 • Forms:
  • ἐμφυσῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμφυσήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • ἐμφύσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφυσήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμφυσῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐνεφύσησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφύσουν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμφυσῆσαι
ἐμφυσήσαντα
ἐμφύσησον
ἐμφυσήσω
ἐμφυσιοῦντες
ἐμφυσιόω
 • Meaning:
  • to implant, instill into, inspire, understand
  • to infuse life into
 • Forms:
  • ἐμφυσιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐνεφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμφυσῶν
ἔμφυτον
ἔμφυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • engrafted, implanted
  • inborn, innate, natural
 • Forms: