ἐμφαίνει
ἐμφαίνω
ἐμφανές
ἐμφανῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐμφάνης
ἐμφάνηθι
ἐμφάνης
ἐμφανίζειν
ἐμφανίζεται
ἐμφανίζουσιν
ἐμφανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make visible, appear
   • to reveal
   • to make known, make clear, explain, inform, let be known
   • to make a report, declare
  • Middle:
   • to manifest oneself, reveal one's nature
 • Cognates: ἀφανίζω
 • Forms:
 • Present
 • ἐμφανίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμφανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμφανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐνεφάνιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεφανίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐμφανισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐμφανίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐνεφανίσθη Verb: Aor Pass 3rd Sing
 • ἐμφανισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐμφανίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμφάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεφάνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεφάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνεφάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεφανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
ἐμφανίσατε
ἐμφανισθῆναι
ἐμφανισθήσομαι
ἐμφανισμός
ἐμφανισμοῦ
ἐμφάνισον
ἐμφανίσω
ἐμφανῶς
ἐμφάσει
ἔμφασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔμφασιςἐμφάσεις
GENἐμφάσεωςἐμφάσεων
DATἐμφάσειἐμφάσεσι(ν)
ACCἔμφασι(ν)ἐμφάσεις
ἐμφέρεσθαι
ἐμφέρω
ἔμφοβοι
ἔμφοβος
ἐμφόβων
ἐμφραγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐμφραγμόςἐμφραγμοί
GENἐμφραγμοῦἐμφραγμῶν
DATἐμφραγμῷἐμφραγμοῖς
ACCἐμφραγμόνἐμφραγμούς
VOCἐμφραγμέἐμφραγμοί
ἐμφράξαι
ἐμφράξει
ἐμφράξεσθε
ἐμφράξετε
ἔμφραξον
ἐμφράξουσι(ν)
ἐμφράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stop, shut, block up
  • to deny passage
 • Cognates: ἀναφράσσω, ἀποφράσσω, ἐπιφράσσω, καταφράσσω, περιφράσσω, συμφράσσω, φράσσω
 • Forms:
  • ἐμφράξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐμπεφραγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐμφράξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμφράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐμφράξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἔμφραξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐμφραχθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • ἐμφραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεφράγη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέφραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέφραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμφραχθείη
ἐμφραχθήσεται
ἐμφύρω
ἐμφυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to breathe on (someone), breathe at
  • to blow in, blow on, play the flute
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω, φυσάω
 • Forms:
  • ἐμφυσῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐμφυσήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐμφύσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμφυσήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμφυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνεφύσησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφύσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεφύσουν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμφυσῆσαι
ἐμφυσήσαντα
ἐμφύσησον
ἐμφυσήσω
ἐμφυσιοῦντες
ἐμφυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to implant, instill into, inspire, understand
  • to infuse life into
 • Cognates: φυσιόω
 • Forms:
  • ἐμφυσιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνεφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμφυσῶν
ἔμφυτον
ἔμφυτος