ἐμβαίνοντος
ἐμβαίνω
 • Meaning:
  • to enter on foot
  • to go in, step in (a pool)
  • to get into (a ship), get on board, embark
 • Forms:
  • ἐμβαίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐμβάντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
  • ἐμβάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐμβάντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
  • ἐμβάντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
  • ἐμβάντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
  • ἐμβάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐμβῆναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἔμβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐνέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμβάλατε
ἔμβαλε
ἐμβαλεῖ
ἐμβαλεῖν
ἐμβαλεῖς
ἐμβαλεῖτε
ἐμβάλετε
ἐμβάλῃ
ἐμβάλῃς
ἐμβάληται
ἐμβάλλετε
ἐμβάλληται
ἐμβάλλοντες
ἐμβάλλουσι, ἐμβάλλουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to throw in
 • Root: ἐμβάλλω
ἐμβάλλω
 • Active Meaning:
  • to throw in, throw into
  • to send (somewhere)
  • to deposit
  • to insert, embed, implant, put inside, place, set
  • to cause to befall
 • Middle Meaning:
  • to tackle and assail
 • Forms:
Present
 • ἐμβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐμβάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἐνεβάλλετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐνέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐμβαλεῖν Verb: Fut Act Infin
 • ἐμβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐμβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐμβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐμβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐμβληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐμβάλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔμβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐμβάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμβάληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐμβαλόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐμβάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμβαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐμβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐνέβαλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεβάλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεβάλοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐμβέβληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμβαλόντες
ἐμβαλοῦσι, ἐμβαλοῦσιν
ἐμβαλῶ
ἐμβάλωμεν
ἐμβαλών
ἐμβάλωσι, ἐμβάλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐμβάλλω
ἐμβάντα
ἐμβάντες
ἐμβάντι
ἐμβάντος
ἐμβάντων
ἐμβαπτίζω
 • Meaning: to dip
ἐμβαπτόμενος
ἐμβάπτω
 • Meaning:
  • to dip
  • to place in liquid or something soft like honey
  • to whelm on, i.e., wet (a part of the person, etc.) by contact with a fluid
 • Forms:
  • ἐμβαπτόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐμβάψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐμβάς
ἐμβατεύειν
ἐμβατεῦσαι
ἐμβατεύω
 • Meaning:
  • to set foot upon, enter, visit
  • to invade
  • to come into possession of; take possession of
  • to enter into (a subject)
 • Forms:
  • ἐμβατεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμβατεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμβατεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐμβατεύων
ἐμβάψας
ἐμβέβληται
ἔμβηθι
ἐμβῆναι
ἐμβιβάζω
 • Meaning:
  • to put (someone) into (something) (e.g., put a man into a ship)
  • to guide someone to
 • Forms:
  • ἐνεβίβασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεβίβασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμβιώσεως
ἐμβίωσι, ἐμβίωσιν
ἐμβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • maintenance of life, preservation of life, way of living, living
  • physical survival
  • livelihood
ἔμβλεπε
ἐμβλέπειν
ἐμβλέποντες
ἐμβλέπουσι, ἐμβλέπουσιν
ἐμβλέπω
 • Active Meaning:
  • to look in the face
  • to look at
  • to observe with interest
  • to consider, look into
  • to watch
  • to gaze upon
 • Passive Meaning:
  • to appear
 • Forms:
Present
 • ἔμβλεπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμβλέπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμβλέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐμβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐμβλέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνέβλεπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνέβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεβλέποντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐμβλέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐμβλέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμβλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐμβλέψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐμβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔμβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμβλέπων
ἐμβλέψας
ἐμβλέψασα
ἐμβλέψατε
ἐμβλέψεται
ἔμβλεψον
ἐμβλέψονται
ἐμβλέψωμεν
ἐμβληθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to throw in
 • Root: ἐμβάλλω
ἐμβληθῆναι
ἐμβληθήσεσθε
ἐμβληθήσεται
ἐμβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: embarkation, a putting into its place, insertion, putting aboard
 • Forms:
ἐμβολῆς
ἐμβριθεῖ
ἐμβριθές
ἐμβριθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dignified, serious
 • Forms:
ἐμβριμάοmαι
 • Meaning:
  • With Dat of person: to scold, censure, warn sternly, admonish urgently, rebuke
  • Of horses: to snort
  • Of person: to be deeply moved
 • Forms:
  • ἐμβριμησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἐμβριμώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐμβριμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνεβριμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεβριμήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνεβριμῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐμβρίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • indignation
  • intense emotional agitation
 • Forms:
ἐμβριμήματι
ἐμβριμησάμενος
ἐμβριμήσονται
ἐμβριμώμενος
ἐμβροχαῖς
ἐμβροχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wet application, cold compress
 • Forms: