ἐνσείσας
ἐνσείσεις
ἐνσείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl at
  • to cause to move swiftly and forcefully
  • to shake in, brandish
  • to dash to the ground (II Kings 8:12)
  • to rush upon
  • to attack
 • Cognates: ἀνασείω, ἀποσείω, διασείω, ἐνσείω, ἐπισείω, κατασείω, σείω, συσσείω
 • Forms:
  • ἐνέσεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέσεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέσεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνσείσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνσείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐνσιτέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feed upon
  • to feed oneself
 • Cognates: σιτέομαι
 • Forms:
  • ἐνσιτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐνσιτοῦνται
ἐνσκιρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to harden, make callous
 • Forms:
  • ἐνεσκιρωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐνσκολιευόμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to twist and turn (oneself)
  • to catch in a snare
 • Forms:
  • ἐνσκολιευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐνσκολιευόμενος
ἐνστάντος
ἐνστάσης
ἐνστασῶν
ἐνστερνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to store away in the heart
 • Forms:
  • ἐνεστερνισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐνστῇ
ἐνστήσονται