ἑνί
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: εἷς
ἔνι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imp Ind 3rd Sing
 • Root: ἔνειμι
 • Parse: Preposition
 • Meaning: in, poetic form of ἐν
ἔνια
ἔνιαι
ἐνίαις
ἐνίας
ἐνιαύσιαι
ἐνιαυσίαν
ἐνιαυσίας
ἐνιαύσιοι
ἐνιαυσίοις
ἐνιαύσιον
ἐνιαύσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: yearling, of a year, one year old
 • Forms:
  • ἐνιαύσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἐνιαυσίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐνιαυσίας Adj: Acc Plur Fem
  • ἐνιαύσιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐνιαυσίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐνιαύσιον Adj: Nom Sing Neut
  • ἐνιαυσίους Adj: Acc Plur Masc
ἐνιαυσίους
ἐνιαυτόν
ἐνιαυτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: year, one year, anniversary, within a year, during a year
 • Forms:
Μ
 SingularPlural
NOMἐνιαυτός 
GENἐνιαυτοῦἐνιαυτῶν
DATἐνιαυτῷ 
ACCἐνιαυτόνἐνιαυτούς
ἐνιαυτοῦ
ἐνιαυτούς
ἐνιαυτῷ
ἐνιαυτῶν
ἐνίδρυσε
ἐνιδρύω
ἐνιδών
ἐνιέντες
ἐνίημι
ἐνίκα
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
ἐνικήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
ἐνικήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: νικάω
ἐνίκησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νικάω
ἐνίκησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νικάω
ἐνίκησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: νικάω
ἐνίκησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
ἔνιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: some (out of group)
 • Forms:
  • ἐνίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐνίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἐνίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἔνιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἐνίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἐνίας Adj: Acc Plur Fem
  • ἔνια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔνι Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐνίοις
ἐνίοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sometimes, at times
ἐνίους
ἐνίπτοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νίπτω
ἐνισταμένου
ἐνίστημι
ἐνισχύθη
ἐνίσχυον
ἐνισχύοντος
ἐνισχυόντων
ἐνισχύουσα
ἐνισχῦσαι
ἐνίσχυσαν
ἐνίσχυσας
ἐνισχύσας
ἐνισχύσατε
ἐνισχυσάτωσαν
ἐνίσχυσε
ἐνισχύσει
ἐνισχύσεις
ἐνίσχυσεν
ἐνισχύσῃς
ἐνισχύσητε
ἐνίσχυσον
ἐνισχύσουσιν
ἐνισχύσω
ἐνισχύσωμεν
ἐνισχύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Intransitive:
   • to grow strong, regain one's strength, prevail
   • to make physical effort, exert oneself
   • to hold firmly and devotedly to
  • Transitive: to strengthen, support, insist, urge (something) insistently
 • Cognates: ἀνισχύω, ἐνισχύω, ἐπισχύω, ἐξισχύω, κατισχύω, συνεπισχύω, ὑπερισχύω
 • Forms:
  • ἐνισχυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἐνίσχυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνισχύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐνισχύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐνισχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνισχῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνίσχυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνίσχυσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνισχύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐνισχυσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐνίσχυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνισχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνισχύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνίσχυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνισχύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνισχύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐνίσχυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνισχύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνισχύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐνισχύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐνισχύων Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
ἐνισχύων
ἔνιψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νίπτω
ἐνιψάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: νίπτω
ἐνίψαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νίπτω
ἐνίψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
ἔνιψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
ἔνιψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
ἐνίων