τί
 • Parse: Interrogative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τίς
τι, τί
τιάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a tiara
  • headdress (worn by Chaldean noblemen)
 • Forms:
τιάραι
τιάραις
τιάρας
τίγρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tiger
τιθασός
 • Parse: Adj: Nom Sing
 • Meaning: domestic, tame
τιθασῷ
τιθέασιν
 • Meaning: to put, place
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίθημι
τιθείς
τιθέμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
τιθέμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τιθεμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τίθημι
τιθέμενης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: τίθημι
τιθεμένους
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to put, place
 • Root:τίθημι
τιθέναι
τιθέντες
τιθέντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to put, place
 • Root:τίθημι
τίθεσθαι
τίθεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: τίθημι
τίθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τίθετε
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
τιθέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τίθημι
 • Meaning:
  • To set, place, put:
   • to put, place, lay, lay aside
   • to set (something), place (something)
   • to lay (something) (e.g., to lay stones for a building or road, thus to construct, make)
   • to deposit (in a bank); to pay down a debt
   • to put forth a pebble for voting, give an opinion
   • to put something (good or bad) into one's heart
   • to bury, put into the grave
   • to kneel

    τιθέναι τὰ γόνατα
    to kneel down θέντες τὰ γόνατα
    after kneeling down (Acts 21:5)

   • to pitch (a tent)

    ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ
    he pitched his tent in the sun (Ps 19:4)

   • to establish, institute, decree, ordain, appoint (e.g., to appoint a law for the land)
   • to direct (someone) to do (something)
   • to entrust (something) to (someone)
   • to put (someone) in (a place) (e.g., to put him in jail)
  • To put into a certain state:
   • to make her his wife
   • to make (someone) to do (something)
   • to cause to be, render
   • to give a name to (something or someone)
   • to designate as, categorize as
   • to appoint (someone) (e.g., to make him a prophet, put a king on a throne)
   • to make a name for (someone)
   • to allow (something to happen)
  • To consider:
   • to lay down, assume
 • Forms:
Present
 • τιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τιθείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τιθέμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιθέμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τιθεμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • τιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • τιθέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • τίθετε Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • τίθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τιθέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • τίθησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τιθῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
Imperfect
 • ἐτίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτίθεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐτίθεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐτίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτίθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτίθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θήσειν Verb: Fut Act Infin
 • θήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • θήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • θήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • θήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • θήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • θήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • θήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • τεθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἔθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἔθεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἔθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔθηκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐτέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐτέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • θείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • θεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • θείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • θεῖσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • θέμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • θεμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • θέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • θέντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • θές Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • θέσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • θέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • θέτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • θῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θῆσθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • θήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • θῆται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • θοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • τεθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • τεθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • τεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τεθήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • τεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἠθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τέθεικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τεθείκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • τέθεικεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • τέθεικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τεθεικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • τέθειμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τεθειμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τεθειμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεθειμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • τέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τιθηνέω
 • Meaning:
  • to take care of, tend, nurse
  • to bring up (a child), rear
  • to foster, cherish, pamper
  • to develop a relationship with
 • Forms:
  • τιθηνήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • τιθήνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τιθηνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
τιθηνήσασθαι
τιθήνησον
τιθηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nurturing, nursing, caring
  • act of rearing (an infant, child)
 • Forms:
τιθηνίαι
τιθηνοί
τιθηνόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τιθηνός
τιθηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • nursing
 • Substantival Meaning:
  • nurse, someone who takes care, foster parent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτιθηνόςτιθηνόν
GENτιθηνοῦ
DATτιθηνῷ
ACCτιθηνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτιθηνοίτιθηνά
GENτιθηνῶν
DATτιθηνοίς
ACCτιθηνούςτιθηνά
τιθηνούμενοι
τιθηνούς
τίθησι, τίθησιν
τιθῶ
τίκτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτειν
τίκτεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: τίκτω
τίκτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τικτομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τίκτω
τικτομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τίκτω
τίκτουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τικτούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τικτούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσι, τίκτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
τίκτω
 • Meaning:
  • to bear, give birth, be born, bring forth, be delivered
  • to be in travail, be in labour
  • by extension: mother (who begot someone), III Macc. 1:18
 • Forms:
Present
 • τέτοκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τίκτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τίκτῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τίκτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τίκτειν Verb: Pres Act Infin
 • τίκτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τικτομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • τίκτουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • τίκτουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • τικτούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • τικτούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • τίκτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἔτικτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔτικτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔτικτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • τέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • τεχθησόμενοι Part: Fut Pass Nom Plur Masc
 • τεχθησομένῳ Part: Fut Pass Dat Sing Masc
Aorist
 • ἔτεκε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔτεκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτέκομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔτεκον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτέχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐτέχθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐτέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • τεκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • τέκῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • τεκοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • τεκούσαις Part: Aor Act Dat Plur Fem
 • τεκοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • τεκούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • τεκούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • τέκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τεχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τεχθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • τεχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • τεχθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • τεχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • τέτοκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τέτοκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετοκυιῶν Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • τετοκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
τίλας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίλλω
τίλλειν
τίλλοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τίλλω
τίλλω
 • Meaning:
  • to pull and remove off
  • to pluck (hair, feathers)
  • to peel, tear
 • Forms:
  • ἐτίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔτιλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔτιλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐτίλλοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • τετιλμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • τίλλειν Verb: Pres Act Infin
  • τίλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
τίμα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμᾶ, τιμᾶν, τιμᾷν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τιμάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τιμᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμάω
 • Meaning:
  • to value, estimate, put a price on
  • to set a price (on something)
  • to honour, revere (someone)
  • to treat with respect
  • to consider (someone) as an equal
 • Forms:
Present
 • τιμήσηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • τιμῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τίμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τιμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τιμᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τιμῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • τιμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τιμᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τιμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • τιμώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιμωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • τιμῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τιμῶντι(ν) Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • τιμῶντι(ν) Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • τιμῶσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • τιμῶσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐτίμων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτίμων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τιμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τιμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τιμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐτιμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτίμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτιμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐτίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτίμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τιμήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • τιμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τιμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τιμηθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • τιμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • τιμήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • τίμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • τιμήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • τετιμημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • τετιμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τετιμημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • τετίμηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • τετίμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τιμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a value, price (that is paid for goods or service)
  • an imposed tax; value tax
  • honorarium, compensation
  • honour, reverence
  • high esteem
  • honourable
  • respect (given to a family member)
  • privilege
 • Forms:
τιμῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμηθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: τιμάω
τιμηθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: price, an estimate, valuation
 • Forms:
τιμήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: τιμάω
τιμήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τίμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: a value, valuation (of property); Assessment (of damages)
τίμησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: τιμάω
τίμια
τιμία
τιμίαν
τιμίας
τίμιοι
τιμίοις
τίμιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τίμιος
τίμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see τιμιώτερος
 • Note: For superlative, see τιμιώτατος
 • Meaning:
  • costly, precious, valued
  • of great worth, valuable
  • respected, honourable, held in honour
 • Forms:
τιμιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expensiveness, costliness, magnificence
  • dignity
 • Forms:
τιμιότητος
τιμίου
τιμίους
τιμίῳ
τιμίων
τιμιωτάτη
τιμιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of τίμιος
 • Meaning: most costly, most precious, most valuable
τιμιωτάτου
τιμιωτάτῳ
τιμιωτέρα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τιμιώτερος
τιμιώτερα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
 • Root: τιμιώτερος
τιμιωτέραν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: valued
 • Root: τίμιος
τιμιώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τιμιώτερος
τιμιώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τίμιος
 • Meaning: more costly, more precious, more valuable
τιμογραφέω
 • Meaning:
  • to tax by assessment
  • to assess the value of
 • Forms:
  • ἐτιμογράφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτιμογράφησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τιμῶ
τιμώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τιμώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τιμωμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τιμωμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τιμῶν
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τιμάω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμῶντα
τιμῶντι, τιμῶντιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τιμωρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμωρέω
τιμωρεῖται
τιμωρέω
 • Active Meaning:
  • to take vengeance on
  • to punish
  • to avenge, exact revenge
 • Middle Meaning:
  • to take vengeance on
  • to punish
 • Passive Meaning:
  • to be punished
 • Forms:
Present
 • τιμωρεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τιμωρεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • τιμωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τιμωρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιμωρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τιμωροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • τιμωρούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τιμωρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • τιμωρεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • τιμωρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τιμωρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐτιμωρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐτιμωρήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • τιμωρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τιμωρηθωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τιμωρήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
Perfect
 • τετιμώρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τιμωρηθῆναι
τιμωρηθωσι, τιμωρηθωσιν
τιμωρῆσαι
τιμωρήσασθαι
τιμωρήσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τιμωρέω
τιμωρήσεται
τιμωρήσομαί
τιμωρητάς
τιμωρητήν
τιμωρητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, punisher, murderer
 • Forms:
τιμωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • punishment, vindication, retribution
  • help, aid
 • Forms:
τιμωρίᾳ
τιμωρίαι
τιμωρίαις
τιμωρίαν
τιμωρίας
τιμωρούμενοι
τιμωρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τιμωρέω
τιμωρούμενος
τιμωροῦνται
τιμωρῶν
τιμῶσι, τιμῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τιν’
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperat 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to pay a price
 • Root:τίνω
τίνα
 • Parse: Interrogative Pronoun: Acc Sing Masc/Fem; Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τίς
τινά
 • Parse:
  • Indefinite pronoun: Acc Sing Masc/Fem
  • Indefinite pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τις, τὶς
τινάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shake, quake
 • Forms:
τινάγματι
τιναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaking
τινάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperat 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Meaning:
  • to shake
 • Root:τινάσσω
τινάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to shake
 • Root:τινάσσω
τίνας
 • Parse: Interrogative Pronoun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: τίς
τινας
τινάς
τινάσσεται
τινάσσω
 • Meaning: to shake, agitate, stir
τίνες
 • Parse: Interrogative Pronoun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: τίς
τινες
τινές
τίνι
 • Parse: Interrogative Pronoun: Dat Sing MFN
 • Root: τίς
τινι
τινί
τίνος
 • Parse: Interrogative Pronoun: Gen Sing MFN
 • Root: τίς
τινος
τινός
τίνω
 • Active Meaning:
  • to pay a price, pay (something)
  • to pay a penalty
  • to pay a debt
 • Middle Meaning:
  • to avenge oneself on (someone)
  • to have a price paid (someone)
  • to make (someone) pay for (something)
  • to chastise, punish
 • Passive Meaning:
  • to be penalized
  • to be punished with
  • to be avenged
 • Forms:
  • τίσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • τείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
τίνων
 • Parse: Interrogative Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: τίς
τινων
τινῶν
τιμῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τιμάω
τίς
 • Parse: Interrogative Pronoun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Who? What? Why? Which (one)?
  • τί ἐστιν; = what is the matter? what is wrong?
  • διὰ τί; = why? for what purpose?
  • ἕως τίνος; = until when? how much longer?
  • ἵνα τί; = why? for what purpose?
  • τί ὅτι; = why? why is it that ...?
  • δή τι = in any way
 • Note: The acute accent is always on the first syllable and never changes to grave
 • Note: If τίς or τί is followed by an enclitic, it could be an indefinite pronoun that has captured the enclitic's accent
 • Note: In Titus 1:6 (εἴ τίς ἐστιν ), it may be supposed that τίς is an interrogative pronoun because of its form; but it is followed by the enclitic ἐστιν which forces its accent on τίς (so that it is really an indefinite pronoun). And because τίς is an enclitic, εἰ also gets the accent. Also see Acts 13:15
 • Note: Yet in Rom 9:20 (τί με ἐποίησας οὕτος , why have you made me thus), τί is followed by an enclitic, but it is an interrogative pronoun
 • Note: In I Cor 10:11, τί is used three times. The first is an interrogative, but the other two (followed by enclitics) are indefinite. Τί οὖν φημι; ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν ἢ ὅτι εἰδωλόθυτον τί ἐστιν (What am I saying? that an idol is something or that offering to an idol is something?)
 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMτίςτίςτί
GENτίνοςτίνοςτίνος
DATτίνιτίνιτίνι
ACCτίνατίνατί
Plural
NOMτίνεςτίνεςτίνα
GENτίνωντίνωντίνων
DATτίσι(ν)τίσι(ν)τίσι(ν)
ACCτίσας
τίνας
τίσας
τίνας
τίνα
τις, τὶς
 • Parse: Indefinite pronoun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Of person: someone, anyone, a certain person
  • Of object: something, anything, a certain thing
  • plural: some, many
  • name: certain (e.g., a certain Simon, Luke 23:26)
  • Approximate number: several (e.g., several days, Acts 9:19)
 • Note: The accent is either absent or on the last syllable. Also the accent may be grave
 • Note: τὶς and τὶ (but not the other forms) are enclitic
 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMτις
τίς
τι
τί
GENτινός
τινος
DATτινι
τινί
ACCτινα
τινά
τι
τί
Plural
NOMτινές
τινες
τινά
τινα
GENτινων
τινῶν
DATτισιν
τισίν
ACCτισάς
τινας
τινάς
τινά
τίσι
 • Parse: Interrogative Pronoun: Dat Plur MFN
 • Root: τίς
τισιν, τισι
τισί, τισίν
τίσιν
 • Parse: Interrogative Pronoun: Dat Plur MFN
 • Root: τίς
τίσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τίσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τίσουσι, τίσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τιτάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: giant, Titan
 • Forms:
τιτάνων
τίτλον
τίτλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inscription, notice, title
τιτρώσκειν
τιτρώσκεσθαι
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενοι
τιτρώσκουσα
τιτρώσκουσι, τιτρώσκουσιν
τιτρώσκω
 • Active Meaning:
  • to wound, kill
  • to pierce through (walls), assail, assault
 • Passive Meaning:
  • to be wounded
  • to be slain
 • Forms:
Present
 • τιτρώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • τιτρώσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τιτρωσκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τιτρωσκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιτρώσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τιτρώσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐτίτρωσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτίτρωσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τρωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔτρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τρώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • τρώσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • τρωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • τρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • τέτρωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τετρωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τετρωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut