τί
 • Parse: Interrogative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τίς
τι, τί
τιάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a tiara, headdress (worn by Chaldean noblemen)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτιάρατιάραι
GENτιάραςτιαρῶν
DATτιάρᾳτιάραις
ACCτιάραντιάρας
τιάραι
τιάραις
τιάρας
τιθέασιν
τιθείς
τιθέμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
τιθέμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τιθεμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τίθημι
τιθέναι
τιθέντες
τίθεσθαι
τίθεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: τίθημι
τίθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τίθετε
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
 • Root: τίθημι
τιθέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put, place, lay
  • to set (something), place (something)
  • to lay (something) (e.g., to lay stones for a building or road, thus to construct, make)
  • to pitch (a tent)

   ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ
   he pitched his tent in the sun (Ps 19:4)

  • to establish, institute, decree, ordain, appoint (e.g., to appoint a law for the land)
  • to give a name to (something or someone)
  • to appoint (someone) (e.g., to make him a prophet, put a king on a throne)
  • to entrust (something) to (someone)
  • to make a name for (someone)
  • to put (someone) in (a place) (e.g., to put him in jail)
 • Forms:
 • Present
 • τιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τιθείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τιθέμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιθέμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τιθεμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • τιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • τιθέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • τίθετε
  • Verb: Pres/Imp act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
 • τίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τιθέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • τίθησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τιθῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • ἐτίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτίθεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐτίθεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐτίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτίθουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • θήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θήσειν Verb: Fut Act Infin
 • θήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • θήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • θήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • θήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • θήσομεν Verb: Fut act ind 1st plur
 • θήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • θήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • τεθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἔθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἔθεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἔθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔθηκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐτέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐτέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • θείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • θεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • θείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • θεῖσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • θέμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • θεμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • θέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • θέντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • θές Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • θέσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • θέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • θέτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • θῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θῆσθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • θήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • θῆται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • θοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • τεθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • τεθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • τεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τεθήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • τεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἠθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τέθεικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τεθείκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • τέθεικεν
  • Verb: PluPerf act ind 3rd Plur
  • Verb: Perf act ind 3rd Sing
 • τεθεικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • τέθειμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τεθειμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τεθειμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεθειμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • τέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τιθηνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take care of, tend, nurse
  • to bring up (a child), rear
  • to foster, cherish, pamper
  • to develop a relationship with
 • Forms:
  • τιθηνήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • τιθήνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τιθηνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
τιθηνήσασθαι
τιθήνησον
τιθηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nurturing, nursing, caring
  • act of rearing (an infant, child)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτιθηνίατιθηνίαι
GENτιθηνίαςτιθηνιῶν
DATτιθηνίᾳτιθηνίαις
ACCτιθηνίαντιθηνίας
τιθηνίαι
τιθηνοί
τιθηνόν
τιθηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • nursing
  • Substantival:
   • nurse, someone who takes care, foster parent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτιθηνόςτιθηνόν
GENτιθηνοῦ
DATτιθηνῷ
ACCτιθηνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτιθηνοίτιθηνά
GENτιθηνῶν
DATτιθηνοίς
ACCτιθηνούςτιθηνά
τιθηνούμενοι
τιθηνούς
τίθησι(ν)
τιθῶ
τίκτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτειν
τίκτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τικτομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • Root: τίκτω
τίκτουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τικτούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τικτούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
τίκτω
 • Present
 • τέτοκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τίκτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τίκτῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τίκτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τίκτειν Verb: Pres Act Infin
 • τίκτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τικτομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • τίκτουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • τίκτουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • τικτούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • τικτούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • τίκτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἔτικτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔτικτον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • τέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • τέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • τεχθησόμενοι Part: Fut Pass Nom Plur Masc
 • τεχθησομένῳ Part: Fut Pass Dat Sing Masc
 • Aorist
 • ἔτεκε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔτεκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτέκομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔτεκον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτέχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐτέχθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐτέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • τεκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • τέκῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • τεκοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • τεκούσαις Part: Aor Act Dat Plur Fem
 • τεκοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • τεκούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • τεκούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • τέκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τεχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τεχθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • τεχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • τεχθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • τεχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • τέτοκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τέτοκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετοκυιῶν Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • τετοκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
τίλλειν
τίλλοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τίλλω
τίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pull and remove off
  • to pluck (hair, feathers)
  • to peel, tear
 • Cognates: διατίλλω, ἐκτίλλω, κατατίλλω, τίλλω
 • Forms:
  • ἐτίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔτιλλον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐτίλλοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • τετιλμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • τίλλειν Verb: Pres Act Infin
  • τίλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
τίμα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμᾶ
τιμᾶν
τιμάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to value, estimate, put a price on
  • to honour, revere (someone)
  • to treat with respect
  • to consider (someone) as an equal
 • Forms:
 • Present
 • τιμήσηται Verb: Pres Mid/PassSubj 3rd Sing
 • τιμῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τίμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τιμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τιμᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τιμῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • τιμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τιμᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τιμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • τιμώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιμωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • τιμῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τιμῶντι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • τιμῶσι(ν)
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐτίμων
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • τιμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τιμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τιμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐτιμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτίμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτιμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐτίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτίμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τιμήσωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
 • τιμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τιμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τιμηθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • τιμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • τιμήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • τίμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • τιμήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • τετιμημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • τετιμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τετιμημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • τετίμηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • τετίμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τιμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a value, price (that is paid for goods or service)
  • an imposed tax; value tax
  • honorarium, compensation
  • honour, reverence
  • high esteem
  • honourable
  • respect (given to a family member)
  • privilege
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτιμήτιμαί
GENτιμῆςτιμῶν
DATτιμῇτιμαῖς
ACCτιμήντιμάς
VOCτιμήτιμαί
τιμῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμηθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: τιμάω
τιμηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: price, an estimate, valuation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτίμηματιμήματα
GENτιμήματοςτιμημάτων
DATτιμήματιτιμήμασι(ν)
ACCτίμηματιμήματα
τιμήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: τιμάω
τιμήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/PassSubj 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τίμησις
Feminine
 SingularPlural
NOMτίμησιςτιμήσεις
GENτιμήσεωςτιμήσεων
DATτιμήσειτιμήσεσι(ν)
ACCτίμησι(ν)τιμήσεις
τίμησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act subj 1st plur
 • Root: τιμάω
τίμια
τιμίαν
τιμίας
τίμιοι
τιμίοις
τίμιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: τίμιος
τίμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • costly, precious, valued
  • of great worth, valuable
  • respected, honourable, held in honour
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτίμιοςτιμίατίμιον
GENτιμίουτιμίαςτιμίου
DATτιμίῳτιμίᾳτιμίῳ
ACCτίμιοντιμίαντίμιον
Plural
 MascFemNeut
NOMτίμιοιτίμιαιτίμια
GENτιμίων
DATτιμίοιςτιμίαιςτιμίοις
ACCτιμίουςτιμίαςτίμια
 • Comparatives & Superlatives
 • τιμιώτερα
  • Adj: Nom/Acc plur neut comp
  • Adj: Nom Sing fem comp
 • τιμιωτάτου Adj: Gen Sing Neut Superlative
 • τιμιωτάτῳ Adj: Dat Sing Masc Superlative
 • τιμιώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • τιμιωτέρα Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
 • τιμιωτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
τιμιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expensiveness, costliness, magnificence
  • dignity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτιμιότηςτιμιότητες
GENτιμιότητοςτιμιοτήτων
DATτιμιότητιτιμιότησιν
ACCτιμιότητατιμιότητας
τιμιότητος
τιμίου
τιμίους
τιμίῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τίμιος
τιμίων
τιμιωτάτη
τιμιωτάτου
τιμιωτάτῳ
τιμιωτέρα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
 • Root: τίμιος
τιμιώτερα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc plur neut comp
  • Adj: Nom Sing fem comp
 • Root: τίμιος
τιμιώτερον
τιμογραφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tax by assessment
  • to assess the value of
 • Forms:
  • ἐτιμογράφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτιμογράφησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τιμῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: τιμάω
τιμώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τιμωμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τιμάω
τιμῶντι
τιμῶντι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τιμωρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect act ind 3rd Sing
 • Root: τιμωρέω
τιμωρεῖται
τιμωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take vengeance on
   • to punish
   • to avenge
  • Middle:
   • to take vengeance on
   • to punish
  • Passive:
   • to be punished
 • Forms:
 • Present
 • τιμωρεῖ
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing;
 • τιμωρεῖται Verb: Pres mid/Pass ind 3rd Sing
 • τιμωρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιμωρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τιμωροῦνται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • τιμωρούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τιμωρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • τιμωρεῖ Verb: Imperfect act ind 3rd Sing
 • Future
 • τιμωρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τιμωρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐτιμωρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐτιμωρήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • τιμωρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τιμωρηθωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τιμωρήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Perfect
 • τετιμώρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τιμωρηθῆναι
τιμωρηθωσιν
τιμωρήσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τιμωρέω
τιμωρήσεται
τιμωρήσομαί
τιμωρητάς
τιμωρητήν
τιμωρητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, punisher, murderer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτιμωρητήςτιμωρηταί
GENτιμωρητοῦτιμωρητῶν
DATτιμωρητῇτιμωρηταῖς
ACCτιμωρητήντιμωρητάς
τιμωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • punishment, vindication, retribution
  • help, aid
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτιμωρίατιμωρίαι
GENτιμωρίαςτιμωριῶν
DATτιμωρίᾳτιμωρίαις
ACCτιμωρίαντιμωρίας
τιμωρίᾳ
τιμωρίαι
τιμωρίαις
τιμωρίαν
τιμωρίας
τιμωρούμενοι
τιμωρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τιμωρέω
τιμωρούμενος
τιμωροῦνται
τιμωρῶν
τιμῶσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τίνα
 • Parse: Interrogative pronoun: Acc Sing Masc/Fem; Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τίς
τινά
 • Parse:
  • Indefinite pronoun: Acc Sing Masc/Fem
  • Indefinite pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τις, τὶς
τινάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shake, quake
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτινάγματινάγματα
GENτινάγματοςτιναγμάτων
DATτινάγματιτινάγμασι(ν)
ACCτινάγματινάγματα
τινάγματι
τιναγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMτιναγμόςτιναγμοί
GENτιναγμοῦτιναγμῶν
DATτιναγμῷτιναγμοῖς
ACCτιναγμόντιναγμούς
τίνας
 • Parse: Interrogative pronoun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: τίς
τινας
τινάς
τινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shake, agitate
τίνες
 • Parse: Interrogative pronoun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: τίς
τινες
τινές
τίνι
 • Parse: Interrogative pronoun: Dat Sing MFN
 • Root: τίς
τινι
τινί
τίνος
 • Parse: Interrogative pronoun: Gen Sing MFN
 • Root: τίς
τινος
τινός
τίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pay a price, pay (something)
   • to pay a penalty
   • to pay a debt
  • Middle:
   • to avenge oneself on (someone)
   • to have a price paid (someone)
   • to make (someone) pay for (something)
   • to chastise, punish
  • Passive:
   • to be penalized
   • to be punished with
   • to be avenged
 • Cognates: ἀνταποτίνω, ἀποτίνω, ἐκτίνω, τίνω
 • Forms:
  • τίσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • τείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
τίνων
 • Parse: Interrogative pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: τίς
τινων
τινῶν
τιμῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τιμάω
τίς
 • Parse: Interrogative pronoun; Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: Who? What? Why? Which (one)?
 • Note: The acute accent is always on the first syllable and never changes to grave.
 • Note: If τίς or τί is followed by an enclitic, it could be an indefinite pronoun that has captured the enclitic's accent.
 • Note: In Titus 1:6 (εἴ τίς ἐστιν), it may be supposed that τίς is an interrogative pronoun because of its form; but it is followed by the enclitic ἐστιν which forces its accent on τίς (so that it is really an indefinite pronoun). And because τίς is an enclitic, εἰ also gets the accent. Also see Acts 13:15
 • Note: Yet in Rom 9:20 (τί με ἐποίησας οὕτος, why have you made me thus), τί is followed by an enclitic, but it is an interrogative pronoun.
 • Note: In I Cor 10:11, τί is used three times. The first is an interrogative, but the other two (followed by enclitics) are indefinite. Τί οὖν φημι; ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν ἢ ὅτι εἰδωλόθυτον τί ἐστιν; (What am I saying? that an idol is something or that offering to an idol is something?)
 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMτίςτίςτί
GENτίνοςτίνοςτίνος
DATτίνιτίνιτίνι
ACCτίνατίνατί
Plural
NOMτίνεςτίνεςτίνα
GENτίνωντίνωντίνων
DATτίσι(ν)τίσι(ν)τίσι(ν)
ACCτίσας
τίνας
τίσας
τίνας
τίνα
τις, τὶς
 • Parse: Indefinite pronoun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Of person: someone, anyone, a certain person
  • Of object: something, anything, a certain thing
  • plural: some, many
  • name: certain (e.g., a certain Simon, Luke 23:26)
  • Approximate number: several (e.g., several days, Acts 9:19)
 • Note: The accent is either absent or on the last syllable. Also the accent may be grave.
 • Note: τὶς and τὶ (but not the other forms) are enclitic.
 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMτις
τίς
τι
τί
GENτινός
τινος
DATτινι
τινί
ACCτινα
τινά
τι
τί
Plural
NOMτινές
τινες
τινά
τινα
GENτινων
τινῶν
DATτισιν
τισίν
ACCτισάς
τινας
τινάς
τινά
τίσι
 • Parse: Interrogative pronoun: Dat Plur MFN
 • Root: τίς
τισι(ν)
τισί(ν)
τίσιν
 • Parse: Interrogative pronoun: Dat Plur MFN
 • Root: τίς
τίσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τίσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τίσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τιτάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: giant, Titan
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτιτάντιτᾶνες
GENτιτᾶνοςτιτάνων
DATτιτᾶνιτιτᾶσι
ACCτιτᾶνατιτᾶνας
τιτάνων
τίτλον
τίτλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inscription, notice, title
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτίτλοςτίτλοι
GENτίτλουτίτλων
DATτίτλῳτίτλοις
ACCτίτλοντίτλους
τιτρώσκειν
τιτρώσκεσθαι
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενοι
τιτρώσκουσα
τιτρώσκουσι(ν)
τιτρώσκω
 • Present
 • τιτρώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • τιτρώσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τιτρωσκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τιτρωσκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τιτρώσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τιτρώσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐτίτρωσκον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • τρωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔτρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τρώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • τρώσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • τρωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • τρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • τέτρωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τετρωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τετρωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut