τί 
 • Parse: Interrogative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τίς
τι, τί 
τιάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a tiara, headdress
 • Forms:
  • τιάραι Noun: Nom Plur Fem
  • τιάραις Noun: Dat Plur Fem
  • τιάρας Noun: Acc Plur Fem
τιάραι
τιάραις
τιάρας
τιθέασιν
τιθείς
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τιθέμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
τιθέμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τιθεμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: τίθημι
τιθέναι
τιθέντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
τίθεσθαι
τίθεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: τίθημι
τίθεται
τίθετε
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
 • Root: τίθημι
τιθέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put, place, lay
  • to set (something), place (something)
  • to lay (something) (e.g., to lay stones for a building or road, thus to construct, make)
  • to establish, institute, decree, ordain, appoint (e.g., to appoint a law for the land)
  • to give a name to (something or someone)
  • to appoint (someone) (e.g., to make him a prophet, put a king on a throne)
  • to entrust (something) to (someone)
  • to make a name for (someone)
  • to put (someone) in (a place) (e.g., to put him in jail)
 • Cognates: ἀνατίθημι, ἀντιδιατίθημι, ἀντιτίθημι, ἀποτίθημι, διατίθημι, ἐκτίθημι, ἐντίθημι, ἐπιπροστίθημι, ἐπιτίθημι, κατατίθημι, μετατίθημι, παρακατατίθημι, παρατίθημι, περιτίθημι, προσανατίθημι, προστίθημι, προτίθημι, συγκατατίθημι, συνεπιτίθημι, συντίθημι, τίθημι, ὑπερτίθημι, ὑποτίθημι
 • Forms:
  • ἐθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἔθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἔθεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἔθετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἔθηκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐτέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐτέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτίθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτίθεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐτίθεσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐτίθετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτίθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • θείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • θεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
  • θείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • θεῖσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • θέμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • θεμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • θέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • θέντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • θές Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • θέσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • θέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • θέτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • θῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θήσειν Verb: Fut Act Infin
  • θήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • θήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • θήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • θήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • θῆσθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • θήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • θήσομεν Verb: Fut act ind 1st plur
  • θήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • θήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θήσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • θῆται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • θοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • τέθεικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τεθείκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • τέθεικεν
   • Verb: PluPerf act ind 3rd Plur
   • Verb: perf act ind 3rd Sing
  • τεθεικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • τέθειμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • τεθειμένοι Verb: perf Mid/Pass part Nom plur masc
  • τεθειμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τεθειμένων Verb: perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τέθειται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τεθέντας Verb: Aor Pass part Acc plur masc
  • τεθέντων Verb: Aor Pass part Gen Plur masc/Neut
  • τεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τεθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • τεθήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • τεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • τιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τιθείς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τιθέμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τιθέμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • τιθεμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • τιθέναι Verb: Pres Act Infin
  • τιθέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • τίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • τίθετε
   • Verb: Pres/Imp act ind 2nd plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
  • τίθεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τιθέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • τίθησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τιθῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
τιθηνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take care of, tend, nurse
  • to foster, cherish, pamper
 • Forms:
  • τιθηνήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • τιθήνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τιθηνούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
τιθηνήσασθαι
τιθήνησον
τιθηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nurturing, nursing, caring
 • Forms:
  • τιθηνίαι Noun: Nom Plur Fem
τιθηνίαι
τιθηνοί
τιθηνόν
τιθηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • nursing
  • Substantival:
   • nurse, someone who takes care, foster parent
 • Forms:
  • τιθηνοί Adj: Nom Plur Masc
  • τιθηνόν Noun: Acc Sing Masc
  • τιθηνούς Adj: Acc Plur Masc
τιθηνούμενοι
τιθηνούς
τίθησι
τίθησιν
τιθῶ
τίκτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτειν
τίκτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τίκτῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τικτομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat sing Neut
 • Root: τίκτω
τίκτουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τικτούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τικτούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τίκτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
τίκτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bear, give birth, be born, bring forth, be delivered, be in travail
  • by extension: mother (who begot someone), III Macc. 1:18
 • Cognates: ἀνατίκτω, ἀποτίκτω, ἐκτίκτω, τίκτω
 • Forms:
  • ἔτεκε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔτεκεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔτεκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτέκομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔτεκον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτέχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐτέχθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐτέχθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἔτικτεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔτικτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • τεκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • τέκῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • τεκοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • τεκούσαις Verb: Aor Act Part Dat Plur Fem
  • τεκοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • τεκούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • τεκούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • τέκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τέξεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • τέξῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • τέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τέτοκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • τέτοκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • τετοκυιῶν Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
  • τετοκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • τεχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τεχθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • τεχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • τεχθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • τεχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τεχθησόμενοι Verb: Fut Pass Part Nom Plur Masc
  • τεχθησομένῳ Verb: Fut Pass Part Dat Sing Masc
  • τίκτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τίκτῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τίκτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • τίκτειν Verb: Pres Act Infin
  • τίκτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τικτομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat sing Neut
  • τίκτουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • τίκτουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • τικτούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • τικτούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • τίκτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
τίλλειν
τίλλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τίλλω
τίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull off, pluck (hair), peel, tear
 • Cognates: διατίλλω, ἐκτίλλω, κατατίλλω, τίλλω
 • Forms:
  • ἐτίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔτιλλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐτίλλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τετιλμένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • τίλλειν Verb: Pres Act Infin
  • τίλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
τίμα 
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμᾷ 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμᾶν
τιμάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: τιμή
τιμᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to value, estimate, put a price on
  • to honour, revere (someone)
 • Cognates: ἀτιμάω, ἐντιμάω, ἐπιτιμάω, προσεπιτιμάω, προτιμάω, τιμάω, ὑπερτιμάω
 • Forms:
  • τιμῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐτιμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτίμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτιμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτίμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτίμων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • τετιμημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • τετιμημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τετιμημένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • τετίμηνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • τετίμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τιμήσωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
  • τίμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • τιμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τιμᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • τιμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τιμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τιμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τιμῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • τιμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τιμᾶν Verb: Pres Act Infin
  • τιμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • τιμηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • τιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τιμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • τιμήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • τιμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τιμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • τίμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τιμήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • τιμώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τιμωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • τιμῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τιμῶντι
   • Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
   • Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
  • τιμῶσι
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τιμῶσιν
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
τιμή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a value, price
  • honour, reverence
  • honourable
  • honourarium, compensation
  • privilege
 • Forms:
  • τιμαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • τιμάς Noun: Acc Plur Fem
  • τιμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • τιμήν Noun: Acc Sing Fem
  • τιμῆς Noun: Gen Sing Fem
τιμῇ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμηθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: τιμάω
τιμηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: price, an estimate, valuation
τιμήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: τιμή
τιμῆσαι
τιμήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τιμάω
τιμήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τιμάω
τιμήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τίμησις
Feminine
 SingularPlural
NOMτίμησιςτιμήσεις
GENτιμήσεωςτιμήσεων
DATτιμήσειτιμήσεσι(ν)
ACCτίμησι(ν)τιμήσεις
τίμησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: τιμάω
τιμήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act subj 1st plur
 • Root: τιμάω
τίμια 
τιμίαν
τιμίας
τίμιοι
τιμίοις
τίμιον
τίμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • costly, precious, valued
  • of great worth, valuable
  • respected, honourable, held in honour
 • Forms:
  • τιμιώτερα
   • Adj: Nom/Acc plur neut comp
   • Adj: Nom Sing fem comp
  • τιμιωτέρα Adj: Acc Plur Neut compar
  • τίμια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τιμίαν Adj: Acc Sing Fem
  • τίμιον Adj: Acc Sing Masc
  • τιμίου Adj: Gen Sing Fem
  • τιμίους Adj: Acc Plur Masc
  • τιμίῳ
   • Adj: Dat Sing Neut
   • Adj: Dat Sing Masc
  • τιμιωτάτου Adj: Gen Sing Neut Superlative
  • τιμιωτάτῳ Adj: Dat Sing Masc Superlative
  • τιμιώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • τιμίας Adj: Gen Sing Fem
  • τίμιοι Adj: Nom Plur Masc
  • τιμίοις Adj: Dat Plur Masc
  • τιμίων Adj: Gen Plur Masc
  • τιμιωτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
τιμιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: expensiveness, costliness, magnificence
 • Forms:
  • τιμιότητος Noun: Gen Sing Fem
τιμιότητος
τιμίου
τιμίους
τιμίῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc
 • Root: τίμιος
τιμίων
τιμιωτάτη
τιμιωτάτου
τιμιωτάτῳ
τιμιωτέρα 
τιμιώτερα 
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc plur neut comp
  • Adj: Nom Sing fem comp
 • Root: τίμιος
τιμιώτερον
τιμογραφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tax by assessment
 • Forms:
  • ἐτιμογράφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτιμογράφησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τιμῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: τιμάω
τιμώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τιμωμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τιμάω
τιμῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τιμάω
τιμῶντι
 • Parse:
  • Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τιμῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τιμωρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • Verb: Imp act ind 3rd Sing
 • Root: τιμωρέω
τιμωρεῖται
τιμωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take vengeance on
   • to punish
   • to avenge
  • Middle:
   • to take vengeance on
   • to punish
  • Passive:
   • to be punished
 • Forms:
  • ἐτιμωρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐτιμωρήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • τετιμώρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τιμωρεῖ
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
   • Verb: Pres Act ind 3rd Sing;
   • Verb: Imp act ind 3rd Sing
  • τιμωρεῖται Verb: Pres mid/Pass ind 3rd Sing
  • τιμωρούμενοι Verb: Pres mid/Pass part Nom plur masc
  • τιμωρούμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • τιμωροῦνται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • τιμωρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τιμωρηθωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • τιμωρήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • τιμωρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • τιμωρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τιμωρούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • τιμωρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
τιμωρηθῆναι
τιμωρηθωσιν
τιμωρήσειεν
τιμωρήσεται
τιμωρήσομαί
τιμωρητάς
τιμωρητήν
τιμωρητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, punisher, murderer
 • Forms:
  • τιμωρητήν Noun: Acc sing Masc
  • τιμωρητάς Noun: Acc Plur Masc
τιμωρία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • punishment, vindication, retribution
  • help
 • Forms:
  • τιμωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • τιμωρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • τιμωρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • τιμωρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • τιμωρίας Noun: Gen Sing Fem
τιμωρίᾳ 
τιμωρίαι
τιμωρίαις
τιμωρίαν
τιμωρίας
τιμωρούμενοι
τιμωρούμενον
τιμωρούμενος
τιμωροῦνται
τιμωρῶν
τιμῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τιμῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τίνα
 • Parse: Interrogative pronoun: Acc Sing Masc/Fem; Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τίς
τινα
τινά 
 • Parse:
  • Indefinite pronoun: Acc Sing Masc/Fem
  • Indefinite pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τις, τὶς
τινάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shake, quake
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMτινάγματινάγματα
  GENτινάγματοςτιναγμάτων
  DATτινάγματιτινάγμασι(ν)
  ACCτινάγματινάγματα
τινάγματι
τιναγμός
τίνας
 • Parse: Interrogative pronoun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: τίς
τινας 
τινάς
τίνες 
 • Parse: Interrogative pronoun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: τίς
τινες 
τινές
τίνι 
 • Parse: Interrogative pronoun: Dat Sing Masc/Fem/Neut
 • Root: τίς
τινι 
τινί
τίνος 
 • Parse: Interrogative pronoun: Gen Sing Masc/Fem/Neut
 • Root: τίς
τινος 
τινός
τίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pay a price, pay (something)
   • to pay a penalty
   • to pay a debt
  • Middle:
   • to avenge oneself on (someone)
   • to have a price paid (someone)
   • to make (someone) pay for (something)
   • to chastise, punish
  • Passive:
   • to be penalized
   • to be punished with
   • to be avenged
 • Cognates: ἀνταποτίνω, ἀποτίνω, ἐκτίνω, τίνω
 • Forms:
  • τείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • τείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
τίνων 
 • Parse: Interrogative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: τίς
τινων 
τινῶν
τιμῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τιμάω
τίς 
 • Parse: Interrogative pronoun; Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: Who? What? Why? Which (one)?
 • Pattern:
   MascFemNeut
  Singular
  NOMτίςτίςτί
  GENτίνοςτίνοςτίνος
  DATτίνιτίνιτίνι
  ACCτίνατίνατί
  Plural
  NOMτίνεςτίνεςτίνα
  GENτίνωντίνωντίνων
  DATτίσι(ν)τίσι(ν)τίσι(ν)
  ACCτίσαςτίσαςτίνα
 • Note: The acute accent is always on the first syllable and never changes to grave.
 • Note: If τίς or τί is followed by an enclitic, it could be an indefinite pronoun that has captured the enclitic's accent.
 • Note: In Titus 1:6 (εἴ τίς ἐστιν), it may be supposed that τίς is an interrogative pronoun because of its form; but it is followed by the enclitic ἐστιν which forces its accent on τίς (so that it is really an indefinite pronoun). And because τίς is an enclitic, εἰ also gets the accent. Also see Acts 13:15
 • Note: Yet in Rom 9:20 (τί με ἐποίησας οὕτος, why have you made me thus), τί is followed by an enclitic, but it is an interrogative pronoun.
 • Note: In I Cor 10:11, τί is used three times. The first is an in interrogative, but the other two (followed by enclitics) are indefinite. Τί οὖν φημι; ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν ἢ ὅτι εἰδωλόθυτον τί ἐστιν; (What am I saying? that an idol is something or that offering to an idol is something?)
 • Forms:
  • τί Interrogative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • τίνα Interrogative pronoun: Acc Sing Masc/Fem; Nom/Acc Plur Neut
  • τίνας Interrogative pronoun: Acc Plur Masc/Fem
  • τίνι Interrogative pronoun: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • τίνες Interrogative pronoun: Nom Plur Masc/Fem
  • τίνος Interrogative pronoun: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • τίνων Interrogative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τίσι Interrogative pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τίσιν Interrogative pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
τις, τὶς 
 • Parse: Indefinite pronoun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Of person: someone, anyone, a certain person
  • Of object: something, anything, a certain thing
  • plural: some, many
  • name: certain (e.g., a certain Simon, Luke 23:26)
  • Approximate number: several (e.g., several days, Acts 9:19)
 • Pattern:
   MascFemNeut
  Singular
  NOMτις, τίςτις, τίςτι, τί
  GENτινόςτινόςτινός
  DATτινίτινίτινί
  ACCτινάτινάτί
  Plural
  NOMτινέςτινέςτινά
  GENτινῶντινῶντινῶν
  DATτισί(ν)τισί(ν)τισί(ν)
  ACCτισάςτισάςτινά
 • Note: The accent is either absent or on the last syllable. Also the accent may be grave.
 • Note: τὶς and τὶ (but not the other forms) are enclitic.
 • Forms:
  • τι, τί Indefinite pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • τινα, τινά Indefinite pronoun: Acc Sing Masc/Fem; Nom/Acc Plur Neut
  • τινας, τινάς Indefinite pronoun: Acc Plur Masc/Fem
  • τινι, τινί Indefinite pronoun: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • τινες, τινές Indefinite pronoun: Nom Plur Masc/Fem
  • τινος, τινός Indefinite pronoun: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • τινων, τινῶν Indefinite pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τισι, τισί Indefinite pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τισιν, τισίν Indefinite pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
τίσι 
 • Parse: Interrogative pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: τίς
τισι 
τισί
τίσιν 
 • Parse: Interrogative pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: τίς
τισιν 
τισίν
τίσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τίσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τιτάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: giant, Titan
 • Forms:
  • τιτάνων Noun: Gen Plur Masc
τιτάνων
τίτλον
τίτλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inscription, notice, title
 • Forms:
  • τίτλον Noun: Nom Sing Acc
τιτρώσκειν
τιτρώσκεσθαι
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενοι
τιτρώσκουσα
τιτρώσκουσιν
τιτρώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wound, kill
   • to pierce through (walls), assail, assault
  • Passive:
   • to be wounded
   • to be slain
 • Cognates: ἐκτιτρώσκω, κατατιτρώσκω, τιτρώσκω
 • Forms:
  • ἐτίτρωσκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔτρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τέτρωμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • τετρωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • τετρωμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • τιτρώσκειν Verb: Pres Act Infin
  • τιτρώσκεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • τιτρωσκομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • τιτρωσκόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • τιτρώσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • τιτρώσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • τρώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • τρώσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • τρωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • τρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing