κατασαρόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sweep clean
κατασαπεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root:κατασήπω
κατασβέννυμι
 • Meaning:
  • to extinguish, quench, put out, quell
  • to stifle and suppress
 • Forms:
  • κατασβέσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασβέσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • κατασβέσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κατασβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατέσβεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασβέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κατασβέννυμι
κατασβέσει
κατασείοντες
κατασειόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:κατασείω
κατασείουσι , κατασείουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:κατασείω
κατασείσας
κατασείω
 • Meaning:
  • to frighten
  • to shake down, wave (rapidly), throw down, sway downward
  • to motion, make a sign, beckon, make a signal
 • Forms:
  • κατασειόντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres/Fut Act Gen Plur Masc/Neut
  • κατασείουσι , κατασείουσιν
   • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • Part: Pres/Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • κατέσειε Verb: Aor/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατασείοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατασείσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατέσεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέσεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασήθω
 • Meaning: to strew (e.g., with ashes)
 • Forms:
  • κατασῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατέσησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατασήπω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make rotten, let rot, cause to rot
  • Metaphor: to allow to linger, to pine away
 • Forms:
  • κατασαπεῖσαν
   • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
   • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
κατασῆσαι
κατασιγαζόμενοι
κατασιγάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put to silence
 • Forms:
  • κατασιγαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
κατασιωπάω
 • Meaning:
  • to silence someone from speaking, make someone stop speaking
  • to silence, quiet down, be silent about
  • to withhold from
 • Forms:
  • κατασιωπήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατεσιώπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεσιώπων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατεσιώπων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
κατασιωπήσω
κατασκάπτει
κατασκάπτειν
κατασκαπτόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κατασκάπτω
κατασκάπτονται
κατασκάπτω
 • Meaning: to tear down, raze to the ground, dig down, destroy utterly, ruin, undermine, overthrow
 • Forms:
Present
 • κατασκάπτοντες Verb: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατασκάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατασκάπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κατασκαπτόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατασκάπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • κατασκαφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατασκάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατασκάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατασκάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατασκάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατασκάψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατεσκάφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατέσκαψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέσκαψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεσκάφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • κατεσκαμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατεσκαμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • κατεσκαμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατεσκαμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
κατασκαφήσεται
κατασκάψατε
κατασκάψει
κατασκάψετε
κατασκάψουσι, κατασκάψουσιν
κατασκάψω
κατασκεδάζω
 • Meaning: to sprinkle, pour liquid over
 • Forms:
  • κατεσκέδασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασκεδάννυμι
 • Meaning: to pour (liquid) over
κατασκελετεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reduce to a skeleton
κατασκέπτομαι
 • Meaning:
  • to take a close view, look down
  • to survey, examine, scrutinize
  • to scout out, check out
  • to spy out, reconnoitre
  • to look out for
 • Forms:
  • κατασκεψάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • κατασκεψαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • κατασκέψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατασκέψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κατασκεψάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
  • κατασκέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κατεσκεψάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • κατεσκεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • κατεσκέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατεσκέψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
κατασκευάζει
κατασκευάζειν
κατασκευάζεται
κατασκευαζομένης
κατασκευαζομένων
κατασκευάζοντες
κατασκευάζουσι, κατασκευάζουσιν
κατασκευάζω
 • Meaning:
  • to make ready, prepare (something)
  • to build, construct, erect, create, make
  • to furnish, equip
  • to ordain
  • to attempt to give the quality of
 • Forms:
Present
 • κατασκευάζοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • κατασκευαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • κατασκευάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατασκευάζειν Verb: Pres Act Infin
 • κατασκευάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατασκευαζομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κατασκευάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατασκευάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • κατεσκεύαζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατεσκεύαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεσκεύαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατασκευάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • κατασκευάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • κατασκευασθεῖσαν
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • κατασκευασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • κατασκευασθέν
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατεσκεύασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατασκευάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κατασκευάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κατασκευάσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατασκευάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατασκευασθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατασκευασθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • κατασκευασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατεσκεύασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεσκεύασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατασκευάσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • κατασκευάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατεσκεύασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεσκευάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεσκεύασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατεσκευασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κατεσκευασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κατεσκευασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατεσκευασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κατεσκευασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατεσκευασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κατεσκεύασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κατασκευαῖς
κατασκευάς
κατασκευάσαι
κατασκευασάμενος
κατασκευάσαντες
κατασκευάσας
κατασκευάσασα
κατασκευάσει
κατασκευάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κατασκευάζω
κατασκευασθεῖσαν
κατασκευασθέν
κατασκευασθέντα
κατασκευασθέντος
κατασκευασθῇ
κατασκεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • work of craftsmanship, work of construction
  • furniture
  • something prepared
 • Forms:
κατασκευάσματα
κατασκευάσματι
κατασκευασμάτων
κατασκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • construction, preparation
  • equipment, fittings, furniture
  • instrument
  • correct style
 • Forms:
κατασκευῇ
κατασκευήν
κατασκευῆς
κατασκευάζοιεν
κατασκεψάμενοι
κατασκεψαμένων
κατασκέψασθαι
κατασκέψασθε
κατασκεψάσθωσαν
κατασκέψεται
κατασκηνοῖ
κατασκήνου
κατασκηνοῦν
κατασκηνοῦντα
κατασκηνοῦντας
κατασκηνοῦντι
κατασκηνόω
 • Meaning:
  • to lodge, settle down, dwell, rest
  • to pitch one’s camp, encamp, camp down, i.e., haunt
  • Figurative: to remain
 • Forms:
Present
 • κατασκηνοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατασκήνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κατασκηνοῦν Verb: Pres Act Infin
 • κατασκηνοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κατασκηνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κατασκηνοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • κατασκηνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατεσκήνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεσκήνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατασκηνῶσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατασκηνώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατασκηνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατασκηνώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατασκηνώσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • κατασκηνώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατασκήνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατασκηνώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κατεσκήνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεσκήνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεσκήνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατεσκήνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασκηνῶ
κατασκηνῶν
κατασκηνώσαι
κατασκηνῶσαι
κατασκηνώσας
κατασκηνῶσει
κατασκηνώσεις
κατασκηνώσεως
κατασκήνωσι, κατασκήνωσιν
κατασκήνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a dwelling place, an encamping
  • a nest
  • Figurative: a perch
κατασκήνωσον
κατασκηνώσουσι, κατασκηνώσουσιν
κατασκηνώσω
κατασκηνώσωμεν
κατασκιάζοντα
κατασκιάζω
 • Meaning:
  • to overshadow
  • to cover over
 • Forms:
  • κατασκιάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
κατάσκιον
κατάσκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shaded or covered with something
  • overshadowing
  • situated in the shade
  • shadowed
 • Forms:
κατασκίου
κατασκίων
κατασκοπεύοντας
κατασκοπεῦσαι
κατασκοπεύσαντας
κατασκοπεύσαντες
κατασκοπεύσασι, κατασκοπεύσασιν
κατασκοπεύω
 • Meaning:
  • to spy out, reconnoitre
  • to survey
  • to observe closely
  • to inspect
 • Forms:
  • κατασκοπεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
κατασκοπέω
 • Meaning:
  • to spy out
  • to view closely
  • to be a sentinel, i.e., to inspect insidiously
  • to lie in wait for
 • Forms:
  • κατασκοπήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατασκοπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασκοπεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • κατασκοπεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • κατασκοπεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
  • κατασκοπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασκοπήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατεσκόπευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατεσκόπευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατασκοπῆσαι
κατασκοπήσασθαι
κατασκοπήσωσι, κατασκοπήσωσιν
κατάσκοποι
κατάσκοπον
κατάσκοπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a spy
  • a reconnoiterer
  • a scout
κατασκόπους
κατασκόπων
κατασμικρύνω
 • Active Meaning:
  • to lessen
  • to reduce
  • to abridge
  • to belittle
  • to hold a low view of
  • to express a low view of
 • Passive Meaning:
  • to be little
  • to be small
 • Forms:
  • κατεσμικρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατασοφίζομαι
 • Meaning:
  • to deceive, beguile
  • to outwit
  • to gain the advantage by trickery
  • to be crafty against, i.e., circumvent
  • to conquer by sophisms
  • to conquer through wise argument
  • to deal subtlety with
 • Forms:
  • κατασοφισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • κατεσοφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατασοφίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατασοφισώμεθα Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κατασοφισάμενος
κατασοφίσασθαι
κατασοφισώμεθα
κατασπᾷ
κατασπαρείσης
κατασπαρέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperativ 3rd Sing
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root:κατασπείρω
κατασπαρήσονται
κατασπάσαι
κατάσπασον
κατασπάσω
κατασπαταλᾷ
κατασπαταλάω
 • Meaning:
  • to live luxuriously, live in luxury
  • to live wantonly; live flagrantly; live lewdly
  • to live in excessive comfort
  • to be wanton
  • to be spoiled (esp. children)
 • Forms:
  • κατασπαταλᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασπαταλῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κατασπαταλῶντες
κατασπάω
 • Meaning:
  • to pull down, drag down
  • to force to move downward
  • to demolish
  • to destroy
  • to fell, tear down
  • to devastate, bring someone’s morale low
 • Forms:
  • κατασπᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατάσπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατασπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατασπῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατέσπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέσπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεσπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατασπείρω
 • Active Meaning:
  • to sow (seed thickly)
  • to plant
  • to spread abroad
 • Passive Meaning:
  • to be scattered abroad
  • to be shed abroad (rays of the sun)
  • to be covered over completely
 • Forms:
  • κατασπαρείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • κατασπαρέντων
   • Verb: Aor Pass Imperativ 3rd Sing
   • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • κατασπαρήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κατασπερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατεσπείροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
κατασπερεῖς
κατασπεύδει
κατασπευδομένη
κατασπεύδοντας
κατασπεύδουσα
κατασπεύδω
 • Meaning:
  • to press, urge, speed
  • to move with speed
  • to egg on
  • to hasten on
  • to be hasty, act with speed
  • to accelerate
  • to cause to move with speed
  • to unsettle mentally
 • Forms:
  • κατασπεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασπευδομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κατασπεύδοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • κατασπεύδουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • κατασπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασπεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατασπευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κατάσπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατέσπευδε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατέσπευδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατέσπευδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατέσπευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσπευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασπεῦσαι
κατασπεύσατε
κατασπευσάτω
κατάσπευσον
κατασπουδάζω
 • Active Meaning:
  • to make haste, hurry
 • Passive Meaning:
  • to take things seriously
  • to be troubled
  • to be diffident
  • to act with diffidence
 • Forms:
  • κατασπουδασθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
κατασπουδασθῶ
κατασπῶντες
καταστάζω
 • Meaning: to drip down, shed
κατασταθείς
κατασταθέντα
κατασταθέντας
κατασταθέντες
κατασταθῆναι
κατασταθήσεσθαι
κατασταθήσεται
κατασταθήσονται
κατασταθῶσι, κατασταθῶσιν
κατασταίη
καταστάντες
καταστάντος
 • Parse #1:
  • Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to set down
 • Root: καθίστημι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to shed, drip
 • Root: καταστάζω
καταστάς
καταστᾶσα
καταστάσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: καθίστημι
καταστασιαζόντων
καταστασιάζω
 • Meaning:
  • to revolt
  • to riot against
  • to agitate against the authority
  • to form a counter-party in the state
  • to overpower
 • Forms:
  • καταστασιαζόντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καταστασιάσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
καταστασιάσασι, καταστασιάσασιν
κατάστασιν
κατάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • judicial confrontation
  • pleading of a case, accusation
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Diogn 5:4

καταστεῖλαι
καταστείλας
καταστέλλω
 • Meaning:
  • to restore order to, put in order
  • to restrain, quiet, appease
  • to arrange in order
  • to settle (a dispute)
  • to put down (a revolution)
  • to calm, quell (a riot)
 • Forms:
  • καταστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • καταστείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατεσταλμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
κατάστεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a physical condition of health
  • a mental condition of health
  • a state of health
  • disposition, mood
καταστενάζοντες
καταστεναζόντων
καταστενάζω
 • Meaning: to sigh, mourn, groan (because of hardship)
 • Forms:
  • καταστενάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταστέναξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταστενάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • καταστεναζόντων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
  • κατεστέναξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταστενάξεις
καταστέναξον
καταστέφω
 • Meaning: to deck with garlands, crown, wreath
 • Forms:
  • κατεστεμμένοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
καταστῇ
κατάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: behaviour, demeanor, a position, condition
 • Forms:
καταστήματι
καταστῆναι
καταστηρίζω
 • Meaning: to establish
 • Forms:
  • κατεστηρίχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
καταστῆσαι
καταστήσαι
καταστησάμενος
καταστήσαντες
καταστήσαντος
καταστήσας
καταστήσασα
καταστήσασθαι
καταστήσατε
καταστησάτω
καταστήσει
καταστήσειν
καταστήσεις
καταστήσεσθαι
καταστήσεται
καταστήσετε
καταστήσῃ
καταστήσῃς
καταστήσομεν
κατάστησον
καταστήσουσι, καταστήσουσιν
καταστήσω
καταστήσωμεν
καταστήσων
κατάστητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθίστημι
καταστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • apparel, costume, clothing, dress, clothes
  • deportment (as seen by one’s clothing)
 • Forms:
καταστολῇ
καταστολήν
καταστολῆς
καταστοχάζεσθαι
καταστοχάζομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to consider; to aim at, guess
 • Forms:
  • καταστοχάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
καταστραγγιεῖ
καταστραγγίζω
 • Meaning: to squeeze out, drip
 • Forms:
  • καταστραγγιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταστρατηγέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to overcome by generalship; to be a general
καταστρατοπεδεύω
 • Meaning:
  • to encamp, pitch camp
  • to take up quarters
  • to march off and arrive at
 • Forms:
  • κατεστρατοπέδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεστρατοπέδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταστραφήσεται
καταστρέφει
καταστρέφειν
καταστρέφεται
καταστρεφοντα
καταστρέφοντος
καταστρέφω
 • Meaning:
  • to overturn, overthrow, turn upside down
  • to upset
  • to destroy, ruin
  • to turn away, mislead
  • to bring to an end
 • Forms:
Present
 • καταστρέφοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • καταστρεφοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • καταστρεφοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καταστρέφει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • καταστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • καταστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταστρέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καταστρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • καταστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατέστρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατεστραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατεστραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατεστραμμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κατέστραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταστρέφων
καταστρέψαι
καταστρέψας
καταστρέψει
καταστρέψῃ
καταστρέψω
καταστρηνιάσωσι, καταστρηνιάσωσιν
καταστρηνιάω
 • Meaning:
  • to become wanton against
  • to become voluptuous against
  • to become sexually inclined
  • to feel sexual desires; to feel physical desires
 • Forms:
  • καταστρηνιάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταστρηνιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
καταστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ruin, state of being ruined
  • destruction, overthrow, catastrophe
  • end, close
 • Forms:
καταστροφῇ
καταστροφήν
καταστροφῆς
καταστρωθῆναι
καταστρωθήσονται
καταστρώννυμι
 • Meaning:
  • to lay down
  • to lay low, kill
  • to disperse
  • to spread out, extend, enlarge
  • to set a (dinner) table, prepare a meal
  • to overthrow
  • to prostrate
 • Forms:
  • καταστρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταστρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταστρωννύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • καταστρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταστρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταστρώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεστρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέστρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέστρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταστρωννύων
καταστρῶσαι
καταστρώσατε
κατάστρωσιν
κατάστρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spreading, laying
 • Forms:
  • κατάστρωσιν Noun: Acc Sing Fem
καταστρώσω
καταστῶμεν
καταστῶσι
κατασύρεσθαι
κατασύρῃ
κατασυριεῖ
κατασύρω
 • Meaning:
  • to drag away (by force), carry off
  • to hale, drag, lug
  • to pull down, drag down, i.e., arrest judicially
  • to lay waste, ravage
 • Forms:
  • κατασύρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατασύρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατασυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατασύρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατέσυρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
κατασύρων
κατασφαγέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κατασφάζω
κατασφαγέντες
κατασφαγῆναι
κατασφάζειν
κατασφάζω
 • Meaning: to slaughter, murder, slay, strike down
 • Forms:
  • κατασφαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατασφαγέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • κατασφαγέντα
   • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • κατασφάττοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • κατασφάξαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασφάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατασφάζειν Verb: Pres Act Infin
  • κατεσφάγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέσφαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσφαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέσφαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατέσφαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
κατασφαλίζομαι
κατασφαλίζω
 • Active Meaning:
  • to fortify
 • Middle Meaning:
  • to make sure, make safe, keep secure
  • to take precautions
  • to tie down
 • Passive Meaning:
  • to be made fast
  • to be made secure
 • Forms:
  • κατασφαλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κατησφαλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατησφαλισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
κατασφάξαι
κατασφάξατε
κατασφάξουσί, κατασφάξουσίν
κατασφάττοντος
κατασφάττω
 • Meaning: to slay; to kill down, i.e., slaughter
 • Forms:
  • κατασφάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατασφραγίζει
κατασφραγίζω
 • Meaning: to seal up, seal closely
 • Forms:
  • κατασφραγίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατεσφραγισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κατεσφραγισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • κατεσφραγίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κάτασχε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατέχω
κατασχεθήσεσθε
κατασχεθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: κατέχω
κατασχεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κατέχω
κατασχέσει
κατασχέσεσιν
κατασχέσεως
κατάσχεσιν
κατάσχεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • possession, what one possesses
  • act of holding in possession
  • a holding down (i.e., occupancy)
  • restraint, restraining, holding back
κατάσχῃς
κατασχίζω
 • Meaning: to split apart, cleave asunder, split up
 • Forms:
  • κατασχίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
κατασχίσαντες
κατασχόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to hold fast
 • Root:κατέχω
κατάσχωμεν
κατασχών
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to hold fast
 • Root:κατέχω