παράσημον
παράσημον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • emblem, insignia
  • a brand, distinguishing mark
  • sign, side-marked, i.e., labeled (with a badge or figure-head of a ship)
 • Cognates: παράσημον, σύσσημον
 • Forms:
  • παρασήμῳ Noun: Dat Sing Neut (Acts 28:11; 3Macc 2:29)
παράσημος
παρασήμῳ
παρασιωπᾷ
παρασιωπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pass over in silence
   • to remain silent, keep silence
   • to hold one's peace
   • to omit mention of
   • to turn a blind eye to
  • Passive:
   • to be passed over in silence
   • to be ignored
 • Cognates: κατασιωπάω, παρασιωπάω, σιωπάω
 • Forms:
  • παρασιωπᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρασιωπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παρασιωπήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρασιωπήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρασιωπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρασιωπήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παρασιωπήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρεσιώπα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρεσιωπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρεσιώπησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
παρασιωπηθήσεται
παρασιωπήσεται
παρασιωπήσῃ
παρασιωπήσῃς
παρασιωπήσομαι
παρασιωπήσονται
παρασκευάζει
παρασκευάζειν
παρασκευάζεται
παρασκευάζετε
παρασκευαζόμενα
παρασκευάζοντι
παρασκευαζόντων
παρασκευάζου
παρασκευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to prepare, get ready, provide
   • to bring about, occasion
   • to superintend
   • to stir up (conflicts)
  • Middle:
   • to relieve oneself (euphemistic term for using the toilet)
   • to prepare for oneself
   • to prepare oneself
   • to make preparation
 • Cognates: ἀνασκευάζω, ἀποσκευάζω, διασκευάζω, ἐπισκευάζω, κατασκευάζω, μετασκευάζω, παρασκευάζω, προκατασκευάζω, σκευάζω
 • Forms:
  • παρασκευάσαι Verb: Aor Act Infin
  • παρασκευάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παρασκευάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • παρασκευάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παρασκευάσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • παρασκευάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρασκευασθέντα Verb: Aor Pass Part Acc sing Neut
  • παρασκευάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρασκευάζειν Verb: Pres Act Infin
  • παρασκευάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρασκευάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • παρασκευαζόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • παρασκευάζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • παρασκευαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • παρασκευάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • παρεσκευάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρεσκευασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • παρεσκευασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • παρεσκεύασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
παρασκευάσαι
παρασκευάσασθαι
παρασκευάσασθε
παρασκευάσατε
παρασκευάσεται
παρασκευάσῃ
παρασκευασθέντα
παρασκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • preparation, readiness, supply
  • food supply (for troops)
  • act of getting ready
  • prepared equipment, something prepared
 • Cognates: ἀποσκευή, διασκευή, κατασκευή, παρασκευή
 • Forms:
  • παρασκευήν Noun: Acc Sing Fem
  • παρασκευῆς Noun: Gen Sing Fem
  • παρασκευῇ Noun: Dat Sing Fem
παρασκευῇ
παρασκευήν
παρασκευῆς
παραστάντες
παραστάς
παράστασιν
παράστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράστασιςπαραστάσεις
GENπαραστάσεωςπαραστάσεων
DATπαραστάσειπαραστάσεσι(ν)
ACCπαράστασι(ν)παραστάσεις
παραστάτης
παραστάτις
παράστηθι
παραστήκοντες
παραστήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt form of παρίστημι
 • Meaning:
  • to stand near
  • to be present nearby to serve
παραστῆναι
παραστῆσαι
παραστήσας
παραστήσατε
παραστήσει
παραστήσεται
παραστήσῃ
παραστήσομαι
παραστησόμεθα
παραστήσονται
παραστήσω
παραστήσωμεν
παραστῆτε
παρασυμβάλλομαι
παρασυμβάλλω
παρασυνεβλήθη
παρασφαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fortify next in order
 • Forms:
  • παρησφαλίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρασχέσθαι
παράσχησθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: παρέχω
παρασχών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω