παράσημον
παράσημον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • emblem, insignia
  • a brand, distinguishing mark
  • sign, side-marked, i.e., labeled (with a badge or figure-head of a ship)
 • Cognates: παράσημον, σύσσημον
 • Forms:
  • παρασήμῳ Noun: Dat Sing Neut (Acts 28:11; 3Macc 2:29)
παράσημος
παρασήμῳ
παρασιωπᾷ
παρασιωπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pass over in silence
   • to remain silent, keep silence
   • to hold one's peace
   • to omit mention of
   • to turn a blind eye to
  • Passive:
   • to be passed over in silence
   • to be ignored
 • Cognates: κατασιωπάω, παρασιωπάω, σιωπάω
 • Forms:
  • παρασιωπᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρασιωπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παρασιωπήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρασιωπήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρασιωπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρασιωπήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παρασιωπήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρεσιώπα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρεσιωπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρεσιώπησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
παρασιωπηθήσεται
παρασιωπήσεται
παρασιωπήσῃ
παρασιωπήσῃς
παρασιωπήσομαι
παρασιωπήσονται
παρασκευάζει
παρασκευάζειν
παρασκευάζεται
παρασκευάζετε
παρασκευαζόμενα
παρασκευάζοντι
παρασκευαζόντων
παρασκευάζου
παρασκευάζω
 • Present
 • παρασκευάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρασκευάζειν Verb: Pres Act Infin
 • παρασκευάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρασκευάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • παρασκευαζόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • παρασκευάζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • παρασκευαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • παρασκευάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • παρασκευάσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • παρασκευάσαι Verb: Aor Act Infin
 • παρασκευάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παρασκευάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • παρασκευάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρασκευάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρασκευασθέντα Verb: Aor Pass Part Acc sing Neut
 • παρεσκευάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • παρεσκευασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • παρεσκευασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • παρεσκεύασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
παρασκευάσαι
παρασκευάσασθαι
παρασκευάσασθε
παρασκευάσατε
παρασκευάσεται
παρασκευάσῃ
παρασκευασθέντα
παρασκευή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρασκευήπαρασκευαί
GENπαρασκευῆςπαρασκευῶν
DATπαρασκευῇπαρασκευαῖς
ACCπαρασκευήνπαρασκευάς
VOCπαρασκευήπαρασκευαί
παρασκευῇ
παρασκευήν
παρασκευῆς
παραστάντες
παραστάς
παράστασιν
παράστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράστασιςπαραστάσεις
GENπαραστάσεωςπαραστάσεων
DATπαραστάσειπαραστάσεσι(ν)
ACCπαράστασι(ν)παραστάσεις
παραστάτης
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραστάτηςπαραστάτητες
GENπαραστάτητοςπαραστατήτων
DATπαραστάτητιπαραστάτησιν
ACCπαραστάτηταπαραστάτητας
παραστάτις
παράστηθι
παραστήκοντες
παραστήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt form of παρίστημι
 • Meaning:
  • to stand near
  • to be present nearby to serve
παραστῆναι
παραστῆσαι
παραστήσας
παραστήσατε
παραστήσει
παραστήσεται
παραστήσῃ
παραστήσομαι
παραστησόμεθα
παραστήσονται
παραστήσω
παραστήσωμεν
παραστῆτε
παρασυμβάλλομαι
παρασυμβάλλω
παρασυνεβλήθη
παρασφαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fortify next in order
 • Forms:
  • παρησφαλίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρασχέσθαι
παράσχησθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: παρέχω
παρασχών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω