παράγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παράγω
παραγαγεῖν
παραγγείλαντες
παραγγείλας
παραγγείλατε
παραγγείλῃς
παραγγελία
παραγγελίᾳ
παραγγελίαν
παραγγελίας
παράγγελλε
παραγγέλλει
παραγγέλλειν
παραγγέλλεται
παραγγέλλομεν
παραγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pass on a message, transmit a message, tell
  • to give orders, charge, command, issue an order
  • to summon (to appear), summon (to one's help)
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • παρηγγέλλετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • παρηγγέλλομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • παραγγείλαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παραγγείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παραγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παραγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παράγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παραγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παραγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • παραγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παραγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • παραγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρηγγείλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρήγγελλε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρήγγελλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρηγγέλμενα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • παρηγγελμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
παραγγέλλων
παράγγελμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπαράγγελμαπαραγγέλματα
GENπαραγγέλματοςπαραγγελμάτων
DATπαραγγέλματιπαραγγέλμασι(ν)
ACCπαράγγελμαπαραγγέλματα
παραγγέλμασιν
παραγγέλματα
παραγγέλματος
παραγέγονα
παραγέγονας
παραγεγόνασι
παραγεγόνασιν
παραγεγόνατε
παραγέγονεν
παραγεγονότας
παραγεγονότων
παράγει
παράγειν
παραγενέσθαι
παραγένεσθε
παραγενηθείς
παραγενηθέντα
παραγενηθέντες
παραγενηθῆναι
παραγενήθητε
παραγενηθήτωσαν
παραγένηται
παραγενόμεναι
παραγενόμενοι
παραγενόμενον
παραγενόμενος
παραγενομένου
παραγενομένους
παραγενομένων
παραγένωμαι
παραγένωνται
παράγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παράγω
παραγίνεσθαι
παραγίνεσθε
παραγίνεται
παραγίνῃ
παραγίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come to, arrive, come up, come to maturity, be fully grown
  • to be beside, by, near
  • to reach, arrive
  • to be present at
  • to come to one's side, stand by, second, support
  • to happen as expected
  • to be descended from
  • to have recourse to
  • to come to, go to
  • of things: to be at hand, accrue to one
 • Cognates: ἀπογίνομαι, γίνομαι, διαγίνομαι, ἐπιγίνομαι, παραγίνομαι, προγίνομαι, συμπαραγίνομαι
 • Forms:
  • παρεγεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • παραγινομένας
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • παραγέγονα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • παραγέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παραγεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • παραγεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • παραγεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • παραγέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • παραγεγονότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • παραγεγονότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • παραγενέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παραγένεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • παραγενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • παραγενηθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • παραγενηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • παραγενηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραγενήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • παραγενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • παραγένηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • παραγενόμεναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
  • παραγενομένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • παραγίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • παραγίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • παραγίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • παραγινομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • παραγινόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • παραγινομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • παραγινόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • παραγινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • παραγινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • παραγινομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • παραγινομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • παραγίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραγίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • παρεγενήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρεγενήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παρεγενήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • παρεγένου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • παρεγίνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • παραγενόμενοι Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • παραγενόμενον Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
  • παραγενόμενος Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • παραγενομένου Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Masc
  • παραγενομένους Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Plur Masc
  • παραγένωμαι Verb: 2Aor Mid Deponent Subj 1st Sing
  • παραγένωνται Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
  • παραγίνεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • παρεγένετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • παρεγενόμην Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
  • παρεγένοντο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • παρεγίνοντο Verb: Imp Mid Deponent Ind 3rd Plur
παραγινομένας
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: παραγίνομαι
παραγινομένης
παραγινόμενοι
παραγινομένοις
παραγινόμενον
παραγινόμενος
παραγινομένου
παραγινομένους
παραγινομένων
παραγίνονται
παραγίνου
παράγοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: παράγω
παράγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: παράγω
παράγοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: παράγω
παράγουσι
παράγουσιν
παράγω
παραγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deviation
 • Forms:
  • παραγωγήν Noun: Acc Sing Fem
  • παραγωγῇ Noun: Dat Sing Fem
παραγωγῇ
παραγωγήν
παράγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παράγω