παραβαίνειν
παραβαίνετε
παραβαίνοντας
παραβαίνοντες
παραβαίνουσι
παραβαίνουσιν
παραβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go aside, go astray, deviate from the way, turn aside
  • to transgress, break (something)
  • to be a transgressor (of a command)
 • Cognates: ἀναβαίνω, ἀποβαίνω, βαίνω, διαβαίνω, ἐκβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, καταβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, παρεκβαίνω, προβαίνω, συγκαταβαίνω, συμβαίνω, συναναβαίνω, ὑπερβαίνω
 • Forms:
  • παραβαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • παραβαίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • παραβαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παραβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παραβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραβαίνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παραβαίνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παραβᾶσι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • παραβέβηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παραβεβηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • παραβεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • παραβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • παραβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παραβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • παραβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παραβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • παραβῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρεβαίνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • παρέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέβημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρέβην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρέβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
παραβαίνων
παραβαίνωσι
παράβαλε
παραβαλεῖς
top
παραβαλεῖτε
παράβαλλε
παραβαλλομένους
παραβάλλοντες
παραβάλλω
παραβαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: παραβάλλω
παραβάλωμεν
παραβάσει
παραβάσεις
παραβάσεων
παραβασέως
παραβᾶσι
top
παραβασιλεύετε
παραβασιλεύω
παράβασιν
παράβασις
παράβαται
παραβάτην
παραβάτης
παραβέβηκας
παραβεβηκότας
παραβεβηκότων
παραβεβλημένος
παραβῇ
top
παραβῆναι
παραβήσῃ
παραβησόμεθα
παραβήσονται
παραβῆτε
παραβιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act in defiance of orders
  • to strive, endeavour
  • to constrain, press, put pressure on, detain
  • to urge, compel (by entreaty)
  • to force contrary to (nature)
  • to act with force obstinately
  • to use violence to
 • Cognates: ἀποβιάζομαι, βιάζω, διαβιάζομαι, ἐκβιάζω, καταβιάζομαι, παραβιάζομαι, προσβιάζομαι
 • Forms:
  • παραβιασάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • παρεβιάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • παρεβιάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • παρεβιάζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • παραβιασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
παραβιασάμενοι
παραβιασάμενος
παραβιβάζω
παραβιβάζων
παραβίβασον
παραβιόω
top
παραβιῶνται
παράβλεπε
παραβλέπετε
παραβλέπω
παραβολαί
παραβολαῖς
παραβολάς
παραβολεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to expose to danger, risk
παραβολευσάμενος
παραβολή
παραβολῇ
παραβολήν
top
παραβολής
παραβολῶν
παραβουλεύω
παραβουλεύομαι
παραβουλευσάμενος
παραβῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: παραβύω
παραβύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunge into (e.g., plunge a dagger into someone), insert, stuff in, stab
 • Cognates: βύω
 • Forms:
  • παραβῦσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
παραβῶσι
παραβῶσιν