παραβαίνειν
παραβαίνετε
παραβαίνοντας
παραβαίνοντες
παραβαίνουσι
παραβαίνουσιν
παραβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go aside, go astray, deviate from the way, turn aside
  • to transgress, break (something)
  • to be a transgressor (of a command)
 • Cognates: ἀναβαίνω, ἀποβαίνω, βαίνω, διαβαίνω, ἐκβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, καταβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, παρεκβαίνω, προβαίνω, συγκαταβαίνω, συμβαίνω, συναναβαίνω, ὑπερβαίνω
 • Forms:
  • παραβαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • παραβαίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • παραβαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παραβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παραβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραβαίνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παραβαίνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παραβᾶσι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • παραβέβηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παραβεβηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • παραβεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • παραβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • παραβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παραβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • παραβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παραβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • παραβῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρεβαίνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • παρέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέβημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρέβην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρέβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
παραβαίνων
παραβαίνωσι
παράβαλε
παραβαλεῖς
top
παραβαλεῖτε
παράβαλλε
παραβαλλομένους
παραβάλλοντες
παραβάλλω
παραβαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: παραβάλλω
παραβάλωμεν
παραβάσει
παραβάσεις
παραβάσεων
παραβασέως
παραβᾶσι
top
παραβασιλεύετε
παραβασιλεύω
παράβασιν
παράβασις
παράβαται
παραβάτην
παραβάτης
παραβέβηκας
παραβεβηκότας
παραβεβηκότων
παραβεβλημένος
παραβῇ
top
παραβῆναι
παραβήσῃ
παραβησόμεθα
παραβήσονται
παραβῆτε
παραβιάζομαι
παραβιασάμενοι
παραβιασάμενος
παραβιβάζω
παραβιβάζων
παραβίβασον
παραβιόω
top
παραβιῶνται
παράβλεπε
παραβλέπετε
παραβλέπω
παραβολαί
παραβολαῖς
παραβολάς
παραβολεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to expose to danger, risk
παραβολευσάμενος
παραβολή
παραβολῇ
παραβολήν
top
παραβολής
παραβολῶν
παραβουλεύω
παραβουλεύομαι
παραβουλευσάμενος
παραβῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: παραβύω
παραβύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunge into (e.g., plunge a dagger into someone), insert, stuff in, stab
 • Cognates: βύω
 • Forms:
  • παραβῦσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
παραβῶσι
παραβῶσιν