παραβαίνειν
παραβαίνετε
παραβαίνοντας
παραβαίνοντες
παραβαίνουσι
παραβαίνουσιν
παραβαίνω
 • Present
 • παραβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • παραβαίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • παραβαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • παραβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • παραβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παραβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παραβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • παραβαίνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • παρεβαίνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Future
 • παραβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παραβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • παραβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • παραβᾶσι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • παραβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παραβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παραβῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • παρέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέβημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρέβην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • παρέβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • παραβέβηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • παραβεβηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • παραβεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
παραβαίνων
παραβαίνωσι
παράβαλε
παραβαλεῖς
παραβαλεῖτε
παράβαλλε
παραβαλλομένους
παραβάλλοντες
παραβάλλω
 • Present
 • παραβαλλομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • παράβαλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παραβάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • παρέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • παραβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • παραβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • παραβαλῶ
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παράβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παραβάλωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • παρέβαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Perfect
 • παραβεβλημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
παραβαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: παραβάλλω
παραβάλωμεν
παραβάσει
παραβάσεις
παραβάσεων
παραβάσεως
παραβᾶσι
παραβασιλεύετε
παραβασιλεύω
παράβασιν
παράβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράβασιςπαραβάσεις
GENπαραβάσεωςπαραβάσεων
DATπαραβάσειπαραβάσεσι(ν)
ACCπαράβασι(ν)παραβάσεις
παραβάται
παραβάτην
παραβάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMπαραβάτηςπαραβάται
GENπαραβάτουπαραβατῶν
DATπαραβάτῃπαραβάταις
ACCπαραβάτηνπαραβάτας
παραβέβηκας
παραβεβηκότας
παραβεβηκότων
παραβεβλημένος
παραβῇ
παραβῆναι
παραβήσῃ
παραβησόμεθα
παραβήσονται
παραβῆτε
παραβιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act in defiance of orders
  • to strive, endeavour
  • to constrain, press, put pressure on, detain
  • to urge, compel (by entreaty)
  • to force contrary to (nature)
  • to act with force obstinately
  • to use violence to
 • Cognates: ἀποβιάζομαι, βιάζω, διαβιάζομαι, ἐκβιάζω, καταβιάζομαι, παραβιάζομαι, προσβιάζομαι
 • Forms:
  • παραβιασάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • παρεβιάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • παρεβιάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • παρεβιάζοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • παραβιασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
παραβιασάμενοι
παραβιασάμενος
παραβιβάζω
παραβιβάζων
παραβίβασον
παραβιόω
παραβιῶνται
παράβλεπε
παραβλέπετε
παραβλέπω
παραβολαί
παραβολαῖς
παραβολάς
παραβολεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to expose to danger, risk
παραβολευσάμενος
παραβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραβολήπαραβολαί
GENπαραβολῆςπαραβολῶν
DATπαραβολῇπαραβολαῖς
ACCπαραβολήνπαραβολάς
VOCπαραβολήπαραβολαί
παραβολῇ
παραβολήν
παραβολῆς
παραβολῶν
παραβουλεύω
παραβουλεύομαι
παραβουλευσάμενος
παραβῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: παραβύω
παραβύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunge into (e.g., plunge a dagger into someone), insert, stuff in, stab
 • Cognates: βύω
 • Forms:
  • παραβῦσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
παραβῶσι
παραβῶσιν