παραριθμέω
παραρρέον
παραρρέω
παραρριπτεῖσθαι
παραρριπτέω
παραρρίπτω
παράρριψον
παραῤῥυέω
παραρρυῇς
παράρρυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • curtain (of leather, hair or cloth)
  • a protective covering stretched along the side (of ships to protect the men)
  • something stretched over
 • Forms:
  • παραρρύματα Noun: Acc Plur Neut (Ex. 35:11)
παραρρύματα
παραρρυῶμεν
παραρυῶμεν