παραριθμέω
 • Meaning: to reckon in, count over, check (e.g., check the numbers), count and check (the contents)
 • Forms:
  • παρηρίθμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραρρέον
παραρρέω
 • Meaning:
  • to flow by, slip away, break away
  • to be careless
  • to neglect
  • Figurative: to be washed away, drift away
 • Forms:
  • παραρρέοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • παραρρέον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • παραρρυῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
παραρριπτεῖσθαι
παραρριπτέω
παραρρίπτω
 • Note: Alt form: παραρριπτέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw to one side, throw beside, throw aside
   • to toss
   • to hazard, run the risk
   • to admit, accept for membership or office
  • Passive:
   • to utter
   • to be thrown down
   • to be thrown aside
 • Forms:
  • παραρριπτεῖσθαι Verb: Pres Mid Infin
  • παράρριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παρέρριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παράρριψον
παραῤῥυέω
 • Meaning: to let slip, flow by, i.e., (figuratively) carelessly pass (miss)
 • Forms:
  • παραρρυῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • παραρυῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
παραρρυῇς
παράρρυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • curtain (of leather, hair or cloth)
  • a protective covering stretched along the side (of ships to protect the men)
  • something stretched over
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαράρρυμαπαραρρύματα
GENπαραρρύματοςπαραρρυμάτων
DATπαραρρύματιπαραρρύμασι(ν)
ACCπαράρρυμαπαραρρύματα
παραρρύματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Concord: Ex. 35:11
 • παραρρυῶμεν
  παραρυῶμεν