παρακαθέζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit beside
 • Cognates: καθέζομαι ἕζομαι
 • Forms:
  • παρακαθεζόμενοι Verb: Pres Mid Part Nom Plur Masc
παρακαθεζόμενοι
παρακαθεσθεῖσα
παρακαθεύδοντες
παρακαθεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sleep beside, guard (someone), watch over
 • Cognates: καθεύδω
 • Forms:
  • παρακαθεύδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
παρακάθημαι
παρακαθήμενοι
παρακαθήμενον
παρακαθίζω
παρακαθίσασα
παρακαθιστάντες
παρακαθίστημι
παρακάλει
παρακαλεῖ
παρακαλεῖν
παρακαλεῖσθαι
παρακαλεῖσθε
παρακαλεῖται
παρακαλεῖτε
παρακαλέσαι
παρακαλέσαντες
παρακαλέσας
παρακαλέσατε
παρακαλέσει
παρακαλέσεις
παρακαλέσετε
παρακαλέσῃ
παρακάλεσον
παρακαλέσοντα
παρακαλέσουσι
παρακαλέσουσιν
παρακαλέσω
παρακαλέσωσι
παρακαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to call to one's side, summon
   • to invite
   • to summon to one's aid, call upon for help
   • to appeal to, urge, exhort, encourage
   • to request, implore, appeal to, entreat, plead for
   • to comfort, encourage, cheer up
   • to console, conciliate, speak to in a friendly manner, apologize to
  • Passive:
   • to permit onself to be swayed (by a call for help)
   • to be affected emotionally
   • to be pleased to respond
 • Cognates: ἀνακαλέω, ἀντικαλέω, ἐγκαλέω, εἰσκαλέω, ἐκκαλέω, ἐπικαλέω, καλέω, μετακαλέω, παρακαλέω, προεπικαλέω, προκαλέω, προσκαλέω, προσπαρακαλέω, συγκαλέω, συμπαρακαλέω
 • Forms:
  • παρακάλει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρακαλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρακαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • παρακαλεῖσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • παρακαλεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παρακαλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • παρακαλέσαι
   • Verb: Aor Act infin
   • Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • παρακαλέσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παρακαλέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παρακαλέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παρακαλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρακαλέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παρακαλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • παρακαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρακάλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παρακαλέσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • παρακαλέσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παρακαλέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παρακαλέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρακαλέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρακάλουμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • παρακαλούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • παρακαλούμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • παρακαλοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παρακαλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παρακαλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παρακαλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παρακαλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακαλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • παρακαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρακαλῶνται Verb: Pres Pass Subj 3rd Plur
  • παρακεκλημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • παρακεκλήμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
  • παρακέκλησθε Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
  • παρακληθείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • παρακληθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • παρακληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • παρακληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρακληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • παρακληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παρακληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παρακληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παρακλήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • παρακληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • παρακληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • παρεκάλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρεκάλεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρεκάλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρεκάλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεκάλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρεκάλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρεκαλοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • παρεκάλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρεκλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • παρεκλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • παρεκλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • παρεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
παρακαλούμεθα
παρακάλουμεν
παρακαλούμενος
παρακαλοῦντας
παρακαλοῦντες
παρακαλοῦντος
παρακαλοῦσα
παρακαλοῦσι
παρακαλοῦσιν
παρακάλυμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπαρακάλυμμαπαρακαλύμματα
GENπαρακαλύμματοςπαρακαλυμμάτων
DATπαρακαλύμματιπαρακαλύμμασι(ν)
ACCπαρακάλυμμαπαρακαλύμματα
παρακαλύμματι
παρακαλύπτεσθε
παρακαλύπτω
παρακαλῶ
παρακαλῶν
παρακαλῶνται
παρακαταθεμένοις
παρακαταθήκας
παρακαταθήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρακαταθήκηπαρακαταθῆκαι
GENπαρακαταθήκηςπαρακαταθηκῶν
DATπαρακαταθήκῃπαρακαταθήκαις
ACCπαρακαταθήκηνπαρακαταθήκας
VOCπαρακαταθήκηπαρακαταθῆκαι
παρακαταθήκῃ
παρακαταθήκην
παρακαταθήκης
παρακατασταθέντα
παρακατατίθημι
παρακείμεθα
παράκειμαι
παρακείμενα
παρακειμένην
παρακειμένης
παρακείμενοι
παρακειμένους
παράκεινται
παράκειται
παρακεκαλυμμένον
παρακέκλημαι
παρακεκλήμεθα
παρακεκλημένοι
παρακέκλησθε
παρακελεύομαι
παρακελεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to command, order
   • to encourage
   • to urge along
   • to exhort (someone to act in a specific way)
  • Middle:
   • to exhort
 • Cognates: διακελεύω, κελεύω, κελεύω, παρακελεύω
 • Forms:
  • παρεκελευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρακελεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρεκέλευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
παρακεχειμακότι
παρακλείω
παρακληθείς
παρακληθέντες
παρακληθῇ
παρακληθῆναι
παρακληθῇς
παρακληθήσεσθε
παρακληθήσεται
παρακληθήσονται
παρακλήθητι
παρακληθῶσι
παρακληθῶσιν
παρακλήσει
παρακλήσεις
παρακλήσεσιν
παρακλήσεως
παράκλησι
παράκλησιν
παράκλησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράκλησιςπαρακλήσεις
GENπαρακλήσεωςπαρακλήσεων
DATπαρακλήσειπαρακλήσεσι(ν)
ACCπαράκλησι(ν)παρακλήσεις
παρακλητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comforting, providing comfort, stimulating, hortatory
 • Forms:
  • παρακλητικούς Adj: Acc Plur Masc
παρακλητικούς
παράκλητοι
παράκλητον
παρακλήτορες
παράκλητος
παρακλήτωρ
παρακλίνω
παρακμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be past the prime, past one's prime
 • Cognates: ἀκμάζω, συνακμάζω
 • Forms:
  • παρακμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
παρακμάσῃ
παρακοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unwillingness to hear, inattention
 • Cognates: ἀκοή, παρακοή, ὑπακοή
 • Forms:
  • παρακοήν Noun: Acc Sing Fem
  • παρακοῆς Noun: Gen Sing Fem
παρακοήν
παρακοῆς
παράκοιτοι
παράκοιτος
παρακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to overtake
  • to follow, attain, fully know, have understanding
  • to follow very close behind
  • to follow near, i.e., (figuratively) attend (as a result), trace out, conform to
  • to befall, come upon (someone)
 • Cognates: ἀκολουθέω, ἐπακολουθέω, ἐξακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • παρηκολούθησεν
   • Verb: FutPerf Act Infin
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρηκολούθηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παρηκολουθηκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
  • παρηκολουθηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • παρηκολουθηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • παρηκολούθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρακολουθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρακολουθήσειν Verb: Fut Act Infin
  • παρακολουθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παρακολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παρακολουθήσει
παρακολουθήσειν
παρακολουθήσουσιν
παρακολουθοῦντα
παρακομίζειν
παρακομίζοντα
παρακομίζοντας
παρακομιζόντων
παρακομίζω
παρακομίσαντες
παρακούειν
παρακούεις
παρακούουσι
παρακούουσιν
παρακούσας
παρακούσασι
παρακούσασιν
παρακούσῃ
παρακούσῃς
παρακούσωμεν
παρακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay no attention to, ignore (something), disregard
  • to overhear, hear what is not intended for one's ears
  • to refuse to listen to
  • to disobey
 • Cognates: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, ἐπακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
  • παρακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • παρακούειν Verb: Pres Act Infin
  • παρακούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρακούουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακούουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παρακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρήκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρήκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρακούσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur masc/Neut
  • παρακούσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur masc/Neut
παρακρούω
παρακύπτει
παρακυπτομένας
παρακύπτουσα
παρακύπτω
παρακύπτων
παρακύψαι
παρακύψας
παρακύψασα