παραμεῖναι
  • Parse:
    • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
    • Verb: Aor Act Infin
    • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Root: παραμένω
παραμείνας
παραμείνῃ
παραμείνητε
παράμεινον
παραμένει
παραμένειν
παραμενεῖν
παραμένουσα
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
    • Verb: Fut Act Part Nom Sing Fem
  • Root: παραμένω
παραμένουσιν
παραμένω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to remain, stay, abide, endure
    • to hold on to and remain loyal to
    • to stay beside (to serve)
    • to survive
    • to continue (in an occupation or office)
    • to remain a long time without going away
  • Cognates: ἀναμένω, ἀπομένω, διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, καταμένω, μένω, παραμένω, περιμένω, προσμένω, συμπαραμένω, ὑπομένω
  • Forms:
    • παρέμειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
    • παραμένουσα
      • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
      • Verb: Fut Act Part Nom Sing Fem
    • παράμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd sing
    • παραμείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
    • παραμεῖναι
      • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
      • Verb: Aor Act Infin
      • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
    • παραμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
    • παραμείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
    • παραμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
    • παραμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • παραμενεῖν Verb: Pres Act Infin
    • παραμένειν Verb: Pres Act Infin
    • παραμένουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
    • παρέμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • παρέμενεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
    • παραμένων
      • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
      • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
παραμενῶ
παραμένων
  • Parse:
    • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
    • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: παραμένω
παραμίγνυμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to mix with
παράμονοι
παράμονον
παράμονος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
    • Of things: lasting, constant, enduring
    • Of person: steadfast, constant, stubborn, persistent
  • Forms:
    • παράμονοι Adj: Nom Plur Masc
    • παράμονον
      • Adj: Nom/Acc Sing Neut
      • Adj: Acc Sing Masc
παραμυθεῖσθε
παραμυθέομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning: to comfort, encourage, cheer up (someone), lit.: to speak alongside
  • Cognates: μυθέομαι
  • Forms:
    • παραμυθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
    • παραμυθήσωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
    • παραμυθούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
    • παραμυθούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
παραμυθήσωνται
παραμυθία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • persuasion
    • comfort, consolation, encouragement, exhortation
    • relief from distressful situation
  • Forms:
    • παραμυθίαν Noun: Acc Sing Fem
παραμυθίαν
παραμύθιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
    • comfort, consolation, encouragement, alleviation
    • expression of comfort and encouragement
παραμυθούμενοι
παραμυθούμενος