παραμεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: παραμένω
παραμείνας
παραμείνῃ
παραμείνητε
παράμεινον
παραμένει
παραμένειν
παραμενεῖν
παραμένουσα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Part Nom Sing Fem
 • Root: παραμένω
παραμένουσιν
παραμενοῦσιν
παραμένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remain, stay, abide, endure
  • to hold on to and remain loyal to
  • to stay beside (to serve)
  • to survive
  • to continue (in an occupation or office)
  • to remain a long time without going away
 • Cognates: ἀναμένω, ἀπομένω, διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, καταμένω, μένω, παραμένω, περιμένω, προσμένω, συμπαραμένω, ὑπομένω
 • Forms:
  • παρέμειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παραμένουσα
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
   • Verb: Fut Act Part Nom Sing Fem
  • παράμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd sing
  • παραμείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • παραμεῖναι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • παραμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραμείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παραμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παραμενεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παραμένειν Verb: Pres Act Infin
  • παραμένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρέμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέμενεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παραμένων
   • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
παραμενῶ
παραμένων
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παραμένω
παραμίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mix with
παράμονοι
παράμονον
παράμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: lasting, constant, enduring
  • Of person: steadfast, constant, stubborn, persistent
 • Forms:
  • παράμονοι Adj: Nom Plur Masc
  • παράμονον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
παραμυθεῖσθε
παραμυθέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to comfort, encourage, cheer up (someone), lit.: to speak alongside
 • Cognates: μυθέομαι
 • Forms:
  • παραμυθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • παραμυθήσωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
  • παραμυθούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • παραμυθούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
παραμυθήσωνται
παραμυθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • persuasion
  • comfort, consolation, encouragement, exhortation
  • relief from distressful situation
 • Forms:
  • παραμυθίαν Noun: Acc Sing Fem
παραμυθίαν
παραμύθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • comfort, consolation, encouragement, alleviation
  • expression of comfort and encouragement
παραμυθούμενοι
παραμυθούμενος