παραναγινώσκεται
παραναγινώσκω
 • Meaning:
  • to read publicly, read aloud
  • to read beside, compare, collate
 • Forms:
  • παρανεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παραναγινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρανέγνωμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρανέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παραναγνούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παραναγνωσθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
παραναγνούς
παραναγνωσθέντος
παρανακλίνω
 • Meaning: to lay beside, bend
 • Forms:
  • παρανέκλινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
παραναλίσκω
 • Active Meaning:
  • to waste, squander
  • to spend amiss, spend recklessly
 • Passive Meaning:
  • to be consumed
  • to be lost to no purpose
 • Forms:
  • παρανηλώμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
παρανάλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: useless expense, waste
παραναστείλας
παρανέγνω
παρανέγνωμεν
παρανεγνώσθη
παρανέκλινας
παρανηλώμεθα
παρανήχομαι
 • Meaning: to swim along
 • Forms:
  • παρανηχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
παρανηχόμενος
παράνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, foolishness
παράνομα
παρανομεῖν
παρανομεῖς
παρανομεῖτε
παρανομέω
 • Meaning: to act contrary to the law, break the law, transgress the law, act unlawfully, be opposed to law
 • Forms:
  • παρανομοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • παρανομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρανομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρανομεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • παρανομήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
  • παρανομοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • παρανομούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • παρανομούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • παρανομοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρανομῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παρηνόμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρηνόμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
παρανομησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: παρανομέω
παρανομήσασι, παρανομήσασιν
παρανομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lawlessness, evil-doing, transgression of the law
 • Forms:
παρανομίᾳ
παρανομίαι
παρανομίαις
παρανομίαν
παρανομίας
παράνομοι
παρανόμοις
παράνομον
παράνομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • contrary to law, lawless, unlawful
  • inclined to transgress the law
 • Substantival Meaning:
  • transgressor, law-breaker
 • Forms:
παρανόμου
παρανομοῦντες
παρανομοῦντος
παρανομούντων
παρανόμους
παρανομούσης
παρανομοῦσι, παρανομοῦσιν
παρανόμῳ
παρανόμων
παρανομῶν
παρανόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawlessly, unlawfully
παρανομώτατος
 • Parse: Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most lawless, most violent