παραναγινώσκω
παραναγνούς
παραναγνωσθέντος
παρανακλίνω
παραναλίσκω
παρανέκλινας
παρανηλώμεθα
παράνοια
παράνομα
παρανομεῖν
παρανομεῖς
παρανομεῖτε
παρανομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act contrary to the law, break the law, transgress the law, act unlawfully, be opposed to law
 • Cognates: ἀνομέω, ἰσονομέω, οἰκονομέω, παρανομέω
 • Forms:
  • παρανομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παρανομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρανομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρανομεῖτε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • παρανομήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • παρανομοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παρανομούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • παρανομούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • παρανομοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρανομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρηνόμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
παρανομήσασιν
παρανομία
παρανομίᾳ
παρανομίαι
παρανομίαις
παρανομίαν
παρανομίας
παράνομοι
παρανόμοις
παράνομον
παράνομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • contrary to law, lawless, unlawful
   • inclined to transgress the law
  • Substantival:
   • transgressor
 • Cognates: ἄνομος, ἔννομος, νόμος, οἰκονόμος, παράνομος, χριστόνομος
 • Forms:
  • παράνομα Adj: Acc Plur Neut
  • παράνομοι Adj: Nom Plur Masc
  • παρανόμοις Adj: Dat Plur Masc
  • παράνομον Adj: Acc Sing Masc
  • παρανόμου Adj: Gen Sing Masc
  • παρανόμους Adj: Acc Plur Masc
  • παρανόμῳ Adj: Dat Sing Masc
παρανόμου
παρανομοῦντες
παρανομοῦντος
παρανομούντων
παρανόμους
παρανομούσης
παρανομοῦσιν
παρανόμῳ
παρανόμων
παρανομῶν
παρανόμως