εὐρακύλων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: northeast wind
εὕραμεν
εὑράμενος
εὗραν
εὑρέ
εὗρε
εὑρεθείη
εὑρεθείημεν
εὑρεθείητε
εὑρεθείς
εὑρεθεῖσα
εὑρεθεῖσαν
εὑρεθείσας
εὑρεθείσης
εὑρεθεῖσιν
εὑρεθέν
εὑρεθέντα
εὑρεθέντας
εὑρεθέντες
εὑρεθέντι
εὑρεθέντος
εὑρεθέντων
εὑρέθη
εὑρεθῇ
εὑρέθημεν
εὑρέθην
εὑρεθῆναι
εὑρέθης
εὑρεθῇς
εὑρέθησαν
εὑρεθήσεται
εὑρεθήσομαι
εὑρεθησόμεθα
εὑρεθήσονται
εὑρεθῆτε
εὑρεθήτω
εὑρεθῶ
εὑρεθῶμεν
εὑρεθῶσι
εὑρεθῶσιν
εὑρεῖν
εὐρεῖς
εὕρεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a prize, an invention, discovery
  • unexpected good fortune, windfall
  • what is affordable
εὗρεν
εὕρες
εὕρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a finding, discovery, invention, conception, solving
  • act of finding what one searches for
  • act of devising
 • Cognates: ἐξεύρεσις, εὕρεσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὕρεσιςεὑρέσεις
GENεὑρέσεωςεὑρέσεων
DATεὑρέσειεὑρέσεσι(ν)
ACCεὕρεσι(ν)εὑρέσεις
εὕρετε
εὑρετῇ
εὑρέτην
εὑρετής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an inventor, discoverer
  • one who designs (something) and does it
 • Forms:
  • εὑρέτην Noun: Acc Sing Masc
εὑρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: discoverable, found at, situated at
 • Forms:
  • εὑρετῇ Adj: Dat Sing Fem
εὑρέτωσαν
εὕρῃ
εὕρηκα
εὑρήκαμεν
εὕρηκας
εὑρήκατε
εὕρηκε
εὕρηκεν
εὑρηκέναι
εὑρηκώς
εὕρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: discovery, invention
εὑρημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: εὑρίσκω
εὕρηνται
εὕρῃς
εὑρήσει
εὑρήσεις
εὑρήσετε
εὑρήσῃς
εὑρήσομεν
εὑρήσουσι
εὑρήσουσιν
εὕρηται
εὕρητε
εὔριζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-rooted
 • Forms:
  • εὐρίζῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • εὐρίζων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
εὐρίζῳ
εὐρίζων
εὑρίσκει
εὑρίσκειν
εὑρίσκεις
εὑρίσκεται
εὑρίσκετε
εὑρίσκετο
εὑρίσκῃ
εὑρίσκηται
εὐρισκόμεθα
εὑρίσκομεν
εὑρισκόμενοι
εὑρισκομένοις
εὑρισκόμενος
εὑρισκομένου
εὑρισκομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: εὑρίσκω
εὕρισκον
εὑρίσκον
εὑρίσκοντα
εὑρίσκονται
εὑρίσκοντες
εὑρίσκοντο
εὑρίσκοντος
εὑρίσκουσα
εὑρίσκουσι
εὑρίσκουσιν
εὑρίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to find, discover, come upon
   • to find, get, obtain, receive (e.g., Gen 6:8)
   • to undergo and experience
   • to encounter, find (someone or something in a certain location or state)
   • to discover (a fact after examination)
  • Passive:
   • to be available, at one's disposal
   • to exist, be present
   • to reveal oneself, present oneself
   • to cope with
 • Cognates: ἀνευρίσκω, ἐξευρίσκω, εὑρίσκω
 • Forms:
 • Present
 • εὑρίσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὑρίσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εὑρισκομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • εὑρίσκειν Verb: Pres Act Infin
 • εὑρίσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὑρίσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • εὑρίσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εὑρίσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • εὐρισκόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • εὑρίσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὑρισκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • εὑρισκομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • εὑρισκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • εὑρισκομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • εὕρισκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • εὑρίσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • εὑρίσκονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρίσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • εὑρίσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • εὑρίσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • εὑρίσκουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • εὑρίσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὑρίσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • εὑρίσκετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • εὑρίσκοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • εὕρισκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ηὑρίσκετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • ηὕρισκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • εὑρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὑρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὑρεθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • εὑρεθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • εὑρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὑρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • εὑρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • εὑρήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • εὑρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • εὑρέ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εὗρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὑρεθείητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • εὑρεθείημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • εὕραμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εὗραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὑρεθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • εὑρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὑρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὑρέθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • εὑρέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • εὑρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εὑρέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • εὑρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρεθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • εὕροι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εὕροιεν Verb: 2Aor Act 3rd Plur
 • εὕροιμι Verb: 2Aor Act Opt 1st Sing
 • εὕροις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • εὕροισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εὕροιτε Verb: Aor Act Opt 2nd Plur
 • εὕροιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • εὕρομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εὗρον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • εὕροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὕρω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • εὕρωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • εὕρωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εὕρωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ηὑρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ηὑρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὑρεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • εὑρεθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • εὑρεθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • εὑρεθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • εὑρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • εὑρεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εὗρεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὕρες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὕρετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εὑρέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εὕρῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὕρῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • εὑρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὕρητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Aorist Participle
 • εὐρών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • εὑρόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • εὑρόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • εὑρόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • εὑροῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • εὑρόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • εὑροῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
 • εὑρούσαις Verb: Aor Act Part Dat Plur Fem
 • εὑράμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • εὑρεθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • εὑρεθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • εὑρεθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • εὑρεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • εὑρεθείσας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
 • εὑρεθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • εὑρεθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • εὑρεθέν Verb: 1Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • εὑρεθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • εὑρεθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • εὑρεθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • εὑρεθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
 • εὑρεθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Perfect
 • εὑρημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εὕρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εὑρήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • εὕρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εὑρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εὕρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εὑρηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • εὑρηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • εὕρηνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
 • εὕρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
εὑρίσκων
εὕροι
εὕροιεν
εὕροιμι
εὕροις
εὕροισαν
εὕροιτε
εὕροιτο
εὐροκλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: southeast wind
εὕρομεν
εὗρον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: εὑρίσκω
εὑρόντα
εὑρόντες
εὑρόντι
εὑρόντος
εὖρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breadth, width
 • Forms:
  • εὔρους Noun: Gen Sing Neut
εὕροσαν
εὔρους
εὑροῦσα
εὑροῦσαι
εὑρούσαις
εὔρυθμον
εὔρυθμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rhythmical, harmonious
 • Forms:
  • εὔρυθμον Adj: Acc Sing Masc (Esther 4:17s)
εὐρυκλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: southeast wind
εὐρύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: broad, wide
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐρύςεὐρεῖαεὐρύ
GENεὐρέοςεὐρείαςεὐρέος
DATεὐρεῖεὐρείᾳεὐρεῖ
ACCεὐρύνεὐρεῖανεὐρύ
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐρεῖςεὐρεῖαιεὐρέα
GENεὐρέωνεὐρειωνεὐρέων
DATεὐρέσιεὐρείαιςεὐρέσι
ACCεὐρεῖςεὐρείαςεὐρέα
εὐρυχωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: expanse, room, large open space, spaciousness
εὐρύχωροι
εὐρύχωρον
εὐρύχωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: broad, spacious, roomy
 • Forms:
  • εὐρύχωροι Adj: Nom Plur Masc
  • εὐρύχωρον Adj: Acc Sing Masc
  • εὐρυχώρῳ Adj: Dat Sing Neut
εὐρυχώρῳ
εὕρω
εὕρωμεν
εὐρών
εὕρωσι
εὕρωσιν
εὔρωστον
εὔρωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stout, strong, robust
 • Forms:
  • εὔρωστον Adj: Nom Sing Neut
εὐρώστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strongly, mightily, vigorously
εὐρωτιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be mouldy, become mouldy
 • Forms:
  • εὐρωτιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
εὐρωτιῶν