εὐτάκτει
εὐτακτέω
 • Meaning:
  • to pay regularly
  • to be orderly, behave well
 • Forms:
  • εὐτάκτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
εὐτάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well-ordered, orderly, organized
εὐταξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good arrangement, good condition
  • orderliness
  • good discipline
 • Forms:
εὐταξίαν
εὐτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state of being blessed with children, the blessing of children
  • good children, a breed of goodly children
 • Forms:
εὐτεκνίας
εὔτεκνον
εὔτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with many children, with good children
 • Forms:
  • εὔτεκνον Adj: Acc Sing Masc
εὐτελεῖ
εὐτελεῖς
εὐτελές
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: cheap
 • Root: εὐτελής
εὐτελεστέρα
εὐτελέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὐτελής
 • Meaning: more vile, cheaper
εὐτελῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐτελής
εὐτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see εὐτελέστερος
 • Meaning:
  • poor quality, cheaply made
  • vile
  • worthless, easily paid for, cheap, of little value, paltry
 • Forms:
εὐτελοῦς
εὐτελῶν
εὐτελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • cheaply, meanly
  • poorly (in quality)
εὔτηκτον
εὔτηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easily melted, easily dissolved
 • Forms:
εὔτοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bringing forth easily
εὐτολμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: courage, boldness, daring
 • Forms:
εὐτολμίας
εὐτονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have power
εὐτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tension, vigour
  • mental ability to act strenuously
 • Forms:
εὐτονίας
εὔτονον
εὔτονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-strung, vigorous, vigorously, energetic, active, strenuously
 • Forms:
  • εὔτονον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom Sing Neut
  • εὐτονώτερε Comparative Adj: Voc Sing Masc
  • εὐτονώτερον Comparative Adj: Acc Sing Masc
εὐτόνου
 • Parse #1:
  • Adj: Gen Sing MFN
 • Meaning: vigorous, well-strung
 • Root: εὔτονος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
 • Meaning: to have power
 • Root: εὐτονέω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
 • Meaning: to bolster, tone up, brace
 • Root:
εὐτονόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bolster, tone up, brace
εὐτόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, vehemently, vigorously, intensely, loudly
εὐτονώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most vigorous
εὐτονώτερε
εὐτονώτερον
εὐτονώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more vigorous
εὐτραπελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Good sense: wittiness, witticism, facetiousness
  • Bad sense: coarse jesting, ribaldry, buffoonery, deriding joke, defamatory ridiculing, sarcasm
εὐτρέπιζε, εὐτρέπιζεν
εὐτρεπίζετο
εὐτρεπίζω
 • Active Meaning:
  • to make ready, get ready
  • to restore
 • Passive Meaning:
  • to be made ready
 • Forms:
  • εὐτρεπίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐτρέπιζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
εὐτρεπίσαι
εὐτύχει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to be prosperous, fortunate
 • Root: εὐτυχέω
εὐτυχέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: more successful, more fortunate
 • Root: εὐτυχής
εὐτυχέω
 • Meaning: to be prosperous, fortunate
εὐτύχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: piece of good luck, success
εὐτυχημάτων
εὐτυχῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • fortunately, successfully
εὐτυχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: successful, fortunate
εὐτύχησεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be prosperous, fortunate
 • Root: εὐτυχέω
εὐτυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good luck, success
εὐτυχίαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: good luck, success
 • Root: εὐτυχία
εὐτυχοῦσι, εὐτυχοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be prosperous, fortunate
 • Root: εὐτυχέω