εὐτάκτει
εὐτακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay regularly
  • to be orderly, behave well
 • Cognates: ἀτακτέω
 • Forms:
  • εὐτάκτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
εὐτάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well-ordered, orderly, organized
εὐταξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good arrangement, good condition
  • orderliness
  • good discipline
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐταξίαεὐταξίαι
GENεὐταξίαςεὐταξιῶν
DATεὐταξίᾳεὐταξίαις
ACCεὐταξίανεὐταξίας
VOCεὐταξίαεὐταξίαι
εὐταξίαν
εὐτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state of being blessed with children, the blessing of children
  • good children, a breed of goodly children
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐτεκνίαεὐτεκνίαι
GENεὐτεκνίαςεὐτεκνιῶν
DATεὐτεκνίᾳεὐτεκνίαις
ACCεὐτεκνίανεὐτεκνίας
VOCεὐτεκνίαεὐτεκνίαι
εὐτεκνίας
εὔτεκνον
εὔτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with many children, with good children
 • Forms:
  • εὔτεκνον Adj: Acc Sing Masc
εὐτελεῖ
εὐτελεστέρα
εὐτελῆ
εὐτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • poor quality, cheaply made
  • vile
  • worthless, easily paid for, cheap, of little value, paltry
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐτελήςεὐτελές
GENεὐτελοῦς
DATεὐτελεῖ
ACCεὐτελῆεὐτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐτελεῖςεὐτελῆ
GENεὐτελῶν
DATεὐτελέσι(ν)
ACCεὐτελεῖςεὐτελῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • εὐτελεστέρα Adj: Nom Sing Fem Comparative
εὐτελοῦς
εὐτελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • cheaply, meanly
  • poorly (in quality)
εὔτηκτον
εὔτηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily melted, easily dissolved
 • Forms:
  • εὔτηκτον Adj: Acc Sing Neut
εὐτολμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: courage, boldness, daring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐτολμίαεὐτολμίαι
GENεὐτολμίαςεὐτολμιῶν
DATεὐτολμίᾳεὐτολμίαις
ACCεὐτολμίανεὐτολμίας
VOCεὐτολμίαεὐτολμίαι
εὐτολμίας
εὐτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tension, vigour
  • mental ability to act strenuously
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐτονίαεὐτονίαι
GENεὐτονίαςεὐτονιῶν
DATεὐτονίᾳεὐτονίαις
ACCεὐτονίανεὐτονίας
VOCεὐτονίαεὐτονίαι
εὐτονίας
εὔτονος
εὐτόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, vehemently, vigorously, intensely, loudly
εὐτονώτερε
εὐτονώτερον
εὐτραπελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Good sense: wittiness, witticism, facetiousness
  • Bad sense: coarse jesting, ribaldry, buffoonery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐτραπελίαεὐτραπελίαι
GENεὐτραπελίαςεὐτραπελιῶν
DATεὐτραπελίᾳεὐτραπελίαις
ACCεὐτραπελίανεὐτραπελίας
VOCεὐτραπελίαεὐτραπελίαι
εὐτρέπιζε
εὐτρεπίζετο
εὐτρεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make ready, get ready
   • to restore
  • Passive:
   • to be made ready
 • Forms:
  • εὐτρεπίζετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐτρέπιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing