εὐαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good tidings, good news
 • Forms:
εὐαγγέλια
εὐαγγελίαν
εὐαγγελίας
εὐαγγελίζεσθαι
εὐαγγελίζεσθε
εὐαγγελίζεται
εὐαγγελίζηται
εὐαγγελίζομαι
εὐαγγελιζόμεθα
εὐαγγελιζόμενοι
εὐαγγελιζομένοις
εὐαγγελιζόμενος
εὐαγγελιζομένου
εὐαγγελιζομένῳ
εὐαγγελιζομένων
εὐαγγελίζονται
εὐαγγελίζοντες
εὐαγγελίζω
 • Active Meaning:
  • to declare good news, bring glad tidings
  • to bring the gospel, preach (the gospel)
 • Middle Meaning:
  • to proclaim glad tidings
  • to announce good news
 • Passive Meaning:
  • to receive good tidings
 • Forms:
Present
 • εὐαγγελίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὐαγγελίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐαγγελίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐαγγελίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • εὐαγγελίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εὐαγγελιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εὐαγγελιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εὐαγγελιζομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εὐαγγελιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὐαγγελιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • εὐαγγελιζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • εὐαγγελιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • εὐαγγελίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐαγγελίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εὐαγγελίζωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
Imperfect
 • εὐηγγελίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐηγγελίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • εὐαγγελιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • εὐαγγελιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • εὐαγγελίζεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • εὐαγγελίσαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐαγγελισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • εὐαγγελισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • εὐαγγελισαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • εὐαγγελισαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • εὐαγγελίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εὐαγγελίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • εὐαγγελισηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • εὐαγγελισθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εὐαγγελισθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εὐαγγελισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • εὐαγγελισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • εὐηγγελισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • εὐηγγελισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • εὐηγγελίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εὐηγγελίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εὐηγγέλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐηγγέλισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐηγγελίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὐηγγελίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὐαγγελίσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
Perfect
 • εὐηγγελισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
εὐαγγελίζωμαι
εὐαγγελιῇ
εὐαγγέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gospel, good news, good message, good tidings
  • reward of good news received (given to the messenger)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεὐαγγέλιονεὐαγγέλια
GENεὐαγγελίουεὐαγγελίων
DATεὐαγγελίῳεὐαγγελίοις
ACCεὐαγγέλιονεὐαγγέλια
εὐαγγελίου
εὐαγγελιοῦνται
εὐαγγελίσαι
εὐαγγέλισαι
εὐαγγελισάμενοι
εὐαγγελισάμενος
εὐαγγελισαμένου
εὐαγγελισαμένων
εὐαγγελίσασθαι
εὐαγγελίσησθε
εὐαγγελισηται
εὐαγγελισθέν
εὐαγγελισθέντες
εὐαγγελισθήτω
εὐαγγελισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: good news
εὐαγγελιστάς
εὐαγγελιστῇ
εὐαγγελιστήν
εὐαγγελιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: evangelist, a preacher of the gospel
 • Forms:
εὐαγγελιστοῦ
εὐαγγελίσω
εὐαγγελίσωμαι
εὐαγγελιῶ
εὐαγγελίῳ
εὐαγγελίων
εὐαισθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quick sensibility, vigorous capacity of sensation
εὐαισθησίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: quick sensibility, vigorous capacity of sensation
 • Root: εὐαισθησία
εὐάκουστά
εὐάκουστος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • audible
 • Forms:
  • εὐάκουστά Adj: Nom Plur Neut
εὐάλωτοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: easy to be taken, easy to be caught
 • Root: αὐαλωτος
εὐάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easy to be taken, easily caught
 • Forms:
εὐανδρεῖν
εὐανδρέω
 • Meaning: to abound in men, be in full vigour
εὐανδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • valour (on the battlefield)
  • manliness, abundance of men, store of goodly men
 • Forms:
εὐανδρίας
εὐανθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: beautifully blooming (plants)
 • Forms:
εὐανθῶν
εὐαπάντητον
εὐαπάντητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: affable, courteous
 • Forms:
εὐάρεστα
εὐαρέστει
εὐαρεστεῖν
εὐαρεστεῖται
εὐαρεστέω
 • Active Meaning:
  • to please, be pleasing (to someone)
  • to conduct oneself to the satisfaction of
 • Passive Meaning:
  • to be pleased, take delight
  • to be satisfied (with something)
 • Forms:
  • εὐαρεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
  • εὐαρεστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • εὐαριστείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εὐαρεστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐαρέστει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εὐαρεστεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐαρεστηκέναι Verb: Pres Act Infin
  • εὐαρεστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εὐαρεστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐαρεστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐαρεστήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • εὐηρέστει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • εὐηρέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • εὐηρέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐηρέστησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐηρεστηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • εὐηρέστουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • εὐηρέστουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
εὐαρεστηκέναι
εὐαρεστηκότων
εὐαρεστῆσαι
Εὐαρεστήσας
εὐαρεστήσῃ
εὐαρέστησιν
εὐαρέστησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being pleased
εὐαρεστήσω
εὐαρεστήσωμεν
εὐάρεστοι
εὐάρεστον
εὐάρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: acceptable, pleasing, well-pleasing; fully agreeable
 • Forms:
εὐαρέστους
εὐαρέστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: acceptably, please well; quite agreeably
εὐαριστείτω
εὐάρμοστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-joined, harmonious
 • Forms:
εὐαρμόστου