εὐκαιρέω
top
εὐκαιρήσῃ
εὐκαιρία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: favourable opportunity, right moment, convenient time, opportunity
 • Forms:
  • εὐκαιρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐκαιρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • εὐκαιρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐκαιρίας Noun: Acc Plur Fem
εὐκαιρίᾳ
εὐκαιρίαις
εὐκαιρίαν
εὐκαιρίας
εὔκαιρον
εὔκαιρος
εὐκαιροτάτους
εὐκαιροτάτῳ
εὐκαίρου
εὐκαίουν
εὐκαίρως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: conveniently, in season, opportunely, seasonably
εὐκατάλλακτον
top
εὐκατάλλακτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easily appeased, placable
 • Forms:
  • εὐκατάλλακτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
εὐκαταφρόνητον
εὐκαταφρόνητος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to be despised, contemptible, despicable
 • Forms:
  • εὐκαταφρόνητον Adj: Acc Sing Masc
εὐκίνητον
εὐκίνητος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily moved, mobile
 • Forms:
  • εὐκίνητον Adj: Nom Sing Neut
εὐκλεῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εὐκλεής
εὐκλεής
 • Parse:Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: renowned, famous, glorious, of good report
 • Cognates: δυσκλεής
 • Forms:
  • εὐκλεῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
εὔκλεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good repute, honour, glory, renown
 • Forms:
  • εὐκλείας Noun: Gen Sing Fem
εὐκλείας
εὐκλεῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning: gloriously, famously, well-respected
εὐκληματέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow luxuriantly, of vines
 • Forms:
  • εὐκληματοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
εὐκληματοῦσα
top
εὔκολοι
εὔκολος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy, easily satisfied, contented with one's food
 • Forms:
  • εὔκολοι Adj: Nom Plur Masc
εὐκόλως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: easily
εὐκοπία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ease, easy, facility
 • Forms:
  • εὐκοπίαν Noun: Acc Sing Fem
εὐκοπίαν
εὔκοπον
εὔκοπος
εὐκόπως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: easily
εὐκοπώτερον
εὐκοπώτερος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easier; better for toil, i.e., more facile
 • Forms:
  • εὐκοπώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
εὐκοσμεῖν
εὐκοσμέω
εὐκοσμία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orderly behaviour, good conduct, decency
 • Forms:
  • εὐκοσμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐκοσμίας Noun: Gen Sing Fem
top
εὐκοσμίᾳ
εὐκοσμίας
εὐκταίαν
εὐκταῖος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prayed for, wished for
 • Forms:
  • εὐκταίαν
   • Adj: Gen Plur Masc
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Gen Plur Fem
εὔκυκλος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-rounded, well-rimmed, well-drawn (esp. of a rainbow)
 • Forms:
  • εὐκύκλου Adj: Gen Sing Neut
εὐκύκλου