εὐκαιρέω
 • Meaning:
  • to have leisure (convenient time), spend time
  • to have a good time, have opportunity
 • Forms:
  • εὐκαιρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐκαίουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • εὐκαίουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ηὐκαίρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ηὐκαίρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
εὐκαιρήσῃ
εὐκαιρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • favourable opportunity, right moment, convenient time, opportunity
  • opportune moment (for doing something)
εὐκαιρίᾳ
εὐκαιρίαις
εὐκαιρίαν
εὐκαιρίας
εὔκαιρον
εὔκαιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see εὐκαιρότατος
 • Meaning:
  • convenient, in time of need, well-timed, opportune
  • timely, seasonable
  • well-suited
 • Forms:
εὐκαιροτάτους
εὐκαιρότατος
εὐκαιροτάτῳ
εὐκαίρου
εὐκαίουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐκαιρέω
εὐκαίρους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: well-timed, seasonable
 • Root: εὔκαιρος
εὐκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • conveniently, in season, opportunely, seasonably
  • in good time, well-timed
  • at an ideal time, at an opportune time
εὐκαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitfulness
εὐκαρπίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: fruitfulness
 • Root: εὐκαρπία
εὐκαταγώνιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easily conquered
εὐκατάλλακτον
εὐκατάλλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easily appeased, placable
 • Forms:
εὐκατάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: prone toward
εὐκαταφόρους
εὐκαταφρόνητα
εὐκαταφρόνητον
εὐκαταφρόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to be despised, contemptible, despicable
 • Forms:
  • εὐκαταφρόνητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • εὐκαταφρόνητον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὐκίνητον
εὐκίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easily moved, mobile
  • agile
  • with agility, skilfully
 • Forms:
  • εὐκίνητον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • εὐκίνητον Adj: Acc Sing Masc
εὐκλεῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐκλεής
εὐκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • renowned, famous, glorious, of good report
  • having gained a good reputation
 • Forms:
εὔκλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good repute, honour, glory, renown
  • good reputation, fame
 • Forms:
εὐκλείας
εὐκλεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gloriously, famously, well-respected
εὐκληματέω
 • Meaning: to grow luxuriantly, of vines
 • Forms:
  • εὐκληματοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
εὐκληματοῦσα
εὔκολοι
εὔκολον
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: easily satisfied
 • Root: εὔκολος
εὔκολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • easy, easily satisfied, contented with one's food
  • easy to understand
 • Forms:
εὐκόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily
εὐκοπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ease, easy, facility
  • easiness (of doing something)
 • Forms:
εὐκοπίαν
εὔκοπον
εὔκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see εὐκοπώτερος
 • Meaning: with easy labour, easy
 • Forms:
εὐκόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily
εὐκοπώτερον
εὐκοπώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὔκοπος
 • Meaning: easier; better for toil, i.e., more facile
εὐκοσμεῖν
εὐκοσμέω
 • Meaning: to behave orderly
 • Forms:
  • εὐκοσμεῖν Verb: Pres Act Infin
εὐκοσμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orderly behaviour, good conduct, decency
 • Forms:
εὐκοσμίᾳ
εὐκοσμίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: orderly behaviour, good conduct, decency
 • Root: εὐκοσμία
εὐκοσμίας
εὐκρασία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mildness, good temperature
 • Forms:
  • εὐκρασίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
εὐκρασίας
εὐκταίαν
εὐκταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prayed for, wished for
 • Forms:
εὔκυκλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • well-rounded, well-rimmed, well-drawn (esp. of a rainbow)
  • bent well and skilfully
 • Forms:
  • εὐκύκλου Adj: Gen Sing Neut
εὐκύκλου