εὐκαιρέω
εὐκαιρήσῃ
εὐκαιρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • favourable opportunity, right moment, convenient time, opportunity
  • opportune moment (for doing something)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐκαιρίαεὐκαιρίαι
GENεὐκαιρίαςεὐκαιριῶν
DATεὐκαιρίᾳεὐκαιρίαις
ACCεὐκαιρίανεὐκαιρίας
VOCεὐκαιρίαεὐκαιρίαι
εὐκαιρίᾳ
εὐκαιρίαις
εὐκαιρίαν
εὐκαιρίας
εὔκαιρον
εὔκαιρος
εὐκαιροτάτους
εὐκαιροτάτῳ
εὐκαίρου
εὐκαίουν
εὐκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • conveniently, in season, opportunely, seasonably
  • in good time
εὐκατάλλακτον
εὐκατάλλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easily appeased, placable
 • Forms:
  • εὐκατάλλακτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
εὐκαταφρόνητον
εὐκαταφρόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to be despised, contemptible, despicable
 • Forms:
  • εὐκαταφρόνητον Adj: Acc Sing Masc
εὐκίνητον
εὐκίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easily moved, mobile
  • agile
  • with agility, skilfully
 • Forms:
  • εὐκίνητον Adj: Nom Sing Neut
εὐκλεῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εὐκλεής
εὐκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • renowned, famous, glorious, of good report
  • having gained a good reputation
 • Cognates: δυσκλεής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐκλεήςεὐκλεές
GENεὐκλεοῦς
DATεὐκλεεῖ
ACCεὐκλεῆεὐκλεές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐκλεεῖςεὐκλεῆ
GENεὐκλεῶν
DATεὐκλεέσι(ν)
ACCεὐκλεεῖςεὐκλεῆ
εὔκλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good repute, honour, glory, renown
  • good reputation, fame
 • Forms:
  • εὐκλείας Noun: Gen Sing Fem
εὐκλείας
εὐκλεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gloriously, famously, well-respected
εὐκληματέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow luxuriantly, of vines
 • Forms:
  • εὐκληματοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
εὐκληματοῦσα
εὔκολοι
εὔκολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easy, easily satisfied, contented with one's food
  • easy to understand
 • Forms:
  • εὔκολοι Adj: Nom Plur Masc
εὐκόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily
εὐκοπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ease, easy, facility
  • easiness (of doing something)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐκοπίαεὐκοπίαι
GENεὐκοπίαςεὐκοπιῶν
DATεὐκοπίᾳεὐκοπίαις
ACCεὐκοπίανεὐκοπίας
εὐκοπίαν
εὔκοπον
εὔκοπος
εὐκόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily
εὐκοπώτερον
εὐκοπώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easier; better for toil, i.e., more facile
 • Forms:
  • εὐκοπώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
εὐκοσμεῖν
εὐκοσμέω
εὐκοσμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orderly behaviour, good conduct, decency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐκοσμίαεὐκοσμίαι
GENεὐκοσμίαςεὐκοσμιῶν
DATεὐκοσμίᾳεὐκοσμίαις
ACCεὐκοσμίανεὐκοσμίας
VOCεὐκοσμίαεὐκοσμίαι
εὐκοσμίᾳ
εὐκοσμίας
εὐκταίαν
εὐκταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prayed for, wished for
 • Forms:
  • εὐκταίαν
   • Adj: Gen Plur Masc
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Gen Plur Fem
εὔκυκλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • well-rounded, well-rimmed, well-drawn (esp. of a rainbow)
  • bent well and skilfully
 • Forms:
  • εὐκύκλου Adj: Gen Sing Neut
εὐκύκλου