εὐπαγής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • compact, firm
εὐπαθέω
 • Meaning:
  • to prosper, be well off, live comfortably
  • to enjoy oneself, make merry
 • Forms:
  • εὐπαθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • εὐπαθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
εὐπαθοῦντες
εὐπαθῶν
εὐπαράγωγον
εὐπαράγωγος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easy to lead astray, easy to bring into place
 • Forms:
  • εὐπαράγωγον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom Sing Neut
εὐπαρακολούθητον
εὐπαρακολούθητος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easy to follow
 • Forms:
  • εὐπαρακολούθητον
   • Adj: Acc Sing NFS
   • Adj: Nom Sing Neut
εὐπάρεδρον
εὐπάρεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: constant, devoted
 • Forms:
  • εὐπάρεδρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὐπαρρησιαστότεροs
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • speaking with increased confidence; speaking with more bold freedom
εὐπάρυφα
εὐπάρυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with fine purple border
 • Forms:
  • εὐπάρυφα Adj: Nom/Acc Plur Neut
εὐπατριδῶν
 • Parse #1:
  • Noun: Gen Plur MFN
 • Meaning: born of a noble sire
 • Root: εὔπατρις
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Gen Plur MFN
 • Meaning: of good sire; of noble sire; of noble family
 • Root: εὐπατρίδης
εὐπείθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ready obedience
  • meticulous adherence to
 • Forms:
εὐπειθείᾳ
εὐπείθειαν
εὐπειθείας
εὐπειθέω
 • Meaning:
  • to be disposed to obey, comply
  • to obey willingly
 • Forms:
  • εὐπειθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
εὐπειθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: obedient, compliant, easily persuaded
 • Forms:
εὐπειθοῦντας
εὐπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily distracting
εὐπερίστατον
εὐπερίστατος
 • Parse: Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most easily ensnared
  • most easily avoided
 • Forms:
  • εὐπερίστατον Adj: Acc Sing Fem
εὐποιΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the doing of good, the act of well-doing
  • a good deed, beneficence
  • act of helping, act of benefiting others
 • Forms:
εὐποιΐαν
εὐποιΐας
εὐπόρει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to prosper, thrive
 • Root: εὐπορέω
εὐπορεῖν
εὐπορεῖς
 • Parse: Verb: Pres/Iperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to prosper, thrive
 • Root: εὐπορέω
εὐπορεῖτο
εὐπορέω
 • Active Meaning:
  • to cause to thrive
  • to make someone prosper
  • to have the necessary means (for dealing with a difficulty)
 • Passive Meaning:
  • to prosper
  • to thrive
  • to have plenty, be well off
  • to have financial ability
 • Forms:
  • εὐπόροις
  • εὐπορῶν
  • εὐπορῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • εὐπορουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • εὐπορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐπόρησε, εὐπόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐπορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐπορηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • εὐπορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ηὐπορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
εὐπορηθείς
εὐπορηθῇ
εὐπορῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to prosper, thrive
 • Root: εὐπορέω
εὐπορῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:εὐπορέω
εὐπόρησε
εὐπόρησεν
εὐπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wealth, prosperity, pecuniary resources
 • Forms:
εὐπορίᾳ
εὐπόροις
εὐπόροις
εὔπορος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easy to pass
 • Note: Alternate form of Gen Plur: εὐπορῶν
εὐπορουμένων
εὐπορῶν
εὐπορῶν
εὐπορώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • easier to pass
εὐπραγέω
 • Meaning: to do what is right
 • Forms:
  • εὐπραγήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
εὐπραγήσαντες
εὐπραγία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • welfare, success
 • Forms:
  • εὐπραγίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
εὐπραγίας
εὐπραξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good conduct, commendable conduct
 • Forms:
εὐπραξίᾳ
εὐπραξίαν
εὐπρέπεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • splendour, goodly appearance, dignity, comeliness, beauty
  • colourable appearance, speciousness, plausibility
  • grace; good suitableness, i.e., gracefulness
 • Forms:
εὐπρεπείᾳ
εὐπρεπείαις
εὐπρέπειαν
εὐπρεπείας
εὐπρεπεῖς
εὐπρεπές
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: well-looking, comely
 • Root: εὐπρεπής
εὐπρεπέσταται
εὐπρεπέστατον
εὐπρεπέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of εὐπρεπής
 • Meaning: most beautiful, most suited
εὐπρεπεστέρα
εὐπρεπέστερον
εὐπρεπέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὐπρεπής
 • Meaning: more beautiful, more suitable
εὐπρεπῆ
εὐπρεπής
εὐπρέπους, εὐπρεποῦς
εὐπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • beautifully, handsomely, elegantly
  • suitably, fittingly
  • stylishly, attractively
εὐπρόσδεκτα
εὐπρόσδεκτοι
εὐπρόσδεκτον
εὐπρόσδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: acceptable, pleasant, welcome, favourable
 • Forms:
εὐπροσδέκτους
εὐπρόσεδρον
εὐπρόσεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: constant
 • Forms:
  • εὐπρόσεδρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὐπροσήγορα
εὐπροσήγορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • affable, courteous, easy of address, courteous speech
 • Substantival Meaning:
  • courtesy, greeting
 • Forms:
εὐπροσωπέω
 • Meaning: to make a good showing
 • Forms:
  • εὐπροσωπῆσαι Verb: Aor Act Infin
εὐπροσωπῆσαι
εὐπρόσωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: beautiful face, good-looking, pleasing to the eye
 • Forms: