εὐπαθέω
εὐπαθοῦντες
εὐπαθῶν
εὐπάρεδρον
εὐπάρεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: constant, devoted
 • Forms:
  • εὐπάρεδρον Adj: Acc Sing Neut
εὐπάρυφα
εὐπάρυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with fine purple border
 • Forms:
  • εὐπάρυφα Adj: Acc Plur Neut
εὐπείθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ready obedience
  • meticulous adherence to
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐπείθειαεὐπείθειαι
GENεὐπειθείαςεὐπειθειῶν
DATεὐπειθείᾳεὐπειθείαις
ACCεὐπείθειανεὐπειθείας
εὐπειθείᾳ
εὐπείθειαν
εὐπειθείας
εὐπειθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be disposed to obey, comply
  • to obey willingly
 • Cognates: ἀπειθέω
 • Forms:
  • εὐπειθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
εὐπειθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: obedient, compliant, easily persuaded
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐπειθήςεὐπειθές
GENεὐπειθοῦς
DATεὐπειθεῖ
ACCεὐπειθῆεὐπειθές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐπειθεῖςεὐπειθῆ
GENεὐπειθῶν
DATεὐπειθέσι(ν)
ACCεὐπειθεῖςεὐπειθῆ
εὐπειθοῦντας
εὐπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily distracting
εὐπερίστατον
εὐπερίστατος
εὐποιΐα
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐποιΐαεὐποιΐαι
εὐποιῖαι
GENεὐποιΐαςεὐποιιῶν
DATεὐποιΐᾳεὐποιΐαις
ACCεὐποιΐανεὐποιΐας
VOCεὐποιΐαεὐποιΐαι
εὐποιῖαι
εὐποιΐαν
εὐποιΐας
εὐπορεῖτο
εὐπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to thrive
   • to make someone prosper
   • to have the necessary means (for dealing with a difficulty)
  • Passive:
   • to prosper
   • to thrive
   • to have plenty, be well off
   • to have financial ability
 • Forms:
  • εὐπορεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • εὐπορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐπορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εὐπόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὐπορεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
εὐπορηθείς
εὐπορηθῇ
εὐπόρησεν
εὐπορία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐπορίαεὐπορίαι
GENεὐπορίαςεὐποριῶν
DATεὐπορίᾳεὐπορίαις
ACCεὐπορίανεὐπορίας
VOCεὐπορίαεὐπορίαι
εὐπορίᾳ
εὐπραγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do what is right
 • Forms:
  • εὐπραγήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
εὐπραγήσαντες
εὐπραξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good conduct, commendable conduct
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐπραξίαεὐπραξίαι
GENεὐπραξίαςεὐπραξιῶν
DATεὐπραξίᾳεὐπραξίαις
ACCεὐπραξίανεὐπραξίας
VOCεὐπραξίαεὐπραξίαι
εὐπραξίᾳ
εὐπραξίαν
εὐπρέπεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • splendour, goodly appearance, dignity, comeliness
  • colourable appearance, speciousness, plausibility
  • grace; good suitableness, i.e., gracefulness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐπρέπειαεὐπρέπειαι
GENεὐπρεπείαςεὐπρεπειῶν
DATεὐπρεπείᾳεὐπρεπείαις
ACCεὐπρέπειανεὐπρεπείας
εὐπρεπείᾳ
εὐπρεπείαις
εὐπρέπειαν
εὐπρεπείας
εὐπρεπεῖς
εὐπρεπέσταται
εὐπρεπέστατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
 • Root: εὐπρεπής
εὐπρεπέστατος
εὐπρεπεστέρα
εὐπρεπέστερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
 • Root: εὐπρεπής
εὐπρεπέστερος
εὐπρεπῆ
εὐπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐπρεπήςεὐπρεπές
GENεὐπρεποῦς
DATεὐπρεπεῖ
ACCεὐπρεπῆεὐπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐπρεπεῖςεὐπρεπῆ
GENεὐπρεπῶν
DATεὐπρεπέσι(ν)
ACCεὐπρεπεῖςεὐπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • εὐπρεπέσταται Adj: Nom Plur Fem superl
 • εὐπρεπέστατον
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
 • εὐπρεπέστατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • εὐπρεπεστέρα Adj: Nom Sing Fem Comparative
 • εὐπρεπέστερον
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
 • εὐπρεπέστερος Adj: Nom Sing Masc Comp
εὐπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • beautifully, handsomely, elegantly
  • suitably, fittingly
  • stylishly, attractively
εὐπρόσδεκτα
εὐπρόσδεκτοι
εὐπρόσδεκτον
εὐπρόσδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: acceptable, pleasant, welcome, favourable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐπρόσδεκτοςεὐπρόσδεκτον
GENεὐπροσδέκτου
DATεὐπροσδέκτῳ
ACCεὐπρόσδεκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐπρόσδεκτοιεὐπρόσδεκτα
GENεὐπροσδέκτων
DATεὐπροσδέκτοις
ACCεὐπροσδέκτουςεὐπρόσδεκτα
εὐπροσδέκτους
εὐπρόσεδρον
εὐπρόσεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: constant
 • Forms:
  • εὐπρόσεδρον Adj: Acc Sing Neut
εὐπροσήγορα
εὐπροσήγορος
εὐπροσωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a good showing
 • Forms:
  • εὐπροσωπῆσαι Verb: Aor Act Infin
εὐπροσωπῆσαι
εὐπρόσωπος