εὐπαθέω
εὐπαθοῦντες
εὐπαθῶν
εὐπάρεδρον
εὐπάρεδρος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: constant, devoted
 • Forms:
  • εὐπάρεδρον Adj: Acc Sing Neut
εὐπάρυφα
εὐπάρυφος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with fine purple border
 • Forms:
  • εὐπάρυφα Adj: Acc Plur Neut
εὐπείθεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ready obedience
 • Forms:
  • εὐπειθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐπείθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐπειθείας Noun: Acc Plur Fem
εὐπειθείᾳ
εὐπείθειαν
top
εὐπειθείας
εὐπειθέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be disposed to obey, comply
 • Cognates: ἀπειθέω
 • Forms:
  • εὐπειθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
εὐπειθής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: obedient, compliant, easily persuaded
εὐπειθοῦντας
εὐπερίσπαστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily distracting
εὐπερίστατον
εὐπερίστατος
εὐποιΐα
εὐποιΐαν
εὐποιΐας
εὐπορεῖτο
εὐπορέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to thrive
   • to make someone prosper
  • Passive:
   • to prosper
   • to thrive
   • to have plenty, be well off
   • to have financial ability
 • Forms:
  • εὐπορεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • εὐπορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐπορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εὐπόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὐπορεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
top
εὐπορηθείς
εὐπορηθῇ
εὐπόρησεν
εὐπορία
εὐπορίᾳ
εὐπραγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do what is right
 • Forms:
  • εὐπραγήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
εὐπραγήσαντες
εὐπραξία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good conduct
 • Forms:
  • εὐπραξίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐπραξίαν Noun: Acc Sing Fem
εὐπραξίᾳ
εὐπραξίαν
εὐπρέπεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • splendour, goodly appearance, dignity, comeliness
  • colourable appearance, speciousness, plausibility
  • grace; good suitableness, i.e., gracefulness
 • Forms:
  • εὐπρεπείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐπρεπείαις Noun: Dat Plur Fem
  • εὐπρέπειαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐπρεπείας Noun: Gen Sing Fem
εὐπρεπείᾳ
εὐπρεπείαις
εὐπρέπειαν
top
εὐπρεπείας
εὐπρεπεῖς
εὐπρεπέσταται
εὐπρεπέστατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superl
  • Adj: Acc Sing Masc Superl
 • Root: εὐπρεπής
εὐπρεπέστατος
εὐπρεπεστέρα
εὐπρεπέστερον
εὐπρεπέστερος
εὐπρεπῆ
εὐπρεπής
εὐπρεπῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:
  • beautifully, handsomely, elegantly
  • suitably, fittingly
εὐπρόσδεκτα
εὐπρόσδεκτοι
top
εὐπρόσδεκτον
εὐπρόσδεκτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: acceptable, pleasant, welcome, favourable
 • Forms:
  • εὐπρόσδεκτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • εὐπρόσδεκτοι Adj: Nom Plur Masc
  • εὐπρόσδεκτα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • εὐπροσδέκτους Adj: Acc Plur Fem
εὐπροσδέκτους
εὐπρόσεδρον
εὐπρόσεδρος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: constant
 • Forms:
  • εὐπρόσεδρον Adj: Acc Sing Neut
εὐπροσήγορα
εὐπροσήγορος
εὐπροσωπέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a good showing
 • Forms:
  • εὐπροσωπῆσαι Verb: Aor Act Infin
εὐπροσωπῆσαι
εὐπρόσωπος