εὖγε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well done! excellent!
εὔγειον
εὔγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of good soil, with good soil, fertile, fruitful
 • Forms:
  • εὔγειον Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut; Adj: Nom Sing Neut
εὐγένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nobility of birth, high descent
  • gait and appearance typical of noble birth
 • Cognates: συγγένεια
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐγένειαεὐγένειαι
GENεὐγενείαςεὐγενειῶν
DATεὐγενείᾳεὐγενείαις
ACCεὐγένειαν
εὐγενίαν
εὐγενείας
εὐγενείᾳ
εὐγένειαν
εὐγενείας
εὐγενεῖς
εὐγενέστεροι
εὐγενῆ
εὐγενής
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐγενήςεὐγενές
GENεὐγενοῦς
DATεὐγενεῖ
ACCεὐγενῆεὐγενές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐγενεῖςεὐγενῆ
GENεὐγενῶν
DATεὐγενέσι(ν)
ACCεὐγενεῖςεὐγενῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • εὐγενέστεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
εὐγενίαν
εὐγενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ennoble
 • Forms:
  • εὐγενίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
εὐγενίσας
εὐγενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nobly, bravely, well-born, of noble race, of high descent
εὔγεως
 • Parse:
 • Meaning: of good soil, of a good plot of land
εὐγλωττία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glibness, fluency of speech
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐγλωττίαεὐγλωττίαι
GENεὐγλωττίαςεὐγλωττιῶν
DATεὐγλωττίᾳεὐγλωττίαις
ACCεὐγλωττίανεὐγλωττίας
VOCεὐγλωττίαεὐγλωττίαι
εὐγνωμοσύνη
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐγνωμοσύνηεὐγνωμοσύναι
GENεὐγνωμοσύνηςεὐγνωμοσυνῶν
DATεὐγνωμοσύνῃεὐγνωμοσύναις
ACCεὐγνωμοσύνηνεὐγνωμοσύνας
VOCεὐγνωμοσύνηεὐγνωμοσύναι
εὐγνωμοσύνην
εὔγνωστοι
εὔγνωστος