εὐλάβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fear, reverence, dread, anxiety
  • caution, hesitation, scruple, discretion
 • Forms:
  • εὐλάβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐλαβείας Noun: Gen Sing Fem
εὐλάβειαν
εὐλαβείας
εὐλαβεῖς
εὐλαβεῖσθαι
εὐλαβεῖσθε
εὐλαβείσθω
εὐλαβεῖτο
εὐλαβέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fear, be afraid, be concerned, be cautious
  • to be anxious
  • to reverence, respect, treat with awe
  • to refrain from (doing something) out of a sense of awe
 • Cognates: διευλαβέομαι, εὐλαβέομαι, ὑπευλαβέομαι
 • Forms:
  • εὐλαβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • εὐλαβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • εὐλαβείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • εὐλαβεῖτο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐλαβῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • εὐλαβηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐλαβηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • εὐλαβηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εὐλαβήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • εὐλαβηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • εὐλαβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • εὐλαβηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • εὐλαβηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εὐλαβηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • εὐλαβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • εὐλαβήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • εὐλαβοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • εὐλαβοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • εὐλαβουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • εὐλαβούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐλαβουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • εὐλαβουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • εὐλαβούμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • εὐλαβοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
εὐλαβεστέρους
εὐλαβῇ
εὐλαβηθείς
εὐλαβηθεῖσα
εὐλαβήθη
εὐλαβηθῇ
εὐλαβήθην
εὐλαβηθῇς
εὐλαβήθησαν
εὐλαβηθήσεσθε
εὐλαβηθήσεται
εὐλαβηθήσῃ
εὐλαβηθήσονται
εὐλαβήθητε
εὐλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • devout, reverent, God-fearing, pious
  • cautious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐλαβήςεὐλαβές
GENεὐλαβοῦς
DATεὐλαβεῖ
ACCεὐλαβῆεὐλαβές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐλαβεῖςεὐλαβῆ
GENεὐλαβῶν
DATεὐλαβέσι(ν)
ACCεὐλαβεῖςεὐλαβῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • εὐλαβεστέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
εὐλαβοῦ
εὐλαβοῦμαι
εὐλαβουμένοις
εὐλαβούμενος
εὐλαβουμένους
εὐλαβουμένων
εὐλαβούμην
εὐλαβοῦνται
εὐλαβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • reverently, piously
  • taking hold well (thus: prudently, discreetly, cautiously)
  • cautiously, hesitatingly
εὔλαλος
εὐλόγει
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐλογέω
εὐλογεῖ
εὐλογεῖν
εὐλογεῖς
εὐλογεῖται
εὐλογεῖτε
εὐλογείτω
εὐλογείτωσαν
εὐλογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Positive:
   • to bless
   • to speak well of, praise, extol
   • to express thanks
   • to consecrate (something)
   • to provide with benefits
   • to make happy
  • Negative:
   • to curse
 • Cognates: ἀλογέω, ἀνθομολογέομαι, ἀνθομολογέω, ἀπολογέομαι, βαττολογέω, γενεαλογέω, δευτερολογέω, δοξολογέω, ἐλαιολογέω, ἐλλογέω, ἐνευλογέω, ἐξομολογέω, ἐπικαρπολογέω, ἐπιρρωγολογέομαι, εὐλογέω, ἠθολογέω, καθομολογέω, κακολογέω, κατευλογέω, κενολογέω, κοινολογέομαι, ξενολογέω, ὁμολογέω, ὁπλολογέω, προεξομολογέω, σεμνολογέω, στρατολογέω, συναρμολογέω, συνομολογέω, φορολογέω, χρησμολογέω, ψευδολογέω, ψηφολογέω
 • Forms:
  • εὐλογημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • εὐλογημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • εὐλογηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εὐλόγει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εὐλογεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐλογεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • εὐλογεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εὐλογεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • εὐλογείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εὐλογείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • εὐλογῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • εὐλογηθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • εὐλογηθείητε Verb: Aor Pass opt 2nd Plur
  • εὐλογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • εὐλογήθησαν Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • εὐλογηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εὐλογηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • εὐλογήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • εὐλόγηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • εὐλόγηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εὐλόγηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εὐλογημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • εὐλογημέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • εὐλογημένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • εὐλογημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • εὐλογημένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • εὐλογημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐλόγηνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • εὐλογῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • εὐλόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • εὐλογήσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • εὐλογήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • εὐλόγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐλογήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εὐλογήσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • εὐλογήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εὐλογησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • εὐλόγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐλογήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εὐλογήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εὐλογήσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐλογήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • εὐλογήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐλογήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εὐλογήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • εὐλόγησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εὐλογήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εὐλογήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εὐλογήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • εὐλόγηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • εὐλογοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • εὐλογουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • εὐλόγουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • εὐλογούντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • εὐλογοῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • εὐλογοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • εὐλογοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εὐλογοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • εὐλογοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • εὐλογῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • εὐλογῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • εὐλογῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ηὐλόγει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ηὐλογήθη Verb: Imp act ind 3rd Sing
  • ηὐλόγηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ηὐλόγηκας Verb: Pluperfect act Ind 2nd Sing
  • ηὐλογημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ηὐλογημένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ηὐλογημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ηὐλόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ηὐλόγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ηὐλόγησε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὐλόγησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὐλόγουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
εὐλογῇ
εὐλογηθείη
εὐλογηθείητε
εὐλογηθῇ
εὐλογηθῆναι
εὐλογήθησαν
εὐλογηθήσεται
εὐλογηθήσονται
εὐλογήκαμεν
εὐλόγηκας
εὐλόγηκε
εὐλόγηκεν
εὐλογημένα
εὐλογημέναι
εὐλογημένη
εὐλογημένῃ
εὐλογημένοι
εὐλογημένον
εὐλογημένος
εὐλογημένου
εὐλόγηνται
εὐλογῇς
εὐλόγησα
εὐλογήσαι
εὐλογῆσαι
εὐλογήσαισαν
εὐλόγησαν
εὐλογήσαντες
εὐλόγησας
εὐλογήσας
εὐλογήσατε
εὐλογησάτωσαν
εὐλόγησε
εὐλογήσει
εὐλογήσεις
εὐλογήσεν
εὐλογήσετε
εὐλογήσῃ
εὐλογήσῃς
εὐλογήσομεν
εὐλόγησον
εὐλογήσουσι
εὐλογήσουσιν
εὐλογήσω
εὐλογήσωσι
εὐλόγηται
εὐλογητή
εὐλογητοί
εὐλογητόν
εὐλογητός
εὐλογητοῦ
εὐλογία
εὐλογίᾳ
εὐλογίαι
εὐλογίαις
εὐλογίαν
εὐλογίας
εὐλογιστία
εὐλογιστίας
εὔλογον
εὔλογος
εὐλόγῳ
εὐλογοῦμεν
εὐλογουμένη
εὐλόγουν
εὐλογούντα
εὐλογοῦνται
εὐλογοῦντας
εὐλογοῦντες
εὐλογοῦσαν
εὐλογοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εὐλογέω
εὐλογῶ
εὐλογῶν
εὐλογῶσιν