εὐλάβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fear, reverence, dread, anxiety
  • caution, hesitation, scruple, discretion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐλάβειαεὐλάβειαι
GENεὐλαβείαςεὐλαβειῶν
DATεὐλαβείᾳεὐλαβείαις
ACCεὐλάβειανεὐλαβείας
εὐλάβειαν
εὐλαβείας
εὐλαβεῖς
εὐλαβεῖσθαι
εὐλαβεῖσθε
εὐλαβείσθω
εὐλαβεῖτο
εὐλαβέομαι
 • Present
 • εὐλαβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὐλαβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • εὐλαβείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • εὐλαβεῖτο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλαβῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • εὐλαβοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • εὐλαβοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εὐλαβουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • εὐλαβούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • εὐλαβουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • εὐλαβουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • εὐλαβοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • εὐλαβούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Future
 • εὐλαβηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • εὐλαβηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλαβηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • εὐλαβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • εὐλαβηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • εὐλαβηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • εὐλαβηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐλαβήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • εὐλαβηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • εὐλαβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλαβήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Perfect
εὐλαβεστέρους
εὐλαβῇ
εὐλαβηθείς
εὐλαβηθεῖσα
εὐλαβήθη
εὐλαβηθῇ
εὐλαβήθην
εὐλαβηθῇς
εὐλαβήθησαν
εὐλαβηθήσεσθε
εὐλαβηθήσεται
εὐλαβηθήσῃ
εὐλαβηθήσονται
εὐλαβήθητε
εὐλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • devout, reverent, God-fearing, pious
  • cautious

   Καὶ εὐλαβεῖς ποιήσετε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν
   And you shall make the sons of Israēl cautious about their uncleanness (Lev 15:31)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐλαβήςεὐλαβές
GENεὐλαβοῦς
DATεὐλαβεῖ
ACCεὐλαβῆεὐλαβές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐλαβεῖςεὐλαβῆ
GENεὐλαβῶν
DATεὐλαβέσι(ν)
ACCεὐλαβεῖςεὐλαβῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • εὐλαβεστέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
εὐλαβοῦ
εὐλαβοῦμαι
εὐλαβουμένοις
εὐλαβούμενος
εὐλαβουμένους
εὐλαβουμένων
εὐλαβούμην
εὐλαβοῦνται
εὐλαβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • reverently, piously
  • taking hold well (thus: prudently, discreetly, cautiously)
  • cautiously, hesitatingly
εὔλαλος
εὐλόγει
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐλογέω
εὐλογεῖ
εὐλογεῖν
εὐλογεῖς
εὐλογεῖται
εὐλογεῖτε
εὐλογείτω
εὐλογείτωσαν
εὐλογέω
 • Present
 • εὐλογεῖν Verb: Pres Act Infin
 • εὐλογεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὐλογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλογεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • εὐλογείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • εὐλογείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • εὐλογῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εὐλογῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • εὐλογοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὐλογουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • εὐλογούντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • εὐλογοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλογοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • εὐλογοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • εὐλογοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • εὐλογοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • εὐλογῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • εὐλογῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • εὐλογῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • εὐλόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εὐλόγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ηὐλόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ηὐλογήθη Verb: Imperfect act ind 3rd Sing
 • ηὐλόγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • εὐλογήθησαν Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλογηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλογηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλογήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὐλογήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • εὐλογήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • εὐλογήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εὐλογήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • εὐλογηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐλογηθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • εὐλογηθείητε Verb: Aor Pass opt 2nd Plur
 • εὐλογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εὐλόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εὐλογήσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
 • εὐλογήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εὐλόγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὐλογήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • εὐλογήσας
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὐλογήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εὐλογησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εὐλόγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογήσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὐλογήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὐλόγησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εὐλογήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ηὐλόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ηὐλόγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ηὐλόγησε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ηὐλόγησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • εὐλόγηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εὐλογημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • εὐλογημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • εὐλογήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • εὐλόγηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εὐλόγηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εὐλόγηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • εὐλογημέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • εὐλογημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • εὐλογημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • εὐλογημένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • εὐλογημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • εὐλόγηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλόγηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐλόγηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ηὐλόγηκας Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Sing
 • ηὐλογημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ηὐλογημένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ηὐλογημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
εὐλογῇ
εὐλογηθείη
εὐλογηθείητε
εὐλογηθῇ
εὐλογηθῆναι
εὐλογήθησαν
εὐλογηθήσεται
εὐλογηθήσονται
εὐλόγηκα
εὐλογήκαμεν
εὐλόγηκας
εὐλόγηκε
εὐλόγηκεν
εὐλογημένα
εὐλογημέναι
εὐλογημένη
εὐλογημένῃ
εὐλογημένοι
εὐλογημένον
εὐλογημένος
εὐλογημένου
εὐλόγηνται
εὐλογῇς
εὐλόγησα
εὐλογήσαι
εὐλογῆσαι
εὐλογήσαισαν
εὐλόγησαν
εὐλογήσαντες
εὐλόγησας
εὐλογήσας
εὐλογήσατε
εὐλογησάτωσαν
εὐλόγησε
εὐλογήσει
εὐλογήσεις
εὐλογήσεν
εὐλογήσετε
εὐλογήσῃ
εὐλογήσῃς
εὐλογήσομεν
εὐλόγησον
εὐλογήσουσι
εὐλογήσουσιν
εὐλογήσω
εὐλογήσωσι
εὐλόγηται
εὐλογητή
εὐλογητοί
εὐλογητόν
εὐλογητός
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐλογητόςεὐλογητήεὐλογητόν
GENεὐλογητοῦεὐλογητῆςεὐλογητοῦ
DATεὐλογητῷεὐλογητῇεὐλογητῷ
ACCεὐλογητόνεὐλογητήνεὐλογητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐλογητοίεὐλογηταίεὐλογητά
GENεὐλογητῶνεὐλογητῶνεὐλογητῶν
DATεὐλογητοῖςεὐλογηταῖςεὐλογητοῖς
ACCεὐλογητούςεὐλογητάςεὐλογητά
εὐλογητοῦ
εὐλογία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐλογίαεὐλογίαι
GENεὐλογίαςεὐλογιῶν
DATεὐλογίᾳεὐλογίαις
ACCεὐλογίανεὐλογίας
VOCεὐλογίαεὐλογίαι
εὐλογίᾳ
εὐλογίαι
εὐλογίαις
εὐλογίαν
εὐλογίας
εὐλογιστία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐλογιστίαεὐλογιστίαι
GENεὐλογιστίαςεὐλογιστιῶν
DATεὐλογιστίᾳεὐλογιστίαις
ACCεὐλογιστίανεὐλογιστίας
VOCεὐλογιστίαεὐλογιστίαι
εὐλογιστίας
εὔλογον
εὔλογος
εὐλόγῳ
εὐλογοῦμεν
εὐλογουμένη
εὐλόγουν
εὐλογούντα
εὐλογοῦνται
εὐλογοῦντας
εὐλογοῦντες
εὐλογοῦσαν
εὐλογοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εὐλογέω
εὐλογῶ
εὐλογῶν
εὐλογῶσιν