εὔοδα
εὐοδία
εὐοδίαι
εὐοδίαν
εὔοδοι
εὐοδοῖ
εὐοδοῖς
εὔοδος
εὐοδούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: εὐοδόω
εὐοδούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: εὐοδόω
εὐοδουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: εὐοδόω
εὐοδοῦνται
εὐοδοῦσθαι
εὐοδοῦται
εὐοδόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to find favour, grant as a favour
   • to prosper, have a prosperous journey
   • to help on the road, i.e., (passively) succeed in reaching, lead safely (to destination)
   • to succeed in business affairs
   • to have a safe journey
   • to ensure trouble-free completion of (a trip)
   • to be have success (in a mission or task)
   • to be useful
  • Passive:
   • to prosper, be successful
 • Cognates: κατευοδόω
 • Forms:
  • εὐοδοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εὐοδοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐοδοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • εὐοδούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • εὐοδούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐοδουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • εὐοδοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • εὐοδοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εὐόδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εὐοδωθείημεν Verb: Aor Pass opt 1st Plur
  • εὐοδωθείητε Verb: Aor Pass opt 2nd Plur
  • εὐοδώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εὐοδωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εὐοδωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • εὐοδωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εὐοδωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • εὐοδωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • εὐοδωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • εὐοδωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • εὐόδωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • εὐοδώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • εὐοδώσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • εὐοδώσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • εὐοδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εὐοδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εὐόδωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐοδώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐόδωσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εὐοδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εὐοδώται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • εὐώδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εὐωδώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
εὐοδωθείημεν
εὐοδωθείητε
εὐοδώθη
εὐοδωθῇ
εὐοδωθήσεσθε
εὐοδωθήσεται
εὐοδωθήσῃ
εὐοδωθήσομαι
εὐοδωθήσονται
εὐοδωθῶσιν
εὐόδωκεν
εὐόδως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily, prosperously, successfully, without difficulty
εὐόδωσα
εὐοδώσαι
εὐοδώσαντα
εὐοδώσαντι
εὐοδώσει
εὐοδώσεις
εὐόδωσεν
εὐοδώσεται
εὐοδώσῃ
εὐόδωσον
εὐοδώσω
εὐοδώται
εὐοικονόμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-arranged, auspicious
εὔοπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: open to view, conspicuous, clearly visible