εὐσεβεῖ
εὐσέβεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: godliness, religion, holiness; piety; esp., the gospel scheme
 • Cognates: δυσσέβεια
 • Forms:
  • εὐσεβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐσεβείαις Noun: Dat Plur Fem
  • εὐσέβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐσεβείας Noun: Gen Sing Fem
εὐσεβείᾳ
top
εὐσεβείαις
εὐσέβειαν
εὐσεβείας
εὐσεβεῖν
εὐσεβεῖς
εὐσεβεῖτε
εὐσεβές
εὐσεβέσιν
εὐσεβέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live piously
  • to show piety
  • to worship, revere
  • to be pious, reverent, respectful, devout
 • Cognates: ἀσεβέω, εὐσεβέω, θεοσεβέω δυσσεβέω
 • Forms:
  • εὐσεβεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐσεβεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • εὐσέβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐσεβήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εὐσεβοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • εὐσεβοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • εὐσεβούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
εὐσεβῆ
εὐσεβής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • devout, godly, pious, reverent, religious
  • holy, sacred
 • Cognates: δυσσεβής
 • Forms:
  • εὐσεβές Adj: Nom/Acc sing Neut
  • εὐσεβεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • εὐσεβέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • εὐσεβῆ Adj: Acc Sing Masc
  • εὐσεβοῦς Adj: Gen Sing Masc
  • εὐσεβῶν Adj: Gen Plur Masc
εὐσέβησαν
top
εὐσεβήσουσι
εὐσεβοῦμεν
εὐσεβοῦντας
εὐσεβούντων
εὐσεβοῦς
εὐσεβῶν
εὐσεβῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning: godly, piously
εὔσημον
εὔσημος
εὐσήμῳ
εὐσήμως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: clearly, distinctly, of good signs
εὔσκιον
εὔσκιος
εὐσπλαγχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mercy
 • Forms:
  • εὐσπλαγχνίαν Noun: Acc Sing Fem
top
εὐσπλαγχνίαν
εὔσπλαγχνοι
εὔσπλαγχνον
εὔσπλαγχνος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tender-hearted, compassionate, sympathetic, with good bowels
 • Forms:
  • εὔσπλαγχνον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • εὔσπλαγχνοι Adj: Nom Plur Masc
εὐστάθει
εὐστάθεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stability, firmness, good disposition, tranquility
 • Forms:
  • εὐσταθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐστάθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐσταθείας Noun: Acc Sing Fem
εὐσταθείᾳ
εὐστάθειαν
εὐσταθείας
εὐσταθεῖν
εὐσταθές
εὐσταθέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be steady, be stable, be tranquil, be at rest, be at peace
  • to be favourable, prosperous
  • to settle down
 • Forms:
  • εὐστάθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐσταθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐσταθήσειν Verb: Fut Act Infin
  • εὐστάθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐσταθήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • εὐσταθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • εὐσταθοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • εὐσταθοῦσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
εὐσταθῆ
top
εὐσταθής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: stable, steady, firm, quiet, calm steadfast
  • Substantival: calmness, composure
 • Forms:
  • εὐσταθές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • εὐσταθῆ Adj: Acc Plur Neut
  • εὐσταθοῦν Adj: Acc Sing Neut
  • εὐσταθοῦς Adj: Gen Sing Neut
εὐσταθήσειν
εὐστάθησεν
εὐσταθήσωσιν
εὐσταθοῦν
εὐσταθοῦντας
εὐσταθοῦντος
εὐσταθοῦς
εὐσταθοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: εὐσταθέω
εὔστοχοι
εὔστοχος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-aimed, true aim
 • Forms:
  • εὔστοχοι Adj: Nom Plur Fem
εὐστόχως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: accurately
εὐστροφία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good behaviour, suppleness, versatility
 • Forms:
  • εὐστροφίᾳ Noun: Dat Sing Fem
εὐστροφίᾳ
top
εὐσυναλλάκτως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: peaceably, easy to deal with
εὐσυνείδητοι
εὐσυνείδητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with a good conscience
 • Forms:
  • εὐσυνείδητοι Adj: Nom Plur Masc
εὔσχημον
εὐσχήμονα
εὐσχήμονας
εὐσχημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to behave with dignity or decorum
 • Cognates: ἀσχημονέω
εὐσχημόνων
εὐσχημόνως
 • Parse:Adverb
 • Meaning: decently, honestly, decorously
εὐσχημοσύνη
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gracefulness, propriety, decorum, presentability
 • Forms:
  • εὐσχημοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐσχημοσύνην Noun: Acc Sing Fem
εὐσχημοσύνῃ
εὐσχημοσύνην
εὐσχήμων
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • graceful, proper, presentable
  • prominent, of high standing, reputable, noble
 • Forms:
  • εὔσχημον Adj: Acc Sing Neut
  • εὐσχήμονα Adj: Nom Plur Neut
  • εὐσχήμονας Adj: Acc Plur Masc
  • εὐσχημόνων Adj: Gen Plur Masc