εὐδαιμονεῖν
εὐδαιμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be happy, be fortunate
 • Forms:
  • εὐδαιμονεῖν Verb: Pres Act Infin
εὐδαιμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prosperity, good fortune, good luck, opulence
 • Forms:
  • εὐδαιμονίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐδαιμονίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
  • εὐδαιμονίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
εὐδαιμονίᾳ
εὐδαιμονίαν
εὐδαιμονίας
εὐδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fair weather; a clear sky, i.e., fine weather
  • tranquility, peace and rest
 • Forms:
  • εὐδίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
εὐδίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: εὐδία
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Infin
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: εὐδιάω
εὐδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fair weather, be calm sea
 • Forms:
  • εὐδίαν
   • Verb: Fut Act Infin
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
εὐδοκεῖ
εὐδοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be well pleased, take delight
   • to consider good, consent, determine, resolve
   • to like, delight in, approve
   • to be willing gladly
   • to be favourably disposed, pleased
   • to be satisfied, happy
   • to accept favourably, accept approvingly
  • Passive:
   • to be favoured
   • to prosper
 • Cognates: ἀντιδοκέω, δοκέω, εὐδοκέω, συνευδοκέω
 • Forms:
  • ηὐδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐδοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐδοκήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδόκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • εὐδοκῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐδοκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • εὐδόκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐδοκήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εὐδόκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • εὐδοκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εὐδοκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εὐδόκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐδόκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐδοκήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐδοκήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εὐδόκησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εὐδοκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εὐδοκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εὐδοκοῦμεν
   • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • εὐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • εὐδοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εὐδοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εὐδοκῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ηὐδόκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ηὐδόκησας Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὐδόκουν Verb: Imp Act Ind 1st Sing
εὐδοκήθη
εὐδόκησα
εὐδοκῆσαι
εὐδοκήσαμεν
εὐδόκησαν
εὐδοκήσαντες
εὐδόκησας
εὐδοκήσας
εὐδόκησε
εὐδόκησεν
εὐδοκήσει
εὐδοκήσει
εὐδοκήσεις
εὐδοκήσῃ
εὐδοκήσῃς
εὐδόκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: approval, satisfaction, good pleasure
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐδόκησιςεὐδοκήσεις
GENεὐδοκήεωςεὐδοκήσεων
DATεὐδοκήσειεὐδοκήσεσι(ν)
ACCεὐδόκησινεὐδοκήσεις
εὐδόκησον
εὐδοκήσουσι
εὐδοκήσουσιν
εὐδοκήσω
εὐδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good will
  • favourable estimation
  • approval
  • state of being satisfied
  • favour, good pleasure
  • wish, desire
 • Cognates: εὐδοκία, καραδοκία, προσδοκία
 • Forms:
  • εὐδοκίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐδοκίαις Noun: Dat Plur Fem
  • εὐδοκίαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐδοκίας Noun: Gen Sing Fem
εὐδοκίᾳ
εὐδοκίαις
εὐδοκίαν
εὐδοκίας
εὐδοκιμεῖται
εὐδοκιμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to approve
   • to prove
   • to be of good repute
   • to appreciate as valuable
   • to esteem
   • to be genuine and authentic (i.e., not counterfeit money)
  • Passive:
   • to be highly esteemed
   • to be popular
 • Forms:
  • εὐδοκιμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδοκιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδοκιμοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
εὐδοκιμηθήσεται
εὐδόκιμοι
εὐδόκιμος
εὐδοκιμοῦν
εὐδοκοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκοῦσι
εὐδοκοῦσιν
εὐδόκουν
εὐδοκῶ
εὐδράνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength, bodily strength and health
 • Forms:
  • εὐδράνειαν Noun: Acc Sing Fem
εὐδράνειαν