εὐδαιμονεῖν
εὐδαιμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be happy, be fortunate
 • Forms:
  • εὐδαιμονεῖν Verb: Pres Act Infin
εὐδαιμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prosperity, good fortune, good luck, opulence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐδαιμονίαεὐδαιμονίαι
GENεὐδαιμονίαςεὐδαιμονιῶν
DATεὐδαιμονίᾳεὐδαιμονίαις
ACCεὐδαιμονίανεὐδαιμονίας
VOCεὐδαιμονίαεὐδαιμονίαι
εὐδαιμονίᾳ
εὐδαιμονίαν
εὐδαιμονίας
εὐδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fair weather; a clear sky, i.e., fine weather
  • tranquility, peace and rest
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐδίαεὐδίαι
GENεὐδίαςεὐδιῶν
DATεὐδίᾳεὐδίαις
ACCεὐδίανεὐδίας
VOCεὐδίαεὐδίαι
εὐδίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: εὐδία
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Infin
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: εὐδιάω
εὐδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fair weather, be calm sea
 • Forms:
  • εὐδίαν
   • Verb: Fut Act Infin
   • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Fut Act Nom Sing Masc
εὐδοκεῖ
εὐδοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be well pleased, take delight
   • to consider good, consent, determine, resolve
   • to like, delight in, approve
   • to be willing gladly
   • to be favourably disposed, pleased
   • to be satisfied, happy
   • to accept favourably, accept approvingly
  • Passive:
   • to be favoured
   • to prosper
 • Cognates: ἀντιδοκέω, δοκέω, εὐδοκέω, συνευδοκέω
 • Forms:
 • Present
 • εὐδοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὐδοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • εὐδοκοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • εὐδόκουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ηὐδόκουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • εὐδοκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὐδοκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ηὐδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὐδόκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εὐδοκῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐδοκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • εὐδόκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • εὐδόκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὐδόκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὐδοκήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὐδόκησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ηὐδόκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ηὐδόκησας Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
εὐδοκήθη
εὐδόκησα
εὐδοκῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκήσαμεν
εὐδόκησαν
εὐδοκήσαντες
εὐδόκησας
εὐδοκήσας
εὐδόκησε(ν)
εὐδοκήσει
εὐδοκήσει
εὐδοκήσεις
εὐδοκήσῃ
εὐδοκήσῃς
εὐδόκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: approval, satisfaction, good pleasure
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐδόκησιςεὐδοκήσεις
GENεὐδοκήεωςεὐδοκήσεων
DATεὐδοκήσειεὐδοκήσεσι(ν)
ACCεὐδόκησινεὐδοκήσεις
εὐδόκησον
εὐδοκήσουσι(ν)
εὐδοκήσω
εὐδοκία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐδοκίαεὐδοκίαι
GENεὐδοκίαςεὐδοκιῶν
DATεὐδοκίᾳεὐδοκίαις
ACCεὐδοκίανεὐδοκίας
VOCεὐδοκίαεὐδοκίαι
εὐδοκίᾳ
εὐδοκίαις
εὐδοκίαν
εὐδοκίας
εὐδοκιμεῖται
εὐδοκιμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to approve
   • to prove
   • to be of good repute
   • to appreciate as valuable
   • to esteem
   • to be genuine and authentic (i.e., not counterfeit money)
  • Passive:
   • to be highly esteemed
   • to be popular
 • Forms:
  • εὐδοκιμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδοκιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδοκιμοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
εὐδοκιμηθήσεται
εὐδόκιμοι
εὐδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • in good repute, well respected
  • honoured, famous, glorious
 • Forms:
  • εὐδόκιμοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • εὐδόκιμον Adj: Nom Sing Neut
εὐδοκιμοῦν
εὐδοκοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκοῦσι(ν)
εὐδόκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκῶ
εὐδράνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength, bodily strength and health
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐδράνειαεὐδράνειαι
GENεὐδρανείαςεὐδρανειῶν
DATεὐδρανείᾳεὐδρανείαις
ACCεὐδράνειανεὐδρανείας
εὐδράνειαν