εὐνοέω
εὐνοήσειν
εὔνοια
εὐνοίᾳ
εὔνοιαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: εὔνοια
εὐνοίας
εὐνομία
εὐνομίαν
εὐνοοῦντες
εὐνοοῦσιν
εὔνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-minded, well-disposed, kindly, friendly, loyal
εὐνουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: state of being unmarried
εὐνουχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to castrate, make a eunuch (of someone)
 • Forms:
  • εὐνούχισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐνουχίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
εὐνούχισαν
εὐνουχίσθησαν
εὐνοῦχοι
εὐνούχοις
εὐνοῦχον
εὐνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eunuch, a castrated person
  • a high-ranking eunuch
  • (someone) incapable of begetting children
  • a celibate person
 • Forms:
  • εὐνοῦχοι Noun: Nom Plur Masc
  • εὐνούχοις Noun: Dat Plur Masc
  • εὐνοῦχον Noun: Acc Sing Masc
  • εὐνούχου Noun: Gen Sing Masc
  • εὐνούχους Noun: Acc Plur Masc
  • εὐνούχῳ Noun: Dat Sing Masc
  • εὐνούχων Noun: Gen Plur Masc
εὐνούχου
εὐνούχους
εὐνούχῳ
εὐνούχων
εὐνοῶν