εὐηγγελίζετο
εὐηγγελίζοντο
εὐηγγελισάμεθα
εὐηγγελισάμην
εὐηγγελίσαντο
εὐηγγελίσατο
εὐηγγέλισε
εὐηγγέλισεν
εὐηγγελίσθη
εὐηγγελίσθησαν
εὐηγγελισμένοι
εὔηθες
εὐήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • foolish, absurd
  • simpleminded, guileless
  • good-hearted, open-hearted
 • Forms:
  • εὔηθες Adj: Acc Sing Neut
εὐήκοα
εὐήκοον
εὐήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • willing to hear, ready to hear, hearing well, hearing easily
  • willing to give ear
  • obedient, hearing obediently
 • Forms:
  • εὐήκοα Adj: Nom Plur Neut
  • εὐήκοον Adj: Acc Sing Neut
εὐημερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to succeed
  • to be successful, be victorious
  • to spend the day cheerfully
  • to live happily from day to day
  • to be happy, be in good cheer
  • to have good luck
 • Forms:
  • εὐημερηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • εὐημερησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • εὐημεροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
εὐημερηκώς
εὐημερησάντων
εὐημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prosperity, good luck
  • success, military success
  • health and wealth
  • fineness of the day, good weather
 • Cognates: δυσημερία
 • Forms:
  • εὐημερίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐημερίαις Noun: Dat Plur Fem
  • εὐημερίαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐημερίας Noun: Gen Sing Fem
εὐημερίᾳ
εὐημερίαις
εὐημερίαν
εὐημερίας
εὐημεροῦντες
εὐηρέστει
εὐηρεστηκέναι
εὐηρέστησα
εὐηρέστησαν
εὐηρέστησε
εὐηρέστησεν
εὐηρέστουν
εὐηργέτησε
εὐηργέτησεν
εὐήχης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-sounding, tuneful
 • Forms:
  • εὐήχων Adj: Gen Plur Masc
εὐήχοις
εὐήχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: euphonious, melodious
 • producing a pleasant sound
 • Forms:
  • εὐήχοις Adj: Dat Plur Neut
εὐήχων