εὐψύχει
εὐψυχέω
 • Meaning: to be glad, have courage
 • Forms:
  • εὐψύχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐψυχῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
εὐψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good courage, bravery, high spirit
 • Forms:
εὐψυχίᾳ
εὐψυχίαν
εὐψυχίας
εὔψυχοι
εὔψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of good courage, stouthearted, courageous, bold
 • Forms:
εὐψυχῶ
εὐψύχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • courageously, stoutheartedly
  • willingly