εὐχαί
εὐχαῖς
εὔχαρι
εὔχαρις
εὐχαριστεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαρίστει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαριστεῖν
εὐχαριστεῖς
εὐχαριστεῖτε
εὐχαριστείτω
εὐχαριστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be thankful, feel obligated to thank
  • to give thanks, render thanks, return thanks, express gratitude
  • to pray
 • Cognates: ἀχαριστέω, ὑπερευχαριστέω
 • Forms:
  • εὐχαριστοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • εὐχαρίστει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εὐχαριστεῖ
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εὐχαριστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐχαριστεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • εὐχαριστεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • εὐχαριστείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εὐχαριστηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εὐχαρίστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐχαριστήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εὐχαριστήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • εὐχαριστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • εὐχαριστήσατε Verb: Aor, act Ind 2nd Plur
  • εὐχαρίστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐχαρίστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐχαριστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • εὐχαριστήσωσι(ν) Verb: Aor, act Subj 3rd Plur
  • εὐχαριστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • εὐχαριστοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εὐχαριστοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • εὐχαριστούντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc/Neut
  • εὐχαριστῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • εὐχαριστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ηὐχαρίστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ηὐχαρίστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ηὐχαρίστουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
εὐχαριστηθῇ
εὐχαρίστησαν
εὐχαριστήσαντες
εὐχαριστήσαντος
εὐχαριστήσας
εὐχαριστήσατε
εὐχαρίστησε
εὐχαρίστησεν
εὐχαριστήσωμεν
εὐχαριστήσωσιν
εὐχαριστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thankfulness, gratitude, sentiment of gratefulness
  • the rendering of thanks, act of giving thanks, thanksgiving
  • the observance of the elements of the Lord's Supper
 • Forms:
  • εὐχαριστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐχαριστίαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐχαριστίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • εὐχαριστιῶν Noun: Gen Plur Fem
εὐχαριστίᾳ
εὐχαριστίαν
εὐχαριστίας
εὐχαριστιῶν
εὐχάριστοι
εὐχάριστος
εὐχαριστοῦμεν
εὐχαριστοῦντες
εὐχαριστοῦντος
εὐχαριστούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc/Neut
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαριστοῦσιν
εὐχαριστῶ
εὐχαριστῶν
εὐχάς
εὐχερεῖς
εὐχερές
εὐχερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • easy (to perform)
  • easily inclined, prone, reckless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐχερήςεὐχερές
GENεὐχεροῦς
DATεὐχερεῖ
ACCεὐχερῆεὐχερές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐχερεῖςεὐχερῆ
GENεὐχερῶν
DATεὐχερέσι(ν)
ACCεὐχερεῖςεὐχερῆ
εὐχερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily, readily, without dificulty, unhesitatingly
εὔχεσθαι
εὔχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: εὔχομαι
εὐχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prayer
  • oath, vow
  • votive offering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐχήεὐχαί
GENεὐχῆςεὐχῶν
DATεὐχῇεὐχαῖς
ACCεὐχήνεὐχάς
VOCεὐχήεὐχαί
εὐχήν
εὐχῆς
εὔχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to utter a vow
  • to pray
  • to wish for
  • to entreat
 • Cognates: ἐπεύχομαι, εὔχομαι, κατεύχομαι, προσεύχομαι
 • Forms:
  • εὖξαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐξαίμην Verb: Aor Mid Deponent optative 1st Sing
  • εὐξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • εὐξαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • εὐξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • εὔξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • εὔξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • εὔξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • εὔξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • εὔξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • εὔξησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • εὔξηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • εὔξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • εὔξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • εὔξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • εὔξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • εὐξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • εὔχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • εὔχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • εὐχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • εὐχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • εὐχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • εὐχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • εὐχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐχομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • εὐχόμην Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • εὔχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εὔχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ηὐγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ηὐγμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ηὐξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ηὔξατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • ηὔξω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ηὔχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ηὐχόμην Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ηὔχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
εὐχόμεθα
εὐχομένης
εὐχόμενοι
εὐχόμενον
εὐχόμενος
εὐχομένῳ
εὐχόμην
εὔχονται
εὔχου
εὔχρηστον
εὐχρηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ready use, utility, service rendered, serviceableness
 • Forms:
  • εὐχρηστίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
εὐχρηστίας
εὐχρηστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be serviceable, be useful
 • Forms:
  • εὔχρηστοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
εὔχρηστοι
εὔχρηστον
εὔχρηστος
εὐχῶν