εὐχαί
εὐχαῖς
εὔχαρι
εὔχαρις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: pleasing, engaging, winning, gracious, popular, charming
  • Substantival: charm, grace
 • Concord: Wis 14:20 τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας = the charm/grace of the work
 • Cognates: ἄχαρις, εὔχαρις, χάρις
 • Forms:
  • εὔχαρι Adj: Acc Sing Neut
εὐχαριστεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαρίστει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαριστεῖν
εὐχαριστεῖς
εὐχαριστεῖτε
εὐχαριστείτω
εὐχαριστέω
 • Present
 • εὐχαριστοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • εὐχαρίστει
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖ
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖν Verb: Pres Act Infin
 • εὐχαριστεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • εὐχαριστείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • εὐχαριστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὐχαριστοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • εὐχαριστοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • εὐχαριστούντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc/Neut
 • εὐχαριστῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • εὐχαριστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ηὐχαρίστουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • εὐχαριστηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐχαρίστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὐχαριστήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • εὐχαριστήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • εὐχαριστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • εὐχαριστήσατε Verb: Aor, Act Ind 2nd Plur
 • εὐχαρίστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐχαρίστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐχαριστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • εὐχαριστήσωσι(ν) Verb: Aor, act Subj 3rd Plur
 • ηὐχαρίστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ηὐχαρίστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
εὐχαριστηθῇ
εὐχαρίστησαν
εὐχαριστήσαντες
εὐχαριστήσαντος
εὐχαριστήσας
εὐχαριστήσατε
εὐχαρίστησε
εὐχαρίστησεν
εὐχαριστήσωμεν
εὐχαριστήσωσιν
εὐχαριστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thankfulness, gratitude, sentiment of gratefulness
  • the rendering of thanks, act of giving thanks, thanksgiving
  • the observance of the elements of the Lord's Supper
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐχαριστίαεὐχαριστίαι
GENεὐχαριστίαςεὐχαριστιῶν
DATεὐχαριστίᾳεὐχαριστίαις
ACCεὐχαριστίανεὐχαριστίας
VOCεὐχαριστίαεὐχαριστίαι
εὐχαριστίᾳ
εὐχαριστίαν
εὐχαριστίας
εὐχαριστιῶν
εὐχάριστοι
εὐχάριστος
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐχάριστοςεὐχάριστον
GENεὐχαρίστου
DATεὐχαρίστῳ
ACCεὐχάριστον
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐχάριστοιεὐχάριστα
GENεὐχαρίστων
DATεὐχαρίστοις
ACCεὐχαρίστουςεὐχάριστα
εὐχαριστοῦμεν
εὐχαριστοῦντες
εὐχαριστοῦντος
εὐχαριστούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc/Neut
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαριστοῦσιν
εὐχαριστῶ
εὐχαριστῶν
εὐχάς
εὐχερεῖς
εὐχερές
εὐχερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • easy (to perform)
  • easily inclined, prone, reckless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐχερήςεὐχερές
GENεὐχεροῦς
DATεὐχερεῖ
ACCεὐχερῆεὐχερές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐχερεῖςεὐχερῆ
GENεὐχερῶν
DATεὐχερέσι(ν)
ACCεὐχερεῖςεὐχερῆ
εὐχερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily, readily, without difficulty, unhesitatingly
εὔχεσθαι
εὔχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: εὔχομαι
εὐχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prayer
  • oath, vow
  • votive offering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐχήεὐχαί
GENεὐχῆςεὐχῶν
DATεὐχῇεὐχαῖς
ACCεὐχήνεὐχάς
VOCεὐχήεὐχαί
εὐχήν
εὐχῆς
εὔχομαι
 • Present
 • εὔχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὔχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • εὐχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • εὐχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • εὐχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • εὐχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • εὐχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • εὐχομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • εὔχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὔχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • εὔξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εὔξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • εὔξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • εὐχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ηὔχετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • ηὐχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ηὔχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • εὖξαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐξαίμην Verb: Aor Mid Deponent optative 1st Sing
 • εὐξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • εὐξαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • εὐξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • εὔξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εὔξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εὔξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • εὔξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • εὔξησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • εὔξηται Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
 • εὔξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • εὔξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • εὐξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ηὐξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ηὔξατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ηὔξω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ηὐγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • ηὐγμένου Verb: Perf Mid Part Gen Sing Masc
εὐχόμεθα
εὐχομένης
εὐχόμενοι
εὐχόμενον
εὐχόμενος
εὐχομένῳ
εὐχόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: εὔχομαι
εὔχονται
εὔχου
εὔχρηστον
εὐχρηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ready use, utility, service rendered, serviceableness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐχρηστίαεὐχρηστίαι
GENεὐχρηστίαςεὐχρηστιῶν
DATεὐχρηστίᾳεὐχρηστίαις
ACCεὐχρηστίανεὐχρηστίας
VOCεὐχρηστίαεὐχρηστίαι
εὐχρηστίας
εὐχρηστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be serviceable, be useful
 • Forms:
  • εὔχρηστοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
εὔχρηστοι
εὔχρηστον
εὔχρηστος
Singular
 MascFemNeut
NOMεὔχρηστοςεὔχρηστον
GENεὐχρήστου
DATεὐχρήστῳ
ACCεὔχρηστον
Plural
 MascFemNeut
NOMεὔχρηστοιεὔχρηστα
GENεὐχρήστων
DATεὐχρήστοις
ACCεὐχρήστουςεὔχρηστα
εὐχῶν