εὐθαλεῖς
εὐθαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bloom, thrive, flourish
 • Forms:
  • εὐθαλεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • εὐθαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • εὐθαλοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
εὐθαλῆ
εὐθαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • flourishing, thriving, blooming
  • full of vitality
 • Forms:
  • εὐθαλεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • εὐθαλῆ Adj: Nom Plur Neut
εὐθαλοῦν
εὐθαλῶν
εὐθαρσεῖς
εὐθαρσής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of good courage, bold, brave
   • feeling encouraged
  • Substantival: courage, boldness, bravery
 • Forms:
  • εὐθαρσεῖς Adj: Acc Plur Masc
εὐθαρσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courageously, boldly
εὐθέα
εὐθεῖα 
εὐθείᾳ 
εὐθεῖαι
εὐθείαις
εὐθεῖαν 
εὐθείας
εὐθεῖς
εὐθείων
εὐθές
εὐθέσι
εὐθέσιν
εὔθετον
εὔθετος
εὐθέτῳ
εὐθέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately, shortly afterward
εὐθῆ
εὐθηνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thrive, flourish, prosper
 • Forms:
  • εὐθηνουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • εὐθηνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐθήνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐθηνοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • εὐθηνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εὐθηνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • εὐθηνοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • εὐθηνοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • εὐθηνοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εὐθηνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
εὐθηνῆσαι
εὐθήνησαν
εὐθηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prosperity, well-being, good condition, plenty
 • Forms:
  • εὐθηνίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
  • εὐθηνίας Noun: Gen Sing Fem
  • εὐθηνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
εὐθηνίᾳ
εὐθηνίαν
εὐθηνίας
εὐθηνουμένην
εὐθηνοῦν
εὐθηνοῦνται
εὐθηνούντων
εὐθηνοῦσα
εὐθηνοῦσαν
εὐθηνοῦσι
εὐθηνοῦσιν
εὐθηνῶν
εὐθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • morally upright, straight-forward, not devious
  • conforming to good judgment
  • without a curve or bend, straight road without rugged hills or rough ground
 • Forms:
  • εὐθές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • εὐθῆ Adj: Acc Plur Neut
  • εὐθοῦς Adj: Gen Sing Masc
εὐθίκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • cleverly, conveniently, accurately
  • to the point
εὐθοῦς
εὔθραυστα
εὔθραυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily injured, brittle, fragile, easily broken
 • Forms:
  • εὔθραυστα Adj: Acc Plur Neut
εὐθύ
εὐθυδρομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to (come) with a straight course; to lay a straight course, i.e., sail direct
 • Forms:
  • εὐθυδρομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • εὐθυδρομήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
εὐθυδρομήσαμεν
εὐθυδρομήσαντες
εὐθύθητα
εὐθυμεῖ
εὐθυμεῖν
εὐθυμεῖτε
εὐθυμέω
εὔθυμοι
εὔθυμος
εὐθυμότερον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp; Acc Sing Masc Comp
 • Root: εὔθυμος
εὐθυμότερος
εὐθύμους
εὐθύμως
εὔθυνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a setting straight, correction
  • chastisement, punishment
 • Forms:
  • εὔθυναν Noun: Acc Sing Fem
εὐθῦναι
εὔθυναν
εὐθύνατε
εὐθυνεῖ
εὐθυνεῖς
εὐθύνεται
εὐθύνῃ
εὐθύνῃς
εὐθύνθη
εὔθυνον
εὐθύνοντας
εὐθύνοντος
εὐθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set on a straight path, govern, make straight, straighten, level
   • to steer straight ahead, direct aright
   • to be the right thing, be correct, be proper
   • to chastise, punish
  • Passive:
   • to be considered acceptable, to be approved
 • Cognates: διευθύνω, εὐθύνω, κατευθύνω
 • Forms:
  • εὐθῦναι Verb: Aor Act Infin
  • εὐθύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εὐθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εὐθυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εὐθύνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εὐθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εὐθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εὔθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εὐθύνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • εὐθύνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ηὐθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
εὐθύς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adverb
 • Meaning:
  • Spatial quality:
   • straight, direct, without curves or undulations
   • in proper order, well arranged
  • Moral: straightforward, open, frank, openly, not given to devious actions
  • Temporal adverb: at once, right away, immediately
 • Forms:
  • εὐθέα Adj: Acc Plur Neut
  • εὐθεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • εὐθείᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • εὐθεῖαι Adj: Nom Plur Fem
  • εὐθείαις Adj: Dat Plur Fem
  • εὐθεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • εὐθείας Adj: Acc Plur Fem
  • εὐθεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • εὐθείων Adj: Gen Plur Fem
  • εὐθέσι Adj: Dat Plur Masc
  • εὐθέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • εὐθύ Adj: Acc Sing Neut
εὐθύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • straightness, righteousness, rectitude, uprightness
  • the manner of walking without a limp or hitch or bent over
  • moral integrity
 • Forms:
  • εὐθύθητα Noun: Acc Sing Fem
  • εὐθύτητα Noun: Acc Sing Fem
  • εὐθύτητας Noun: Acc Plur Fem
  • εὐθύτητι Noun: Dat Sing Fem
  • εὐθύτητος Noun: Gen Sing Fem
εὐθύτητα
εὐθύτητας
εὐθύτητι
εὐθύτητος