ἐμέ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Acc Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: ἐγώ
ἐμεγαλαύχησεν
ἐμεγαλαύχουν
ἐμεγαλορημόνησεν
ἐμεγαλορρημόνησαν, ἐμεγαλοῤῥημόνησαν
ἐμεγαλορρημόνησας
ἐμεγαλορρημόνησεν
ἐμεγάλυνα
ἐμεγάλυνας
ἐμεγάλυνε
ἐμεγάλυνεν
ἐμεγαλύνετο
ἐμεγαλύνθη
ἐμεγαλύνθην
ἐμεγαλύνθης
ἐμεγαλύνθησαν
ἐμεγαλύνοντο
ἐμέθυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μεθύω
ἐμέθυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: μεθύω
ἐμέθυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
ἐμεθύσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
ἐμεθύσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
ἔμεινα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μένω
ἐμείναμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: μένω
ἔμειναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
ἔμεινε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μένω
ἔμεινεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μένω
ἐμείωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: μειόω
ἐμελάνησαν
ἔμελεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλω
ἐμελέτησα
ἐμελετήσαμεν
ἐμελέτησαν
ἐμελέτων
ἐμέλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλω
ἐμέλισα
ἐμέλισαν
ἐμέλισεν
ἔμελλε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἔμελλεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἔμελλες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: μέλλω
ἔμελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: μέλλω
ἐμελῴδει
ἐμεμνήμην
ἐμέμνηντο
ἐμέμψαντο
ἔμενε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μένω
ἔμενεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μένω
ἔμενον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
ἐμερίμνα
ἐμέρισα
ἐμέρισαν
ἐμερίσαντο
ἐμέρισας
ἐμερίσατο
ἐμέρισε
ἐμέρισεν
ἐμερίσθη
ἐμερίσθησαν
ἐμέσαι
ἐμεσίτευσεν
ἔμεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐμέω
ἐμετεωρίζετο
ἐμετεωρίζοντο
ἐμετεωρίσθησαν
ἔμετον
ἔμετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vomiting
  • vomit
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔμετοςἔμετοι
GENἐμέτουἐμέτων
DATἐμέτῳἐμέτοις
ACCἔμετονἐμέτους
VOCἔμετεἔμετοι
ἐμέτρησε
ἐμέτρησεν
ἐμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit out, vomit
 • Cognates: ἐμέω, ἐξεμέω
 • Forms:
  • ἐμέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἔμεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμῇ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing