ἐμέ
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Acc Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: ἐγώ
ἐμεγαλαύχησε, ἐμεγαλαύχησεν
ἐμεγαλαύχουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μεγαλαυχέω
ἐμεγαλορημόνησε, ἐμεγαλορημόνησεν
ἐμεγαλορρημόνησαν, ἐμεγαλοῤῥημόνησαν
ἐμεγαλορρημόνησας
ἐμεγαλορρημόνησε, ἐμεγαλορρημόνησεν
ἐμεγάλυνα
ἐμεγάλυνας
ἐμεγάλυνε, ἐμεγάλυνεν
ἐμεγαλύνετο
ἐμεγαλύνθη
ἐμεγαλύνθην
ἐμεγαλύνθης
ἐμεγαλύνθησαν
ἐμεγαλύνοντο
ἐμέθυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μεθύω
ἐμέθυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: μεθύω
ἐμέθυσε, ἐμέθυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
ἐμεθύσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
ἐμεθύσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
ἐμειδίασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to smile
 • Root: μειδιάω
ἐμειδίασε, ἐμειδίασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to smile
 • Root: μειδιάω
ἔμεινα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μένω
ἐμείναμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: μένω
ἔμειναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
ἔμεινε, ἔμεινεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μένω
ἔμειξα
ἐμείχθην
ἐμείωσαν
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: μειόω
ἐμελάνησαν
ἔμελε, ἔμελεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλω
ἐμελέτησα
ἐμελετήσαμεν
ἐμελέτησαν
ἐμελέτων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μελετάω
ἐμέλησε, ἐμέλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλω
ἐμέλισα
ἐμέλισαν
ἐμέλισε, ἐμέλισεν
ἔμελλε, ἔμελλεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἔμελλες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: μέλλω
ἐμέλλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μέλλω
ἔμελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μέλλω
ἐμελῴδει
ἐμεμνήμην
ἐμέμνηντο
ἐμέμφετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to blame, censure
 • Root: μέμφομαι
ἐμέμψαντο
ἔμενε, ἔμενεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μένω
ἔμενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
ἐμερίμνα
ἐμέρισα
ἐμέρισαν
ἐμερίσαντο
ἐμέρισας
ἐμερίσατο
ἐμέρισε, ἐμέρισεν
ἐμερίσθη
ἐμερίσθησαν
ἐμέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐμέω
ἐμεσίτευσε, ἐμεσίτευσεν
ἔμεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐμέω
ἐμετεωρίζετο
ἐμετεωρίζοντο
ἐμετεωρίσθησαν
ἔμετον
ἔμετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vomiting
  • vomit
ἐμέτρησε, ἐμέτρησεν
ἐμέω
 • Meaning: to spit out, vomit
 • Forms:
  • ἐμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμῶν Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • ἐμέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἔμεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἐμῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐμῇ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing