μεθ᾿
μέθαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μέθη
μέθαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μέθη
μεθαρμοζόμενα
μεθαρμόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to change places, change the order of, dispose differently, correct
  • Middle:
   • to adapt oneself (to a new order)
 • Forms:
  • μεθαρμοζόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
μέθας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθαχαβιν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: hiding themselves
μεθερμηνεύεται
μεθερμηνευόμενον
μεθερμηνευόμενος
μεθερμηνεῦσαι
μεθερμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to interpret, translate, explain over
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • μεθερμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μεθερμηνευόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • μεθερμηνευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μεθερμηνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
μέθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an intoxicant, liquor
  • drunkenness, intoxication
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμέθημέθαι
GENμέθηςμέθῶν
DATμέθῃμέθαις
ACCμέθηνμέθας
VOCμέθημέθαι
μέθῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: μέθη
μέθην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μέθη
μέθης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθιστᾷ
μεθισταμένους
μεθιστᾶν
μεθιστάναι
μεθιστάνει
μεθιστάνειν
μεθίσταντο
μεθίστημι
 • Present
 • μεθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθισταμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • μεθιστᾶν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • μεθιστάναι Verb: Pres Act Infin
 • μεθιστάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθιστάνειν Verb: Pres Act Infin
 • μεθιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μεθιστῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • μεθίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • μεταστήσῃ
  • Verb: Fut mid ind 2nd Sing
 • μεταστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μεταστήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • μεταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • μεταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • μεταστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • μεταστήσῃ
  • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • Verb: Aor mid subj 2nd Sing
 • μεταστάσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • μεταστάντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • μετασταθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • μεταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μεταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μεταστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • μετάστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μετάστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μετεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • μετεστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μετέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • μετέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
μεθιστῶν
μεθιστῶσιν
μεθοδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scheming, craftiness, wile, lie in wait, trickery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμεθοδείαμεθοδεῖαι
GENμεθοδείαςμεθοδειῶν
DATμεθοδείᾳμεθοδείαις
ACCμεθοδείανμεθοδείας
VOCμεθοδείαμεθοδεῖαι
μεθοδείαν
μεθοδείας
μεθοδεύῃ
μεθοδεύω
μεθόδοις
μέθοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMμέθοδοςμέθοδοι
GENμεθόδουμεθόδων
DATμεθόδῳμεθόδοις
ACCμέθοδονμεθόδους
VOCμέθοδεμέθοδοι
μεθόδων
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem (Est. 8:12n; 2Macc 13:18)
 • Root: μέθοδος
μεθόρια
μεθόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • boundary, border; bounded alongside, i.e., contiguous
  • the region enclosed by the boundary
  • Plural: frontier
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμεθόριονμεθόρια
GENμεθορίουμεθορίων
DATμεθορίῳμεθορίοις
ACCμεθόριονμεθόρια
μεθύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μεθύω
μεθυόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: μεθύω
μεθύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: μεθύω
μεθύουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: μεθύω
μεθύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθωσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθωσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύσκεσθαι
μεθύσκεσθε
μεθυσκόμενοι
μεθύσκον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μεθύω
μεθύσκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μεθύω
μεθύσκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to become drunk, make (someone) intoxicated
   • to drench
   • to give to drink
   • to saturate, satiate
   • to water
  • Passive:
   • to get drunk, become intoxicated, drink freely
   • to be drunk
   • to be filled (with food)
 • Forms:
  • μεθύσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μεθύσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • μεθυσκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
μεθύσκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μεθύω
μέθυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an intoxicating drink, alcohol
 • Note: Probably fermented fruit juice since distilling was not invented at this time.
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέθυσμαμεθύσματα
GENμεθύσματοςμεθυσμάτων
DATμεθύσματιμεθύσμασι(ν)
ACCμέθυσμαμεθύσματα
μεθύσματι
μεθύσματος
μεθυσμάτων
μέθυσοι
μέθυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μεθύω
μέθυσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • given to heavy drinking
  • Substantival:
   • drunkard, drunk
 • Forms:
  • μέθυσοι Adj: Nom Plur Masc
  • μεθύσου Adj: Gen Sing Masc/Neut
μεθύσου
μεθύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μεθύω
μεθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be drunk
  • to inebriate
  • to satisfy
  • to drink well, make drunk, drink to intoxication, i.e., get drunk
  • to saturate, drench
 • Forms:
 • Present
 • μεθύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • μεθυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • μεθύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • μεθύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • μεθύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μεθύσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθύσκον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • μεθύσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • μεθύσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεθύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθύσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μεθύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • μεθύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεθυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μεθυσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • μεθυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • μεθύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμέθυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμέθυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμέθυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμεθύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμεθύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μεθύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μεθύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μέθυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μεθύσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μεθύσθωσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • μεθύσθωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • μεμεθυσμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
μεθύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μεθύω
μεθώδευσεν
μεθωεσιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: registered in a genealogy, had been reckoned
 • Concord: Ezra 2:62