μεθ᾿
μέθαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μέθη
μέθαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μέθη
μεθαρμοζόμενα
μεθαρμόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to change places, change the order of, dispose differently, correct
  • Middle:
   • to adapt oneself (to a new order)
 • Forms:
  • μεθαρμοζόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
μέθας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθαχαβιν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: hiding themselves
μεθερμηνεύεται
μεθερμηνευόμενον
μεθερμηνευόμενος
μεθερμηνεῦσαι
μεθερμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to interpret, translate, explain over
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • μεθερμηνεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μεθερμηνευόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • μεθερμηνευόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • μεθερμηνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
μέθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an intoxicant, liquor
  • drunkenness, intoxication
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμέθημέθαι
GENμέθηςμέθῶν
DATμέθῃμέθαις
ACCμέθηνμέθας
VOCμέθημέθαι
μέθῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: μέθη
μέθην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μέθη
μέθης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθιστᾷ
μεθισταμένους
μεθιστᾶν
μεθιστάναι
μεθιστάνει
μεθιστάνειν
μεθίσταντο
μεθίστημι
μεθιστῶν
μεθιστῶσιν
μεθοδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scheming, craftiness, wile, lie in wait, trickery
 • Forms:
  • μεθοδείαν Noun: Acc Sing Fem
  • μεθοδείας Noun: Acc Plur Fem
μεθοδείαν
μεθοδείας
μεθοδεύῃ
μεθοδεύω
μεθόδοις
μέθοδος
μεθόδων
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem (Est. 8:12n; 2Macc 13:18)
 • Root: μέθοδος
μεθόρια
μεθόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • boundary, border; bounded alongside, i.e., contiguous
  • the region enclosed by the boundary
  • Plural: frontier
 • Forms:
  • μεθόρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
μεθύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μεθύω
μεθυόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: μεθύω
μεθύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: μεθύω
μεθύουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: μεθύω
μεθύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθωσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθωσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύσκεσθαι
μεθύσκεσθε
μεθυσκόμενοι
μεθύσκον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: μεθύω
μεθύσκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μεθύω
μεθύσκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to become drunk, make (someone) intoxicated
   • to drench
   • to give to drink
   • to saturate, satiate
   • to water
  • Passive:
   • to get drunk, become intoxicated, drink freely
   • to be drunk
   • to be filled (with food)
 • Forms:
  • μεθύσκεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • μεθύσκεσθε Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
  • μεθυσκόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
μεθύσκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μεθύω
μέθυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an intoxicating drink, alcohol
 • Note: Probably fermented fruit juice since distilling was not invented at this time.
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέθυσμαμεθύσματα
GENμεθύσματοςμεθυσμάτων
DATμεθύσματιμεθύσμασι(ν)
ACCμέθυσμαμεθύσματα
μεθύσματι
μεθύσματος
μεθυσμάτων
μέθυσοι
μέθυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μεθύω
μέθυσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • given to heavy drinking
  • Substantive:
   • drunkard, drunk
 • Forms:
  • μέθυσοι Adj: Nom Plur Masc
  • μεθύσου Adj: Gen Sing Masc
μεθύσου
μεθύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μεθύω
μεθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be drunk
  • to inebriate
  • to satisfy
  • to drink well, make drunk, drink to intoxication, i.e., get drunk
  • to saturate, drench
 • Forms:
  • ἐμέθυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμέθυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμέθυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεθύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμεθύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μεθύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεθύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μεθυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μεθύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • μεθύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • μεθύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μεθύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μεθύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μεθύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μεθύσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεθύσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • μεθύσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • μεθύσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μεθύσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μέθυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μεθυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεθυσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • μεθυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μεθύσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • μεθύσθωσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • μεθύσθωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • μεθύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μεθύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μεμεθυσμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
μεθύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μεθύω
μεθώδευσεν
μεθωεσιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: registered in a genealogy, had been reckoned
 • Concord: Ezra 2:62