μέλαθρα
μέλαθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the main beam which bears the ceiling
  • the ceiling of a room
  • structure
 • Forms:
  • μέλαθρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
μελαθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to connect by beams, fasten by beams, link by beams
 • Forms:
  • μεμελαθρωμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
μέλαινα
μέλαιναν
μελαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blacken, make black
 • Forms:
  • μελάνων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
μέλαν
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: ink, black ink, black pigment
 • Forms:
  • μέλανι Adj: Dat Sing Neut
  • μέλανος Adj: Gen Sing Neut
  • μελανώτεραι Adj: Nom Plur Fem Comp
μέλανα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: μέλας
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Root: μελανός
μέλανας
μέλανες
μελανέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn black
 • Forms:
  • ἐμελάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μελανήσει Verb: Fut Act Subj 3rd Sing
μελανήσει
μελάνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: black cummin
μέλανι
μελανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gloomy appearance
  • blackness: a black cloud
  • grief, mourning
 • Forms:
  • μελανίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μελανίᾳ
μελανοειδεῖς
μελανοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Neut
 • Meaning: black-looking, black image
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμελανοειδήςμελανοειδές
GENμελανοειδοῦς
DATμελανοειδεῖ
ACCμελανοειδῆμελανοειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMμελανοειδεῖςμελανοειδῆ
GENμελανοειδῶν
DATμελανοειδέσι(ν)
ACCμελανοειδεῖςμελανοειδῆ
μελανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be black (in colour), become black, make black
 • Forms:
  • μεμελανωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • μεμελανωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • μελανόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
μελανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: black pigment
 • Forms:
  • μέλανα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Fem
  • μέλανας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μελάνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
μέλανος
μελάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow black
 • Forms:
  • μελάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μελάνων
μελανώτεραι
μέλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: black colour, dark
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμέλαςμέλαιναμέλαν
GENμέλανοςμελαίνηςμέλανος
DATμέλανιμελαίνῃμέλανι
ACCμέλαναμέλαινανμέλαν
VOCμέλανμέλαιναμέλαν
Plural
 MascFemNeut
NOMμέλανεςμέλαιναιμέλανα
GENμελάνωνμελαινῶνμελάνων
DATμέλασιμελαίναιςμέλασι
ACCμέλαναςμελαίναςμέλανα
VOCμέλανεςμέλαιναιμέλανα
μελέα
μέλει
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Root: μέλω
μέλει
μέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhappy, miserable
 • Forms:
  • μελέα Adj: Nom Sing Fem
μέλεσι
μέλεσιν
μελέτα
μελετᾷ
μελετᾶν
μελέτας
μελετᾶσθαι
μελετᾶτε
μελετάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take care, endeavour
  • to recite repeatedly to ponder over
  • to practice, cultivate, take pains with
  • to think about, meditate upon, contemplate
  • to scrutinize, investigate
  • to raise gentle voice
 • Cognates: ἐκμελετάω, προμελετάω
 • Forms:
  • μελετώντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • μελετῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μελετῶμεν
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • μελετᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐμελέτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμελετήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐμελέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμελέτων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • μελέτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μελετᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • μελετᾶν Verb: Pres Act Infin
  • μελετᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μελετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μελετήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μελετήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μελετῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μελετῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
μελέτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of pondering over, meditation
  • object of pondering
  • thought resulting from pondering
  • study, care, attention, discourse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμελέτημελέται
GENμελέτηςμελετῶν
DATμελέτῃμελέταις
ACCμελέτηνμελέτας
VOCμελέτημελέται
μελέτῃ
μελετήσει
μελετήσεις
μελετήσω
μελέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μέλω
μελετῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: μελετάω
μελετῶν
μελετῶντες
μελετώντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μελετάω
μελετῶσιν
μέλη
μέλῃ
μέλῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
 • Root: μέλω
μελήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μέλω
μέλι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: honey
 • Forms:
  • μέλιτι Noun: Dat Sing Neut
  • μέλιτος Noun: Gen Sing Neut
μελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dismember, cut in pieces
 • Cognates: διαμελίζω, ἐκμελίζω
 • Forms:
  • ἐμέλισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμέλισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμέλισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μελιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μελισάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
μελιοῦσιν
μελισάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: μελίζω
μέλισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bee, honeybee
 • Forms:
  • μέλισσαι Noun: Nom Plur Masc
  • μέλισσαν Noun: Acc Sing Fem
  • μελίσσῃ Noun: Dat Sing Fem
  • μελισσῶν Noun: Gen Plur Fem
μέλισσαι
μέλισσαν
μελίσσῃ
μελίσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: honeycomb; relating to honey, i.e., bee (comb)
 • Forms:
  • μελισσίου Adj: Gen Sing Neut
μελισσίου
μελισσῶν
μελισσών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bee-house, apiary, bee-hive
 • Forms:
  • μελισσῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • μελισσῶνος Noun: Gen Sing Masc
μελισσῶνα
μελισσῶνος
μέλιτι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: μέλι
μέλιτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: μέλι
μέλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλειν
μέλλεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μέλλω
μέλλῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: μέλλω
μελλήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: μέλλω
μελλήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μέλλω
μέλλοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: μέλλω
μέλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: μέλλω
μέλλον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: μέλλω
μέλλοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: μέλλω
μέλλοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: μέλλω
μέλλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μέλλω
μέλλοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: μέλλω
μέλλοντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: μέλλω
μελλόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: μέλλω
μέλλουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: μέλλω
μέλλουσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: μέλλω
μέλλουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: μέλλω
μελλούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: μέλλω
μελλούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: μέλλω
μέλλουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μέλλω
μέλλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μέλλω
μέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be about to, be on the point of
  • to be destined, inevitable
  • to intend, propose, have in mind
  • to after that, (something) to come
  • to delay
 • Forms:
  • μελλούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • μέλλουσαι
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἔμελλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔμελλες Verb: Imp act Ind 2nd Sing
  • ἔμελλον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἠμελλε Verb: Imp act Ind 3rd Sing
  • ἠμελλεν Verb: Imp act Ind 3rd Sing
  • ἠμελλον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • μέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • μέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μέλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μέλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μέλλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • μελλήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μελλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μέλλοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • μέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μέλλον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • μέλλοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • μέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • μέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • μέλλοντος
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • μελλόντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • μέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • μέλλουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • μελλούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • μέλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μέλλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μέλλω
μελον
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: retreat, place to stay overnight, lodging
 • Concord: 2Kings 19:23
μέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a member, limb, or part of the body
  • a tune, melody, dirge
 • Cognates: μέλος, μετάμελος
 • Forms:
  • μέλεσι Noun: Dat Plur Neut
  • μέλεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • μέλη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • μέλῃ Noun: Dat Sing Neut
  • μελῶν Noun: Gen Plur Neut
  • μέλει Noun: Dat Sing Neut
μέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be of interest to, i.e., to concern
  • only third person singular present Ind used impersonally: it matters
  • to (take) care
  • to be of interest to, i.e., to concern
  • to be concerned about, be troubled about
 • Cognates: ἐπιμέλω
 • Forms:
  • ἐμέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμελεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • μέλῃ Verb: Pres Mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
  • μέλει Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
  • μελέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
μελῳδέω
μελῳδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a singing, chanting
  • a song, chant, musical tune
 • Forms:
  • μελῳδίαι Noun: Nom Plur Fem
μελῳδίαι
μελῳδόν
μελῳδός
μελῶν