μία
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: εἷς
μιᾷ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: εἷς
μιαίνειν
μιαίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
μιαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μιαίνω
μιαινομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μιαινόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μιαίνουσι
μιαίνουσιν
μιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stain, defile, sully, taint, contaminate, dye
  • religious disloyalty
  • marital infidelity
  • illicit sexual intercourse
  • to declare defiled
 • Cognates: ἐκμιαίνω, συμμιαίνω
 • Forms:
  • μεμιασμένη Verb: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μιάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μιάνασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • μιάνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μιαινόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • μιαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμίαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμιαίνεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐμιαίνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμίαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμιαίνου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἐμιαίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμίαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμίανας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμιάνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐμίανεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμιάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμιάνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμιάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μεμιαμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • μεμιαμμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • μεμιαμμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • μεμιαμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • μεμιαμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • μεμίανσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • μεμίανται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • μεμιασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • μιαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • μιαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μιαινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • μιαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μιαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μιαίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • μιᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • μιάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μιανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μιανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μιανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μιάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μιανοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μιανοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μιανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μιανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μιανθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • μιανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μιανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μιανθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • μιανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • μιανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
μιαίνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μιαίνω
μιαιφονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pollution by murder, murder, blood-guiltiness, blood-thirstiness
 • Forms:
  • μιαιφονίαν Noun: Acc Sing Fem
μιαιφονίαν
μιαιφόνον
μιαιφόνος
μιαιφόνους
μίαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: εἷς
μιᾶναι
μιάνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μιάνασα
μιάνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
μιανεῖ
μιανεῖς
μιανεῖτε
μιάνῃ
μιάνῃς
μιανθῇ
μιανθῆναι
μιανθήσεσθε
μιανθήσεται
μιανθήσονται
μιανθῶσι
μιανθῶσιν
μιανοῦσι
μιανοῦσιν
μιάνσει
μίανσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pollution, defilement
 • Forms:
  • μιάνσει Noun: Dat Sing Fem
μιανῶ
μιαρά
μιαραῖς
μιαρᾶς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μιαρός
μιαράς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μιαρός
μιαροί
μιαρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μιαρός
μιαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stained, defiled, polluted
  • abominable, wretched, foul, depraved, wanton, vile
 • Note: Also spelled μιερός
 • Forms:
  • μιαρόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μιαρᾶς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μιαράς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μιαρά Adj: Nom Sing Fem
  • μιαραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • μιαροί Adj: Voc Plur Masc
  • μιαροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • μιαρῶν Adj: Gen Plur Fem
  • μιαρώτατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
μιαροῦ
μιαροφαγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat religiously forbidden food
  • to eat abominable food, eat ritually unclean food
 • Forms:
  • ἐμιαροφάγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μιαροφαγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μιαροφαγήσαιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • μιαροφαγήσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • μιαροφαγοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μιαροφαγοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
μιαροφαγῆσαι
μιαροφαγήσαιεν
μιαροφαγήσαιμεν
μιαροφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eating abominable food, eating unclean food
 • Forms:
  • μιαροφαγίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μιαροφαγίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μιαροφαγίας Noun: Gen Sing Fem
μιαροφαγίᾳ
μιαροφαγίαν
μιαροφαγίας
μιαροφαγοῦμεν
μιαροφαγοῦντα
μιαρῶν
μιαρώτατε
μιᾶς
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Root: εἷς
μίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pollution, defilement, corruption, foulness
  • sexually violating a woman (Judith 9:2)
  • something that defiles
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμίασμαμιάσματα
GENμιάσματοςμιασμάτων
DATμιάσματιμιάσμασι(ν)
ACCμίασμαμιάσματα
μιάσματα
μιασμάτων
μιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pollution, defilement, corruption, uncleanness, contamination
 • Forms:
  • μιασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μιασμῷ Noun: Dat Sing Masc
μιασμοῦ
μιασμῷ
μιγῇ
μίγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture, a compound
μίγνυμι, μείγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mix, mingle
  • Passive:
   • to associate oneself, mingle oneself
 • Cognates: ἀναμίγνυμι, ἐπιμίγνυμι, καταμίγνυμι, μίγνυμι, συγκαταμίγνυμι, συμμίγνυμι, συναναμίγνυμι
 • Forms:
  • ἐμίγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔμιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μίγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μείχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • μεμιγμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • μεμιγμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • μεμιγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • μεμιγμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • μιγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μίχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • μίξῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
μίγνυται
μιερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: abominable, repulsive
 • Note: Also spelled μιαρός
μικρά
μικρᾷ
μικραί
μικράν
μικράς
μικρᾶς
μικροί
μικροῖς
μικρολογία
μικρολογίας
μικρολόγος
μικρολόγῳ
μικρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μικρός
μικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: small, little, least, less, short, few
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμικρόςμικράμικρόν
GENμικροῦμικρᾶςμικροῦ
DATμικρῷμικρᾷμικρῷ
ACCμικρόνμικράνμικρόν
VOCμικρέμικράμικρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMmikroiμικραίμικρά
GENμικρῶν
DATμικροῖςμικραῖςμικροῖς
ACCμικρούςμικράςμικρά
VOCmikroiμικραίμικρά
 • Comparatives & Superlatives
 • μικρότατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • μικρότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • μικρότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
μικρότατος
μικρότερον
μικρότερος
μικρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smallness, littleness, meanness, pettiness, briefness
 • Forms:
  • μικρότητι Noun: Dat Sing Fem
μικρότητι
μικροῦ
μικρούς
μικρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to think meanly of, think little of, belittle, diminish
 • Cognates: κατασμικρύνω, σμικρύνω
 • Forms:
  • ἐσμίκρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσμίκρυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσμικρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσμικρύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐσμικρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
μικρῷ
μικρῶν
μικρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: small, little, shortly, briefly, to a small degree
μίλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mile; a thousand paces (1478.5 metres)
μίλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: red earth, red chalk, red ochre, vermilion, ruddle
 • Forms:
  • μίλτῳ Noun: Dat Sing Fem
μίλτῳ
μιμεῖσθαι
μιμεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: μιμέομαι
μιμεῖται
μιμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to imitate, emulate, follow, use as a model
 • Cognates: ἀντιμιμέομαι
 • Forms:
  • μιμήσηται Verb: Pres Mid Subj 3rd Sing
  • μιμήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἐμιμοῦντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • μιμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • μιμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μιμήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • μιμησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • μιμοῦ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Perf, Sing
  • μιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a copy (of something), image, anything imitated, a counterfeit
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμίμημαμιμήματα
GENμιμήματοςμιμημάτων
DATμιμήματιμιμήμασι(ν)
ACCμίμημαμιμήματα
μιμήματα
μιμήσασθαι
μιμήσασθε
μιμήσηται
μιμησώμεθα
μιμηταί
μιμητάς
μιμητήν
μιμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: follower; an imitator
 • Forms:
  • μιμηταί Noun: Nom Plur Masc
  • μιμητάς
   • Noun: Acc Plur Masc
   • Noun: Nom Sing Masc
  • μιμητήν Noun: Acc Sing Masc
μιμνῄσκεσθε, μιμνήσκεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: μιμνήσκω
μιμνῄσκῃ, μιμνήσκῃ
μιμνῄσκομαι
μιμνῃσκόμεθα
μιμνῃσκόμενοι
μιμνῄσκου
μιμνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be mindful, remember
   • Reflexive: to remind oneself, recall to mind, remember
   • to make mention of
   • to remember, think of, care for, be concerned about, take notice of
   • to keep in mind and not forget
   • to heed
   • to take into consideration
  • Passive:
   • to be mentioned, be called to remembrance
 • Cognates: ἀναμιμνήσκω, ἐπαναμιμνῄσκω, ἐπιμιμνήσκω, καταμιμνήσκω, μιμνήσκω, προσυπομιμνήσκω, ὑπομιμνήσκω
 • Forms:
  • ἐμεμνήμην Verb: Pluperfect Mid Ind 1st Sing
  • ἐμέμνηντο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμνήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • μεμνημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • μεμνημένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • μεμνημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • μεμνημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • μέμνησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • μέμνησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • μέμνηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • μιμνῄσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • μιμνῄσκῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • μιμνῄσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μιμνῃσκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μιμνῃσκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μιμνῄσκου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • μνησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • μνησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μνησθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • μνησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μνησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μνησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μνησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • μνησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μνησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • μνησθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • μνησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μνήσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • μνήσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • μνησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • μνησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
μιμοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Perf, Sing
 • Root: μιμέομαι
μιμοῦνται
μίξῃ
μιξις
μισάνθρωπε
μισάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: hating mankind, misanthropic
  • Substantival: hater of mankind, misanthrope
 • Forms:
  • μισάνθρωπε Adj: Voc Sing Masc
μισάρετε
μισάρετος
μίσγουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μίσγω
μίσγουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μίσγω
μίσγω
μισεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μίσει
μισεῖν
μισεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μισέω
μισέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hate, despise, detest (esp. to persecute)
  • to strongly dislike
  • to refuse to have any further interest in
 • Forms:
 • Present
 • μισοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • μισῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • μισεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μισεῖν Verb: Pres Act Infin
 • μισεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μισεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μισεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μισῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μισοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • μισουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • μισουμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • μισουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • μισούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • μισουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • μισοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • μισοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • μισοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • μισούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • μισοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • μισοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • μισοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • μισούσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • μισῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • μισῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μισῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐμίσει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐμίσεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • ἐμισεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἐμίσουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • μισηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μισήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μισήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μισήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • μισήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • μισήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμίσησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμίσησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμίσησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμισήσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐμίσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μισηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • μισηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • μισηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μισηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • μισῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μισήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • μισήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • μισήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μισήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • μίσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μισήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • μεμίσηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • μεμισήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • μεμίσηκάς Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • μεμισήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • μεμισήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • μεμίσηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμισημένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • μεμισημένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
μισῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: μισέω
μισηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισηθῆναι
μισηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισῆσαι
μισήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μισέω
μισήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μισέω
μισήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μισέω
μίσησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: μισέω
μισήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: μισέω
μισήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: μισέω
μισήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μισέω
μισητά
μισῆται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισητή
μισητόν
μισητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hateful, hate, detest, despicable, disliked
 • Forms:
  • μισητά Adj: Acc Plur Neut
  • μισητή Adj: Nom Sing Fem
  • μισητόν Adj: Acc Sing Masc
μισθαποδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reward, payment of wages, retribution, punishment, requital (good or bad)
 • Forms:
  • μισθαποδοσίαν Noun: Acc Sing Fem
μισθαποδοσίαν
μισθαποδότης
μίσθιοι
μίσθιον
μίσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hired for pay
  • Substantive:
   • hired man, day labourer, a wage-earner
 • Forms:
  • μισθία Adj: Nom Sing Fem
  • μίσθιοι Adj: Nom Plur Masc
  • μίσθιον Adj: Acc Sing Masc
  • μισθίου Adj: Gen Sing Masc
  • μισθίων Adj: Gen Plur Masc
μισθία
μισθίου
μισθίων
μισθόν
μισθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • payment for work done, wages, hire
  • profits made from commerce
  • reward for loyalty
  • reward for good moral conduct
  • requital, severe payment for poor service
 • Forms:
  • μισθόν Noun: Acc Sing Masc
  • μισθοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μισθούς Noun: Acc Plur Masc
  • μισθῷ Noun: Dat Sing Masc
μισθοῦ
μισθούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: μισθόω
μισθούς
μισθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to let out for hire, farm out
  • Middle:
   • to hire, let out for wages
  • Passive:
   • to be hired for payment
 • Forms:
  • ἐμισθοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμισθωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐμισθώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμισθώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • μεμίσθωμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • μεμίσθωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • μισθούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μισθωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • μισθώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
μισθῷ
μίσθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • contracted amount of payment for services
  • payment, pay, wage
  • (a prostitute's) price
  • contract, price, rent, hire
  • hired house, something rented
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμίσθωμαμισθώματα
GENμισθώματοςμισθωμάτων
DATμισθώματιμισθώμασι(ν)
ACCμίσθωμαμισθώματα
μισθώματα
μισθώματι
μισθώματος
μισθωμάτων
μισθωσάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: μισθόω
μισθώσασθαι
μισθωταί
μισθωτέ
μισθωτοί
μισθωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hired
  • Substantive:
   • hired man, hireling, employee, a wage-worker (good or bad), mercenary
 • Forms:
  • μισθωταί Adj: Nom Plur Fem
  • μισθωτέ Adj: Voc Sing Masc
  • μισθωτοί Adj: Nom Plur Masc
  • μισθωτοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • μισθωτῷ Adj: Dat Sing Masc
  • μισθωτῶν Adj: Gen Plur Masc
μισθωτοῦ
μισθωτῷ
μισθωτῶν
μισοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hatred of strangers or guests
  • hatred towad foreign residents
 • Forms:
  • μισοξενίαν Noun: Acc Sing Fem
μισοξενίαν
μισοπονηρεῖ
μισοπονηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hate the wicked (person)
  • to hate wickedness, hate crime
  • to hate evil
 • Cognates: συμμισοπονηρέω
 • Forms:
  • μισοπονηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μισοπονηρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μισοπονηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
μισοπονηρῆσαι
μισοπονηρήσαντες
μισοπονηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred of evil
 • Forms:
  • μισοπονηρίαν Noun: Acc Sing Fem
μισοπονηρίαν
μισοπόνηρον
μισοπόνηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • evil-hating, sin-hating
  • hteful of the wicked, hateful of wickedness
  • hating knaves, rascals, scoundrels
  • hating their actions
 • Forms:
  • μισοπόνηρον Adj: Acc Sing Masc
μῖσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • act of hating
  • attitude of hating
  • hate, hatred
 • Forms:
  • μίσει Noun: Dat Sing Neut
  • μίσους Noun: Gen Plur Neut
μισοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: μισέω
μισουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μισέω
μισουμένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: μισέω
μισουμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: μισέω
μισούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: μισέω
μισουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: μισέω
μισοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μισέω
μισοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: μισέω
μισοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μισέω
μισοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: μισέω
μισούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: μισέω
μίσους
μισοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: μισέω
μισοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: μισέω
μισοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: μισέω
μισούσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: μισέω
μίσυβρι
μίσυβρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hating insolence, hatred of pride
 • Forms:
  • μίσυβρι Noun: Dat Sing Masc
μισῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: μισέω
μισῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μισέω
μισῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: μισέω
μίτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a turban, snood, headband, headdress
 • Forms:
  • μίτρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μίτραν Noun: Acc Sing Fem
  • μίτρας Noun: Gen Sing Fem
μίτρᾳ
μίτραν
μίτρας
μίχθητε