μεμάθηκεν
μεμαθηκέναι
μεμαθηκότες
μεμαθηκώς
μεμακρυγκότων
μεμακρυμμένου
μεμαλάκισται
μεμαραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μαραίνω
μεμαρασμέναι
μεμαρασμένας
μεμαρασμένοι
μεμαρτύρηκα
μεμαρτύρηκας
μεμαρτύρηκε
μεμαρτύρηκεν
μεμαρτυρημένοι
μεμαρτυρημένοις
μεμαρτυρημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μαρτυρέω
μεμαρτυρημένου
μεμαρτυρημένους
μεμαρτυρημένῳ
μεμαρτυρημένων
μεμαρτύρηται
μεμαστιγωμένον
μεμαστιγωμένος
μεμαστίγωνται
μεμαστίγωσαι
μεματαίωμαι
μεματαίωται
μεμβράνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: parchment, a (written) sheep-skin
 • Forms:
  • μεμβράνας Noun: Acc Plur Fem
μεμβράνας
μεμεγάλυνται
μεμεθυσμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
 • Root: μεθύω
μεμελαθρωμέναι
μεμελανωμένη
μεμελανωμένοι
μεμενήκεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μεμενηκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μεμέρικεν
μεμερισμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: μερίζω
μεμερισμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: μερίζω
μεμέρισται
μεμεστωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: μεστόω
μεμεστώμενος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: μεστόω
μεμεστωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: μεστόω
μεμέτρηται
μεμήνασιν
μεμηνύκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: μηνύω
μεμηχανευμένας
μεμηχανευμένων
μεμηχανημένων
μεμιαμμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • Root: μιαίνω
μεμίανσαι
μεμίανται
μεμιασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μεμιασμένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: μιαίνω
μεμιασμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μεμιγμένα
μεμιγμένη
μεμιγμένην
μεμιγμένον
μεμίσηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: μισέω
μεμισήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: μισέω
μεμίσηκάς
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
μεμισήκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
μεμισήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
μεμίσηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μεμισημένην
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: μισέω
μεμισημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: μισέω
μεμίσθωμαι
μεμίσθωνται
μεμνημένοι
μεμνημένοις
μεμνημένος
μεμνημένους
μέμνησαι
μέμνησθε
μεμνηστευμένη
μεμνηστευμένῃ
μεμνηστευμένην
μεμνήστευται
μέμνηται
μεμολυμμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: μολύνω
μεμολυμμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: μολύνω
μεμολυσμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: μολύνω
μεμολυσμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: μολύνω
μεμολυσμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: μολύνω
μεμονωμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μονόω
μεμυαλωμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: μυαλόω
μεμύημαι
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • Root: μυέω
μεμυημένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: μυέω
μέμφεται
μέμφομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to find fault, blame, rebuke
 • Forms:
  • ἐμέμψαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • μέμφεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • μεμφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • μεμψάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • μέμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • μέμψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • μέμψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • μέμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
μεμφόμενος
μεμψάμενος
μέμψασθαι
μέμψεται
μέμψῃ
μεμψίμοιροι
μεμψίμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • complaining, fault-finding
  • Substantival: complainer
 • Forms:
  • μεμψίμοιροι Adj: Nom Plur Masc
μέμψιν
μέμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reason for blame, reason for complaint
  • act of blaming
  • blame, censure, reproof, chiding, criticism
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμέμψιςμέμψεις
GENμέμψεωςμέμψεων
DATμέμψειμέμψεσι(ν)
ACCμέμψινμέμψεις
μέμψονται
μεμωκημένα
μεμωμημένη