ἐμά
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμός
ἐμαγείρευσας
ἐμαδάρωσα
ἔμαθεν
ἔμαθες
ἐμάθετε
ἐμαθητεύθη
ἐμαθήτευσε
ἐμαθήτευσεν
ἔμαθον
ἐμαί
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμαίμασσεν
ἐμαῖς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμακάριζεν
ἐμακάριζον
ἐμακάρισα
ἐμακάρισαν
ἐμακάρισεν
ἐμακροημέρευσαν
ἐμακροθύμησεν
ἐμακροτόνησαν
ἐμάκρυνα
ἐμάκρυναν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prolong
ἐμάκρυνας
ἐμάκρυνεν
ἐμακρύνθη
ἐμακρύνθησαν
ἐμαλακίσθη
ἐμαλακίσθην
ἐμαλάκυνεν
ἐμάνθανες
ἐμαντεύοντο
ἐμάραναν
ἐμαράνθη
ἐμαρτύρει
ἐμαρτυρεῖτο
ἐμαρτυρήθη
ἐμαρτυρήθησαν
ἐμαρτυρήσαμεν
ἐμαρτύρησαν
ἐμαρτύρησε
ἐμαρτύρησεν
ἐμαρτύρουν
ἐμάς, ἐμᾶς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Acc Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμασσῶντο
ἐμαστίγου
ἐμαστίγουν
ἐμαστιγώθησαν
ἐμαστίγωσας
ἐμαστίγωσε
ἐμαστίγωσεν
ἐμάστιξεν
ἐμασῶντο
ἐματαιώθην
ἐματαιώθησαν
ἐμαυτῇ
ἐμαυτήν
ἐμαυτόν
ἐμαυτοῦ
 • Parse: Reflexive pronoun: 1st Gen Sing Masc
 • Meaning: me, mine own (self), myself
 • Forms:
  • ἐμαυτῇ Reflexive pronoun 1st Dat Sing Fem
  • ἐμαυτήν Reflexive 1st Acc Sing Fem
  • ἐμαυτόν Reflexive pronoun: 1st Acc Sing Masc
  • ἐμαυτῷ Reflexive pronoun: 1st Dat Sing Masc
ἐμαυτῷ
ἐμαχεσάμην
ἐμαχέσαντο
ἐμαχέσατο
ἐμάχοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: μάχομαι