ἐμά
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμός
ἐμαγείρευσας
ἐμαδάρωσα
ἔμαθεν
ἔμαθες
ἐμάθετε
ἐμαθητεύθη
ἐμαθήτευσε
ἐμαθήτευσεν
ἔμαθον
ἐμαί
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμαίμασσεν
ἐμαῖς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμακάριζεν
ἐμακάριζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: μακαρίζω
ἐμακάρισα
ἐμακάρισαν
ἐμακάρισεν
ἐμακροημέρευσαν
ἐμακροθύμησεν
ἐμακροτόνησαν
ἐμάκρυνα
ἐμάκρυναν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prolong
ἐμάκρυνας
ἐμάκρυνεν
ἐμακρύνθη
ἐμακρύνθησαν
ἐμαλακίσθη
ἐμαλακίσθην
ἐμαλάκυνεν
ἐμάνθανες
ἐμαντεύοντο
ἐμάραναν
ἐμαράνθη
ἐμαρτύρει
ἐμαρτυρεῖτο
ἐμαρτυρήθη
ἐμαρτυρήθησαν
ἐμαρτυρήσαμεν
ἐμαρτύρησαν
ἐμαρτύρησε
ἐμαρτύρησεν
ἐμαρτύρουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: μαρτυρέω
ἐμάς, ἐμᾶς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Acc Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμασσῶντο
ἐμαστίγου
ἐμαστίγουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: μαστιγόω
ἐμαστιγώθησαν
ἐμαστίγωσας
ἐμαστίγωσε
ἐμαστίγωσεν
ἐμάστιξεν
ἐμασῶντο
ἐματαιώθη
ἐματαιώθην
ἐματαιώθησαν
ἐμαυτῇ
ἐμαυτήν
ἐμαυτόν
ἐμαυτοῦ
 • Parse: Reflexive pronoun: 1st Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: me, mine own (self), myself
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
GENἐμαυτοῦἐμαυτῆςἐμαυτοῦ
DATἐμαυτῷἐμαυτῇἐμαυτῷ
ACCἐμαυτόνἐμαυτήνἐμαυτόν
ἐμαυτῷ
ἐμαχεσάμην
ἐμαχέσαντο
ἐμαχέσατο
ἐμάχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: μάχομαι