μέγα
μεγάλα
μεγάλαι
μεγάλαις
μεγάλας
μεγαλαυχεῖ
μεγαλαυχεῖν
μεγαλαυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to boast, become proud, be arrogant, be egotistical
 • Cognates: αὐχέω
 • Forms:
  • ἐμεγαλαύχησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλαύχουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • μεγαλαυχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεγαλαυχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • μεγαλαυχῆσαι Verb: Aor Act Infin
μεγαλαυχῆσαι
μεγαλαυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great boasting, arrogance
 • Forms:
  • μεγαλαυχίας Noun: Gen Sing Fem
μεγαλαυχίας
μεγαλεῖα
μεγαλεῖον
μεγαλεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: magnificent, splendid, grand, greatness
  • Substantival: mighty deed, great thing, wondrous work
 • Forms:
  • μεγαλεῖα Adj: Acc Plur Neut
  • μεγαλεῖον Adj: Acc Sing Masc
  • μεγαλείῳ Adj: Dat Sing Neut
  • μεγαλείων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
μεγαλειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: magnificence, majesty, mighty power, grandeur, sublimity
 • Forms:
  • μεγαλειότητα Noun: Acc Sing Fem
  • μεγαλειότητι Noun: Dat Sing Fem
  • μεγαλειότητος Noun: Gen Sing Fem
μεγαλειότητα
μεγαλειότητι
μεγαλειότητος
μεγαλείῳ
μεγαλείων
μεγάλη
μεγάλῃ
μεγάλην
μεγάλης
μεγαλόδοξος
μεγαλοδόξως
μεγάλοι
μεγάλοις
μεγαλοκράτωρ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Meaning: mighty in power, majestic ruler
μεγαλομερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: magnificent, glorious
 • Forms:
  • μεγαλομεροῦς Adj: Gen Sing Fem
μεγαλομεροῦς
μεγαλομερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnificently
μεγαλομοιρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: magnificence
 • Forms:
  • μεγαλομοιρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μεγαλομοιρίᾳ
μεγαλοπρεπεῖ
μεγαλοπρέπεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: majesty, sublimity (of God), magnificence
 • Forms:
  • μεγαλοπρεπείᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
  • μεγαλοπρέπειαν Noun: Acc Sing Fem
  • μεγαλοπρεπείας Noun: Gen Sing Fem
μεγαλοπρεπείᾳ
μεγαλοπρέπειαν
μεγαλοπρεπείας
μεγαλοπρεπές
μεγαλοπρεπέσι
μεγαλοπρεπεστάτην
μεγαλοπρεπῆ
μεγαλοπρεπής
μεγαλοπρεποῦς
μεγαλοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnificently, honourably
μεγαλοπτέρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with great wings
μεγαλορήμονα
μεγαλορημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to boast, use great words, be a boaster
μεγαλορημοσύνας
μεγαλορημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boastful talking, high-sounding words, big talking, boasting
 • Forms:
  • μεγαλορημοσύνας Noun: Acc Plur Fem
μεγαλορήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boastful, boasting, talking big
 • Forms:
  • μεγαλορήμονα Adj: Acc Sing Fem
μεγαλορρημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to use great words, boast
 • Forms:
  • ἐμεγαλορημόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλορρημόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμεγαλορρημόνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμεγαλορρημόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεγαλορρημονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μεγαλορρημονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
μεγαλορρημονήσῃς
μεγαλορρήμονι
μεγαλορρημονοῦντες
μεγαλορρημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boastful talking, high-sounding words, bragging
μεγαλορρήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boastful
 • Forms:
  • μεγαλορρήμονι Adj: Dat Sing Fem
μεγαλόσαρκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: great of flesh, very fat, with a great member
 • Forms:
  • μεγαλοσάρκους Adj: Acc Plur Masc
μεγαλοσάρκους
μεγαλοσθενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of great strength
 • Forms:
  • μεγαλοσθενοῦς Adj: Gen Sing Fem
μεγαλοσθενοῦς
μεγαλοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: highness
 • Forms:
  • μεγαλοσύνην Noun: Acc Sing Fem
μεγαλοσύνην
μεγάλου
μεγάλους
μεγαλοφρονέω
μεγαλοφρονοῦντα
μεγαλόφρων
μεγαλοψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • greatness of soul, highmindedness, lordliness
  • Negative: arrogance
 • Forms:
  • μεγαλοψυχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μεγαλοψυχίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
μεγαλοψυχίᾳ
μεγαλοψυχίας
μεγαλόψυχοι
μεγαλόψυχος
μεγαλοψύχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnanimously, generously
μεγαλῦναι
μεγαλύνας
μεγαλύνατε
μεγαλύνει
μεγαλυνεῖ
μεγαλύνεσθε
μεγαλύνῃ
μεγαλύνηται
μεγαλυνθείη
μεγαλυνθείης
μεγαλυνθέν
μεγαλυνθῆναι
μεγαλυνθήσεται
μεγαλυνθήσομαι
μεγαλυνθησόμεθα
μεγαλυνθήτω
μεγαλυνόμενος
μεγαλύνονται
μεγαλυνόντων
μεγαλυνοῦμεν
μεγαλύνουσι
μεγαλύνουσιν
μεγαλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enlarge, increase
   • to make great, extol, magnify
   • to exalt, glorify, praise
  • Middle:
   • to boast against
  • Passive:
   • to become powerful
   • to grow, increase
   • to be made great, magnified
   • to be precious
 • Forms:
  • ἐμεγάλυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμεγάλυνας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμεγάλυνε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεγάλυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλύνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμεγαλύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐμεγαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμεγαλύνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • μεγαλῦναι Verb: Aor Act Infin
  • μεγαλύνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μεγαλύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μεγαλύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεγαλυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεγαλύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • μεγαλύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μεγαλύνηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • μεγαλυνόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μεγαλύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μεγαλυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μεγαλυνοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μεγαλύνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μεγαλύνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μεγαλυνθείη Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • μεγαλυνθείης Verb: Aor Pass opt 2nd Sing
  • μεγαλυνθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • μεγαλυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μεγαλυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεγαλυνθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • μεγαλυνθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • μεγαλυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • μεγαλυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μεγαλύνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • μεγαλύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μεμεγάλυνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
μεγαλυνῶ
μεγαλύνωμεν
μεγαλύνων
μεγάλῳ
μεγάλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: might
 • Forms:
  • μεγαλώματος Noun: Gen Sing Neut
μεγαλώματος
μεγάλων
μεγαλώνυμος
μεγάλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greatly, very much, largely
μεγαλωστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, exceedingly, far and wide, over a vast space
μεγαλωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: majesty, greatness, i.e., (figuratively) divinity (often God himself)
 • Forms:
  • μεγαλωσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • μεγαλωσύνης Noun: Gen Sing Fem
  • μεγαλωσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
μεγαλωσύνῃ
μεγαλωσύνην
μεγαλωσύνης
μέγαν
μέγας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: big, large, great, high, loud, mighty, very, strong, older
 • Forms:
  • μέγιστοι Adj: Nom Plur Masc
  • μέγα Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μεγάλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μεγάλαι Adj: Nom Plur Fem
  • μεγάλαις Adj: Dat Plur Fem
  • μεγάλας Adj: Acc Plur Fem
  • μεγάλη Adj: Nom Sing Fem
  • μεγάλῃ Adj: Dat Sing Fem
  • μεγάλην Adj: Acc Sing Fem
  • μεγάλης Adj: Gen Sing Fem
  • μεγάλοι Adj: Nom Plur Masc
  • μεγάλοις Adj: Dat Plur Masc
  • μεγάλου Adj: Gen Sing Masc
  • μεγάλους Adj: Acc Plur Masc
  • μεγάλῳ Adj: Dat Sing Masc
  • μεγάλων Adj: Gen Plur Masc
  • μέγαν Adj: Acc Sing Masc
  • μέγιστα Adj: Nom Plur Neut Superlative form
  • μεγίστας Adj: Acc Plur Fem Superlative
  • μέγιστε Adj: Voc Sing Masc Superlative
  • μεγίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • μεγίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
  • μεγίστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • μεγίστης Adj: Gen Sing Fem Superlative
  • μέγιστον Adj: Noun Sing Neut super
  • μέγιστος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • μεγίστου Adj: Gen Sing Masc Superlative
  • μεγίστῳ Adj: Dat Sing Masc Superlative
  • μεγίστων Adj: Gen Plur Fem Superlative
  • μεῖζον
   • Adj: Acc Sing Neut Comparative
    • Adj: Nom Sing Neut Comparative
    • Adverb
  • μείζονα
   • Adj: Acc Plur Neut Comparative
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem Comparative
  • μείζονας Adj: Acc Plur Feminine Comparative
  • μείζονες Adj: Nom Plur masc Comparative
  • μείζονι Adj: Dat Sing Fem comp
  • μείζονος
   • Adj: Gen Sing Masc Comparative
   • Adj: Gen Sing Feminine Comparative
  • μείζω
   • Adj: Acc Plur Neut Comparative
   • Adj: Acc Sing Feminine Comparative
μεγέθει
μέγεθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: greatness, magnitude
 • Forms:
  • μεγέθει Noun: Dat Sing Neut
  • μεγέθους Noun: Gen Sing Neut
μεγέθους
μέγιστα
 • Parse: Adj: Nom Plur Neut Superlative form
 • Root: μέγας
μεγιστάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great man, a nobleman, a grandee, magnate, courtier
 • Forms:
  • μεγιστᾶνας Noun: Acc Plur Masc
  • μεγιστᾶνι Noun: Dat Sing Masc
  • μεγιστάνων Noun: Gen Plur Masc
μεγιστᾶνας
μεγιστᾶνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: great men, lords, grandees
 • Forms:
  • μεγιστᾶσιν Noun: Dat Plur Masc
μεγιστᾶνι
μεγιστάνων
μεγίστας
 • Parse: Adj: Acc Plur Fem Superlative
 • Root: μέγας
μεγιστᾶσιν
μέγιστε
 • Parse: Adj: Voc Sing Masc Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστη
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem Superlative
 • Root: μέγας
μέγιστοι
μέγιστον
 • Parse: Adj: Noun Sing Neut super
 • Root: μέγας
μέγιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc Superlative
 • Root: μέγας
μεγίστων
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem Superlative
 • Root: μέγας