μεῖγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a confection, a compound, mixture
μείγνυμι, μειγνύω, μίγνυμι
μείγνυται
μειδιάσει
μειδιάω
μεῖζον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut Comparative
   • Adj: Nom Sing Neut Comparative
   • Adverb
 • Root: μέγας
μείζονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem Comparative
 • Root: μέγας
μείζονας
 • Parse: Adj: Acc Plur Feminine Comparative
 • Root: μέγας
μείζονες
 • Parse: Adj: Nom Plur masc Comparative
 • Root: μέγας
μείζονι
μείζονος
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Masc Comparative
  • Adj: Gen Sing Feminine Comparative
 • Root: μέγας
μειζοτέραν
μειζότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greater; still larger
 • Forms:
  • μειζοτέραν Adj: Acc Sing Fem
μείζω
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • Adj: Acc Sing Feminine Comparative
 • Root: μέγας
μείζων
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Feminine Comparative
  • Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: larger, elder, greater, more
μεῖναι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: μένω
μείναντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μείναντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μένω
μείνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μένω
μείνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μένω
μεινάτω
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μένω
μείνῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μένω
μείνῃς
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μένω
μείνητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: μένω
μεῖνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μένω
μείνωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: μένω
μείνωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μένω
μειούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: μειόω
μειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to diminish, make smaller, lessen, moderate, reduce, wane (of moon)
  • Passive:
   • to become smaller
 • Forms:
  • ἐμείωσαν Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μειούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μείωσι(ν)
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
μείρακες
μειράκια
μειράκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a boy, lad, youth, young man, stripling
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμειράκιονμειράκια
GENμειρακίουμειρακίων
DATμειρακίῳμειρακίοις
ACCμειράκιονμειράκια
μειρακίου
μειρακίσκοι
μειρακίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lad, young boy, stripling
 • Forms:
  • μειρακίσκοι Noun: Nom Plur Masc
μειρακίων
μεῖραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a young girl, lass, youth
 • Forms:
  • μείρακες Noun: Nom Plur Fem
μείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: month, moon, new moon
μείχθητε
μείωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: μειόω
μείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lessening, diminution, mutilation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμείωσιςμειώσεις
GENμειώσεωςμειώσεων
DATμειώσειμειώσεσι(ν)
ACCμείωσι(ν)μειώσεις