ἐμή
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐμέω
ἐμῇ
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμήκυνεν
ἐμήν
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Acc Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμηνύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μηνύω
ἐμήνυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μηνύω
ἐμῆς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Gen Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμηχανᾶτο
ἐμηχανῶντο