μέν
 • Parse: particle
 • Meaning: indeed, on the other hand
μένε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μένω
μένει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μένειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: μένω
μένεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: μένω
μένετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μένω
μενέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μένω
μένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: μένω
μένη
μένητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: μένω
μένομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: μένω
μένον
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: μένω
μένοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μένω
μένοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μένοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μένω
μένοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: μένω
μενόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μένω
μένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impulse, will, spirit, might, courage
 • Forms:
  • μένη Noun: Nom/Acc Plur Neut
μενοῦν
μενοῦνγε
 • Parse: particle
 • Meaning: no but, yes doubtless, rather, verily
 • Forms:
  • μενοῦν particle
μένουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: μένω
μένουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: μένω
μενούσης
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Gen Sing Fem
 • Root: μένω
μένουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μενοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μέντοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • although, really, actually, also, but, howbeit, nevertheless, yet
  • indeed though, i.e., however
 • Note: Expresses contradiction or contrast with what had just been said
μέντοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • yes, indeed
  • surely
 • Note: Expresses agreement with what had just been said.
μένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to remain, stay
  • to live, dwell, lodge
  • to adhere to and not contravene
  • to abide, continue, remain
  • to remain, last, persist, continue to live
  • to remain in force
  • to endure, bear with
  • to wait for
 • Cognates: ἀναμένω, ἀπομένω, διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, καταμένω, μένω, παραμένω, περιμένω, προσμένω, συμπαραμένω, ὑπομένω
 • Forms:
  • μείναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • μείνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἔμεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔμειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμενε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔμενεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔμενον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • μενούσης Verb: Pres/Fut Act Part Gen Sing Fem
  • μεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • μείναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μεινάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
  • μείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μείνῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • μείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • μεῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • μείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • μεμενήκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • μεμενηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • μένε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μένει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • μενεῖ
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • μένειν Verb: Pres Act Infin
  • μένεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μένετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μενέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μένῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • μένητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • μένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μένον
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • μένοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • μένοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μένοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • μένουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • μένουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • μένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μένοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • μενόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
μενῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μένω
μένων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μένω