μέν
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • indeed, on the one hand
  • μὲν ... δὲ
   on the one hand ... on the other hand;
   in one way ... but in another way;
   from one consideration ... but from another consideration

   ἡ μὲν φωνή, φωνὴ Ἰακώβ, αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Ἡσαῦ.
   The voice is Jacob’s voice, but the hands are Esau's hands. (Gen 27:22)

   καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν·
   Some were persuaded by what was spoken, but others were not believing (Acts 28:24)

   ἐγὼ μὲν ἀπέσταλκα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ οὐχ εὕρηκας
   On my part, I sent this kid; but you on your part haven't found her (Gen 38:23)

μένε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μένω
μένει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μένειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: μένω
μένεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: μένω
μένετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μένω
μενέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μένω
μένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: μένω
μένη
μένητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: μένω
μένομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: μένω
μένον
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μένω
μένοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μένω
μένοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μένοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μένω
μένοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: μένω
μενόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μένω
μένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impulse, will, spirit, might, courage
 • Forms:
  • μένη Noun: Nom/Acc Plur Neut
μενοῦν
μενοῦνγε
 • Parse: particle
 • Meaning: no but, yes doubtless, rather, verily
 • Forms:
  • μενοῦν particle
μένουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: μένω
μένουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: μένω
μενούσης
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Gen Sing Fem
 • Root: μένω
μένουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μενοῦσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μέντοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • although, really, actually, also, but, howbeit, nevertheless, yet
  • indeed though, i.e., however
 • Note: Expresses contradiction or contrast with what had just been said
μέντοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • yes, indeed
  • surely
 • Note: Expresses agreement with what had just been said.
μένω
 • Present
 • μενούσης Verb: Pres/Fut Act Part Gen Sing Fem
 • μένε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μένει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μένειν Verb: Pres Act Infin
 • μένεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μένετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μενέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • μένῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • μένητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • μένον
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • μένοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • μένοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • μένοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • μένουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • μένουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • μένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μένοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • μενόντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • μένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἔμενε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔμενεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔμενον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • μενεῖ
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • μενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • μενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • μείναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • μείνας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἔμεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • μείναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • μείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μεινάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • μείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μείνῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • μείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • μεῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • μεμενήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • μεμενηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
μενῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μένω
μένων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μένω