μέτρα
μετρεῖτε
μετρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to measure (quantity)
  • to take the dimensions of, measure
  • to compare size
  • to give out, deal out, apportion
 • Cognates: ἀντιμετρέω, διαμετρέω, ἐκμετρέω, καταμετρέω, μετρέω, σιτομετρέω
 • Forms:
  • μετρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἐμέτρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμέτρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεμέτρηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • μετρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μετρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μετρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μετρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μετρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μετρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μέτρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μετροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
μετρηθήσεται
μετρήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μετρέω
μετρήσει
μετρήσεις
μετρήσῃ
μετρήσῃς
μέτρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMμέτρησιςμετρήσεις
GENμετρήεωςμετρήσεων
DATμετρήσειμετρήσεσι(ν)
ACCμέτρησινμετρήσεις
μέτρησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μετρέω
μετρηταί
μετρητάς
μετρητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: firkin (similar to a bath), a liquid measurement of about 23 litres
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμετρητήςμετρηταί
GENμετρητοῦμετρητῶν
DATμετρητῇμετρηταῖς
ACCμετρητήνμετρητάς
μετρητῶν
μετρία
μετριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be only moderately sick, unwell
  • to be only moderately healthy
  • to be moderate, keep measure, behave
 • Forms:
  • μετριάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μετριάζων
μέτριον
μετριοπαθεῖν
μετριοπαθέω
μέτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not excessive, within measure
  • moderate
  • practice self-restraint
 • Forms:
  • μετρία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μέτριον Adj: Acc Sing Masc
  • μετρίῳ Adj: Dat Sing Neut
μετρίῳ
μετρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • a little, moderately, i.e., slightly
  • in a mediocre manner
μέτροις
μέτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • measure, measurement of length
  • a measure ("metre"), literally or figuratively
  • a limited portion (degree), fixed amount
 • Note: μέτρον measures length; στάθμιον measures weight; ζυγός measures weight on a balance.
 • Cognates: δίμετρον, μέτρον, περίμετρον, σιτόμετρον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέτρονμέτρα
GENμέτρουμέτρων
DATμέτρῳμέτροις
ACCμέτρονμέτρα
μέτρου
μετροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μετρέω
μέτρῳ
μετρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: μετρέω
μέτρων