μέρει
μέρεσιν
μέρη
μερίδα
μεριδάρχην
μεριδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • governor of a district or province
  • provincial governor
 • Forms:
  • μεριδάρχην Noun: Acc Sing Fem
μεριδαρχία
Feminine
 SingularPlural
NOMμεριδαρχίαμεριδαρχίαι
GENμεριδαρχίαςμεριδαρχιῶν
DATμεριδαρχίᾳμεριδαρχίαις
ACCμεριδαρχίανμεριδαρχίας
VOCμεριδαρχίαμεριδαρχίαι
μεριδαρχίαν
μεριδαρχίας
μερίδας
μερίδες
μερίδι
μερίδος
μερίδων
μεριεῖ
μεριεῖς
μερίζειν
μερίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μερίζω
μερίζουσιν
μερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to divide into segments
   • to divide and distribute
   • to assign a part of, allot (an inheritance)
   • to bestow, give as a gift
  • Middle:
   • to divide among themselves
   • to obtain as one's share
   • to share with (someone)
   • to tear apart
  • Passive:
   • to be divided, be split up
   • to be considered as part of (something)
 • Cognates: ἀπομερίζω, διαμερίζω, καταμερίζω, συμμερίζω, τριμερίζω
 • Forms:
 • Present
 • μερίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μερίζειν Verb: Pres Act Infin
 • μερίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • μεριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μερισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • μερισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μερίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • μεριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • μεριοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • μερίσαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐμέρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμέρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμέρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐμερίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμέρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμέρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμερίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • μερίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • μερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μερισθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • μερισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • μεμέρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμερισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • μεμερισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • μεμέρισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
μερίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μερίζω
μερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerning, partial, particular
μέριμνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • worry, care, anxiety, solicitude
  • object of care and concern
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμέριμναμέριμναι
GENμερίμνηςμεριμνῶν
DATμερίμνῃμερίμναις
ACCμέριμνανμέριμνας
VOCμέριμναμέριμναι
μεριμνᾷ
μέριμναι
μερίμναις
μέριμναν
μεριμνᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μεριμνάω
μερίμνας
μεριμνᾷς
μεριμνᾶτε
μεριμνάτωσαν
μεριμνάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning:
  • to worry, be anxious, be (unduly) concerned, take thought
  • to meditate upon, focus one's mind on
  • to care for, be concerned about
 • Cognates: προμεριμνάω
 • Forms:
 • Present
 • μεριμνᾶν
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • μεριμνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μεριμνᾷVerb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεριμνᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μεριμνᾶτε Verb: Pres Act ind/Imperative, 2nd Plur
 • μεριμνάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μεριμνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • μεριμνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • μεριμνῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • μεριμνῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • μεριμνῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • μεριμνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεριμνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐμερίμνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • μεριμνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Perfect
μερίμνῃ
μερίμνης
μεριμνήσει
μεριμνήσητε
μεριμνήσω
μεριμνῶμεν
μεριμνῶν
μεριμνῶντες
μεριμνῶντι
μεριμνῶσι
μεριμνῶσιν
μεριοῦνται
μερίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a part (of a whole that has been divided)
  • a share, portion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμερίςμερίδες
GENμερίδοςμερίδων
DATμερίδιμερίσι(ν)
ACCμερίδαμερίδας
VOCμερίμερίδες
μερίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: μερίζω
μερίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μερίζω
μερίσασθαι
μερίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μερίζω
μερισθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μερίζω
μερισθῇ
μερισθήσεσθε
μερισθήσεται
μερισμοῖς
μερισμόν
μερισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMμερισμόςμερισμοί
GENμερισμοῦμερισμῶν
DATμερισμῷμερισμοῖς
ACCμερισμόνμερισμούς
VOCμερισμέμερισμοί
μερισμοῦ
μερισμούς
μερισμῷ
μέρισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μερίζω
μεριστήν
μεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • divider (one who divides property to various parties)
  • apportioner (administrator)
  • arbitrator (one who decides the rightful owner of property)
 • Forms:
  • μεριστήν Noun: Acc Sing Masc
μερίσω
μεριτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to divide among themselves, share
 • Forms:
  • μεριτεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μεριτεύονται
μεριῶ
μέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a part (of something), a portion (of something), section
  • a member (of a body)
  • a region, district (of a country)
  • a side (of a building or boat)
  • a department (of a business)
  • a matter, affair
  • the periphery of an area
  • the end (of one's life)
  • partly, in part
  • one's turn
  • class to be assigned to
  • a share
  • with a preposition

   ἀνά
   one after another, in succession

   ἐκ
   in part, individually

   ἐν
   in the matter of, with regard to

   κατά
   part by part, in detail

   παρά
   to one side

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέροςμέρη
GENμέρουςμερῶν, μερέων
DATμέρειμέρεσι(ν)
ACCμέροςμέρη
μέρους
μερῶν