μέσα
μεσαζούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: μεσάζω
μεσάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in the middle, at the middle, be half-cooked, be half done, be half gone
 • Forms:
  • μεσαζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
μέσακλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: weaver's beam, beam of a loom, weaver's heddle-rod
μέσας
μέσῃ
μεσημβρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Of Time: noon, midday
  • Of Place: the south
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμεσημβρίαμεσημβρίαι
GENμεσημβρίαςμεσημβριῶν
DATμεσημβρίᾳμεσημβρίαις
ACCμεσημβρίανμεσημβρίας
VOCμεσημβρίαμεσημβρίαι
μεσημβρίᾳ
μεσημβρίαν
μεσημβρίας
μεσημβρινῇ
μεσημβρινόν
μεσημβρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: belonging to noon, about noon, midday, noontide
 • Forms:
  • μεσημβρινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • μεσημβρινόν Adj: Acc Sing Neut
  • μεσημβρινοῦ Adj: Gen Sing Masc
μεσημβρινοῦ
μέσην
μέσης
μεσθααλ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: wardrobe
 • Concord: 2Kings 10:22
μεσιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mediate, act as surety, guarantee, confirm, interpose (as arbiter), ratify (as surety)
 • Forms:
  • ἐμεσίτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεσιτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μεσιτεύων
μεσίτῃ
μεσίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mediator, arbitrator, a go-between, an internunciator, a reconciler, intercessor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμεσίτηςμεσίται
GENμεσίτουμεσιτῶν
DATμεσίτῃμεσίταις
ACCμεσίτηνμεσίτας
μεσίτου
μεσόγαιος, μεσόγειος
μεσογείου
μέσοι
μέσοις
μέσον
μεσονύκτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: midnight
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμεσονύκτιονμεσονύκτια
GENμεσονυκτίουμεσονυκτίων
DATμεσονυκτίῳμεσονυκτίοις
ACCμεσονύκτιονμεσονύκτια
μεσονυκτίου
μεσονυκτίῳ
μεσοπόρφuρα
μεσοπόρφuρος
μεσοπορφύρου
μέσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival
   • middle (i.e., not at either end)
   • situated somewhere between two objects
   • placed within an area
   • within a period of time
  • Substantival
   • inside space
  • Prepositional
   • ἀνὰ μέσον = between
   • διὰ μέσον = marks a flat space to be crossed from end to end
   • εἰς μέσον = right into, into the middle of
   • ἐκ μέσον = from inside, from among
   • ἐν μέσον = in the midst of, within, deep inside, in the middle
   • κατὰ μέσον = down into the middle
   • μέσον = well inside (as a preposition)
 • Cognates: ἀνάμεσος, ἔμμεσος, μέσος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμέσοςμέσημέσον
GENμέσουμέσηςμέσου
DATμέσῳμέσῃμέσῳ
ACCμέσονμέσηνμέσον
VOCμέσεμέσημέσε
Plural
 MascFemNeut
NOMμέσοιμέσαιμέσα
GENμέσωνμέσωνμέσων
DATμέσοιςμέσαιςμέσοις
ACCμέσουςμέσαςμέσα
VOCμέσοιμέσαιμέσα
μεσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a middle or central position, a mean between two extremes, middle point
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμεσότηςμεσότητες
GENμεσότητοςμεσοτήτων
DATμεσότητιμεσότησιν
ACCμεσότηταμεσότητας
μεσότητα
μεσότοιχον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dividing wall, middle wall, a partition
μέσου
μεσοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: μεσόω
μεσουράνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mid-heaven, midst of heaven, mid-sky
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμεσουράνημαμεσουρανήματα
GENμεσουρανήματοςμεσουρανημάτων
DATμεσουρανήματιμεσουρανήμασι(ν)
ACCμεσουράνημαμεσουρανήματα
μεσουρανήματι
μέσους
μεσούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: μεσόω
μεσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Spatial:
   • to be in the middle, be at the middle, be half way, be about the midst
   • to form the middle
  • Temporal:
   • to be half-way over, be half done
 • Forms:
  • μεσοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • μεσούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
μεσσαβ
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: post, outpost, garrison station
 • Concord: 1Sam 14:1,6,11,12,15
μεστή
μεστοί
μεστόν
μεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full, replete
 • Forms:
  • μεστή Adj: Nom Sing Fem
  • μεστοί Adj: Nom Plur Masc
  • μεστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μεστούς Adj: Acc Plur Masc
μεστούς
μεστόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill, intoxicate
 • Cognates: καταμεστόω, μεστόω
 • Forms:
  • μεμεστωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • μεμεστώμενος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • μεμεστωμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
μέσῳ
μέσων