μαῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: midwife
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμαῖαμαῖαι
GENμαίαςμαιῶν, μαίων
DATμαίᾳμαίαις
ACCμαῖανμαίας
μαῖαι
μαίαις
Μαίανδρος
μαίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μαῖα
μαιμάσσει
μαιμάσσω
 • Meaning:
  • Of water: to rush out
  • to be eager, quiver eagerly
  • to be in great commotion
 • Forms:
  • ἐμαίμασσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαιμάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
μαιμάω
 • Meaning: to be very eager
 • Note: Also spelled μαιμάσσω
μαίνεσθε
μαίνεται
μαίνῃ
μαινίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sprat fish
 • Forms:
μαίνομαι
 • Meaning:
  • to be insane, be beside oneself (mad)
  • to act and behave as one who has lost his mind
  • to rave as a "maniac"
  • to rage, be furious
 • Forms:
  • μαινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • μαινομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • μανῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μανήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μεμήνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
μαινομένῳ
μαιόομαι
 • Meaning:
  • to act as a midwife
  • to deliver (a baby)
  • to bring into existence
 • Forms:
  • μαιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
μαιοῦσθε
μαιωθήσονται