μαν
 • Parse: Transliterated Heb.
 • Hebrew:
 • Meaning: manna
 • Concord: Ex 16:32,33,35
μαναά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: gift, grain offering, freewill offering, bloodless sacrifice.
 • Note: Opposite to (a bloody sacrifice)
μανααν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: gift, grain offering, freewill offering
 • Concord: Neh 13:5
μάνδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sheepfold, pen, fold, hideout, den, cave, an enclosed space
 • Forms:
  • μάνδρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μάνδραι Noun: Nom Plur Fem
  • μάνδραις Noun: Dat Plur Fem
  • μάνδρας Noun: Gen Sing Fem
  • μανδρῶν Noun: Gen Plur Fem
  • μάνδραν
   • Noun: Acc Sing Fem
μάνδρᾳ
μανδραγόραι
μανδραγόρας
μανδραγόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mandrake
 • Forms:
  • μανδραγόρας Noun: Acc Plur Masc
  • μανδραγόραι Noun: Nom Plur Masc
  • μανδραγόρου Noun: Gen Sing Masc
  • μανδραγορῶν Noun: Gen Plur Masc
μανδραγόρου
μανδραγορῶν
μάνδραι
μάνδραις
μάνδραν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μάνδρα
μάνδρας
μανδρῶν
μανδύαν
μανδύας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coat, cloak, garment, wool cloak
 • Forms:
  • μανδύαν Noun: Acc Sing Masc
  • μανδύου Noun: Gen Sing Masc
  • μανδυῶν Noun: Gen Plur Masc
μανδύου
μανδυῶν
μανή
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: mene
μανῆναι
μανῇς
μανήσονται
μάνθανε
μανθάνειν
μανθάνετε
μανθανέτω
μανθανέτωσαν
μανθάνομεν
μανθάνοντα
μανθανόντων
μανθάνουσι
μανθάνουσιν
μανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to learn, understand
  • to discover by asking around
  • to find out by observation
 • Cognates: καταμανθάνω, μανθάνω
 • Forms:
  • ἔμαθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμαθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμάθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔμαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμάνθανες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • μαθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • μάθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • μάθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μάθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μάθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μαθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • μαθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • μαθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • μαθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • μάθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • μαθόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μάθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μάθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • μαθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μάθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • μάνθανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μανθάνειν Verb: Pres Act Infin
  • μανθάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μανθανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μανθανέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • μανθάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μανθάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • μανθανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μανθάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μανθάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μανθάνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • μανθάνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • μεμάθηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμαθηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • μεμαθηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • μεμαθηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • μαθόντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
μανθάνωσι
μανθάνωσιν
μανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • madness, craziness, frenzy, delirium
  • weakened sense: eccentricity, queerness, excitement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμανίαμανίαι
GENμανίαςμανιῶν
DATμανίᾳμανίαις
ACCμανίανμανίας
VOCμανίαμανίαι
μανιάκην
μανιάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an armlet, necklace
 • Forms:
  • μανιάκην Noun: Acc Sing Masc
μανίαν
μανίας
μανιῶδες
μανιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • like madness, mad, maniacal
  • mentally deranged
 • Forms:
  • μανιῶδες Adj: Acc Plur Neut
μάννα
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: manna; an edible gum
μαντεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divination, prophecy, oracle, prophesying, prophetic power
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμαντείαμαντεῖαι
GENμαντείαςμαντειῶν
DATμαντείᾳμαντείαις
ACCμαντείανμαντείας
VOCμαντείαμαντεῖαι
μαντεῖα
μαντεῖαι
μαντείαν
μαντείας
μαντεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an oracle, divination
μάντεις
μαντειῶν
μαντεύεσθαι
μαντεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to prophesy, divine, give an oracle
  • to consult an oracle
  • to practise divination
 • Forms:
  • ἐμαντεύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • μαντεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαντευομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • μαντευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μαντευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μαντευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • μάντευσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μαντεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • μαντεύσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • μαντεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μαντευομένη
μαντευόμενοι
μαντευόμενος
μαντευομένων
μαντεύονται
μάντευσαι
μαντεύσασθαι
μαντεύσησθε
μάντιν
μάντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: seer, soothsayer, diviner, prophet
 • Forms:
  • μάντεις Noun: Nom Plur Masc
  • μάντιν Noun: Acc Sing Masc