μαδαρόω
 • Meaning: to pull out hair, make bald, shave the head (to humiliate)
 • Forms:
  • ἐμαδάρωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
μαδάω
 • Meaning:
  • to lose hair
  • to be bald, become bald
  • to be flaccid
 • Forms:
  • μαδῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • μαδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
μαδήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μαδάω
μαδων
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: contention, strife
 • Concord: Prov 15:18; 16:28; 17:14; Ps 80:7
μαδῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μαδάω