μασανα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: the second quarter
 • Concord: 2Chron 34:22
μασάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to bite, chew
 • Cognates: διαμασάομαι
 • Forms:
  • ἐμασῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
μασενα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: Masena, second quarter (II Kings 22:14)
 • Concord: 2Kings 22:14
μασμαρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: snuffers, trimmers
 • Concord: Jer 52:19 (LXX) 52:18 (MT); See also 1Kings 7:50; 2Kings 12:13
μασομελ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: from the left side, in the north, on the left hand
 • Concord: Josh 19:27
μασσάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to gnaw, chew
 • Forms:
  • ἐμασσῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
μάσσω
μάστιγα
μάστιγας
μάστιγες
μάστιγι
μάστιγξιν
μαστιγοῖ
μαστιγοῖς
μάστιγος
μαστιγούμενα
μαστιγούμενος
μαστιγουμένου
μαστιγοῦσίν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μαστιγόω
μαστιγόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to scourge, flog, whip, beat with a whip
  • to punish, chastise
  • to afflict, torment, mistreat
 • Forms:
  • ἐμαστίγου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαστίγουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαστιγώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμαστίγωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμαστίγωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαστίγωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαστιγοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μαστιγοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μαστιγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μαστιγουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • μαστιγωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαστιγωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μαστιγωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μαστιγῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • μαστιγώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μαστιγώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μαστιγώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μαστιγώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μαστιγώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • μεμαστιγωμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • μεμαστιγωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • μεμαστίγωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • μεμαστίγωσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • μαστιγούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • μαστιγοῦσίν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
μαστιγωθείς
μαστιγωθῇς
μαστιγωθήσονται
μαστίγων
μαστιγῶσαι
μαστιγώσαντες
μαστιγώσει
μαστιγώσετε
μαστιγώσουσι
μαστιγώσουσιν
μαστίζειν
μαστιζόμενον
μαστίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scourge, whip, flog, lash, beat with a whip
 • Forms:
  • ἐμάστιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαστίζειν Verb: Pres Act Infin
  • μαστιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • μαστίξαι Verb: Aor Act Infin
μάστιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • literally: a whip (i.e., the Roman flagellum for criminals), lash
  • figuratively: torment, suffering, plague, disease
 • Forms:
  • μάστιγα Noun: Acc Sing Fem
  • μάστιγας Noun: Acc Plur Fem
  • μάστιγες Noun: Nom Plur Fem
  • μάστιγι Noun: Dat Sing Fem
  • μάστιγος Noun: Gen Sing Fem
  • μαστίγων Noun: Gen Plur Fem
  • μάστιγξιν Noun: Dat Plur Fem
  • μάστιξιν Noun: Dat Plur Fem
μαστίξαι
μάστιξιν
μαστοί
μαστοῖς
μαστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chest, female breast
 • Forms:
  • μαζούς Noun: Acc Plur Mac
  • μαστοί Noun: Nom Plur Masc
  • μαστοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μαστοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μαστούς Noun: Acc Plur Masc
  • μαστῶν Noun: Gen Plur Masc
μαστοῦ
μαστούς
μαστῶδες
μαστώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rounded, breast-shaped
 • Forms:
  • μαστῶδες Adj: Nom Sing Neut
μαστῶν